| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI.222.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie :

-               art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”,  d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

-               art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy z kwoty 13 883 393,52zł do kwoty 14 219 899,52zł tj o kwotę 336 506,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr1do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków gminy z kwoty 12 969 983,52zł do kwoty 13 276 975,52zł tj o kwotę 306 992,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr2do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się  nadwyżkę budżetu w kwocie 942 924,00zł

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości  942 924,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5 135 205,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:              5 135 205,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr3do niniejszej uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 6 078 129,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 6 011 129,00zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie:     67 000,00 zł zgodnie zzałącznikiem Nr3do niniejszej uchwały

§ 6. Skorygować treść Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013r.„ w sposób jak wzałączniku Nr4do niniejszej uchwały.

§ 7. Skorygować „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ślemień w roku 2013” zgodnie zZałącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł,

- z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 135 205,00zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta  Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł.

2. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 135 205,00zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zmiana planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

2 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

299 512,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

293 212,00

0310

Podatek od nieruchomości

292 037,00

0340

Podatek od środków transportowych

1 175,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6 300,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

6 300,00

801

Oświata i wychowanie

4 962,00

80101

Szkoły podstawowe

2 648,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 285,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 363,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 314,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 314,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 7 900,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

7 900,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 032,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

30 032,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

30 032,00

Razem:

336 506,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zmiana planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 1 470,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 1 470,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 1 470,00

630

Turystyka

- 996,00

63095

Pozostała działalność

- 996,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 500,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 496,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

33 380,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- 219,00

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

- 219,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

33 599,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 400,00

4480

Podatek od nieruchomości

5 199,00

750

Administracja publiczna

- 45 054,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 47 050,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 47 050,00

75095

Pozostała działalność

1 996,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 996,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 2 446,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- 2 446,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 155,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

- 23,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 35,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 572,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

- 61,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 1 092,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 092,00

757

Obsługa długu publicznego

30 800,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

30 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 800,00

801

Oświata i wychowanie

- 20 800,00

80101

Szkoły podstawowe

- 10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

- 10 000,00

80104

Przedszkola

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4 273,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 8 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 1 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 273,00

80110

Gimnazja

- 10 800,00

4270

Zakup usług remontowych

- 10 800,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

14 000,00

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

14 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

2 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

337 323,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

277 323,00

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

277 323,00

90095

Pozostała działalność

60 000,00

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

60 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 36 745,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 15 318,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 800,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 141,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 136,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 24,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

- 22,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

- 4,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

- 153,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

- 27,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 425,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- 251,00

4307

Zakup usług pozostałych

- 10 144,00

4309

Zakup usług pozostałych

- 1 791,00

4417

Podróże służbowe krajowe

- 170,00

4419

Podróże służbowe krajowe

- 30,00

4427

Podróże służbowe zagraniczne

- 170,00

4429

Podróże służbowe zagraniczne

- 30,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10 000,00

92118

Muzea

- 913,00

4430

Różne opłaty i składki

- 913,00

92195

Pozostała działalność

- 30 514,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 13 648,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 2 409,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 247,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 436,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

- 335,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

- 59,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

- 3 114,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

- 547,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

- 6 291,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 110,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 1 000,00

4307

Zakup usług pozostałych

- 1 120,00

4309

Zakup usług pozostałych

- 198,00

926

Kultura fizyczna

- 1 000,00

92695

Pozostała działalność

- 1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 000,00

Razem:

306 992,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY ŚLEMIEŃ W ROKU 2013


Lp.


Treść


§


Plan

1

2

3

4


Przychody ogółem

5 135 205,00

1

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w tym:

§952

5 135 205,00

Kredyt konsolidacyjny

5 135 205,00


Rozchody ogółem

6 078 129,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:

§992

6 011 129,00

Spłata kredytów z kredytu konsolidacyjnego

5 135 205,00

Spłata kredytów wcześniej zaciągniętych

942 924,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§992

67 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r.

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja

Planowane nakłady w 2013 r.

Źródła sfinansowania w 2013 r

Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu

Dział

Rozdział

§

Dochody własne j.s.t.

Kredyty i pożyczki

Środki przychodzące z innych źródeł

Środki unijne

1

Budowa Elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień

750

75023

605

266 615,00

266 615

Urząd Gminy

2

Zakup programów komputerowych dla Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

801

80104

606

13 273,00

13 273,00

Przedszkole Publiczne

3

Zakup samochodu do przewozu żywności

854

85417

606

50 500,00

50 500,00

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

4

Zakup urządzeń do uzdatniania wody dla studni głębinowej

854

85417

605

20 630,00

20 630,00

Urząd Gminy

5

Budowa studni głębinowych zasilających dotychczasowe ujęcie wody oraz dokumentacja do budowy zaprojektowanych ujęć

900

90001

605

45 500,00

45 500,00

Urząd Gminy

6

Wymiana, dostawa i montaż bojlera c.w. użytkowy 400 l 2W w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu

700

70004

606

8 700,00

8 700,00

Urząd Gminy

7

Budowa systemu uzdatniania wody

900

90001

605

63 750,00

63 750,00

Urząd Gminy

OGÓŁEM:

468 968

202 353

0

0

266 615


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział           Rozdz.      Paragr

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

plan wydatków ogółem

w tym:

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 030,00

1 030,00

75095

Pozostała działalność

1 030,00

1 030,00

*Wydatki bieżące, w tym :

1 030,00

1 030,00

2310

Dotacja celowa z budżetu Gminy dla miasta Bielsko - Biała na realizację przez Gminę jako partnera projektu p.n. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach

1 030,00

1 030,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

311 420,00

311 420,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

153 000,00

153 000,00

*Wydatki bieżące, w tym :

153 000,00

153 000,00

2480

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury

153 000,00

153 000,00

92116

Biblioteki

81 270,00

81 270,00

*Wydatki bieżące, w tym :

81 270,00

81 270,00

2480

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury

81 270,00

81 270,00

92118

Muzea

77 150,00

77 150,00

*Wydatki bieżące, w tym :

77 150,00

77 150,00

2480

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury

77 150,00

77 150,00

RAZEM

312 450,00

0,00

311 420,00

1 030,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział           Rozdz.      Paragr

Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

plan wydatków ogółem

w tym:

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

15 519,20

15 519,20

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

15 519,20

15 519,20

*Wydatki bieżące, w tym :

5 427,20

5 427,20

-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 427,20

5 427,20

*Wydatki majątkowe, w tym:

10 092,00

10 092,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 092,00

10 092,00

851

OCHRONA ZDROWIA

16 000,00

16 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

16 000,00

16 000,00

*Wydatki bieżące, w tym :

16 000,00

16 000,00

2820

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

16 000,00

16 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6 000,00

6 000,00

90002

Gospodarka odpadami

6 000,00

6 000,00

*Wydatki bieżące, w tym :

6 000,00

6 000,00

2830

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

6 000,00

6 000,00

RAZEM

37 519,20

0,00

0,00

37 519,20

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »