| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI.222.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie :

-               art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”,  d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

-               art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy z kwoty 13 883 393,52zł do kwoty 14 219 899,52zł tj o kwotę 336 506,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr1do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków gminy z kwoty 12 969 983,52zł do kwoty 13 276 975,52zł tj o kwotę 306 992,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr2do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się  nadwyżkę budżetu w kwocie 942 924,00zł

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości  942 924,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5 135 205,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:              5 135 205,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr3do niniejszej uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 6 078 129,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 6 011 129,00zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie:     67 000,00 zł zgodnie zzałącznikiem Nr3do niniejszej uchwały

§ 6. Skorygować treść Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013r.„ w sposób jak wzałączniku Nr4do niniejszej uchwały.

§ 7. Skorygować „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ślemień w roku 2013” zgodnie zZałącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł,

- z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 135 205,00zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta  Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł.

2. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 135 205,00zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zmiana planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

2 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

299 512,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

293 212,00

0310

Podatek od nieruchomości

292 037,00

0340

Podatek od środków transportowych

1 175,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6 300,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

6 300,00

801

Oświata i wychowanie

4 962,00

80101

Szkoły podstawowe

2 648,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 285,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 363,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 314,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 314,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 7 900,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

7 900,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 032,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

30 032,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

30 032,00

Razem:

336 506,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zmiana planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 1 470,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 1 470,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 1 470,00

630

Turystyka

- 996,00

63095

Pozostała działalność

- 996,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 500,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 496,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

33 380,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- 219,00

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

- 219,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

33 599,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 400,00

4480

Podatek od nieruchomości

5 199,00

750

Administracja publiczna

- 45 054,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 47 050,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 47 050,00

75095

Pozostała działalność

1 996,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 996,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 2 446,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- 2 446,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 155,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

- 23,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 35,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 572,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

- 61,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 1 092,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 092,00

757

Obsługa długu publicznego

30 800,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

30 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 800,00

801

Oświata i wychowanie

- 20 800,00

80101

Szkoły podstawowe

- 10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

- 10 000,00

80104

Przedszkola

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4 273,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 8 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 1 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 273,00

80110

Gimnazja

- 10 800,00

4270

Zakup usług remontowych

- 10 800,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

14 000,00

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

14 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

2 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

337 323,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

277 323,00

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

277 323,00

90095

Pozostała działalność

60 000,00

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

60 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 36 745,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 15 318,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 800,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 141,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 136,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 24,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

- 22,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

- 4,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

- 153,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

- 27,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 425,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- 251,00

4307

Zakup usług pozostałych

- 10 144,00

4309

Zakup usług pozostałych

- 1 791,00

4417

Podróże służbowe krajowe

- 170,00

4419

Podróże służbowe krajowe

- 30,00

4427

Podróże służbowe zagraniczne

- 170,00

4429

Podróże służbowe zagraniczne

- 30,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10 000,00

92118

Muzea

- 913,00

4430

Różne opłaty i składki

- 913,00

92195

Pozostała działalność

- 30 514,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 13 648,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 2 409,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 247,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 436,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

- 335,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

- 59,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

- 3 114,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

- 547,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

- 6 291,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 110,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 1 000,00

4307

Zakup usług pozostałych

- 1 120,00

4309

Zakup usług pozostałych

- 198,00

926

Kultura fizyczna

- 1 000,00

92695

Pozostała działalność

- 1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 000,00

Razem:

306 992,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY ŚLEMIEŃ W ROKU 2013


Lp.


Treść


§


Plan

1

2

3

4


Przychody ogółem

5 135 205,00

1

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w tym:

§952

5 135 205,00

Kredyt konsolidacyjny

5 135 205,00


Rozchody ogółem

6 078 129,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:

§992

6 011 129,00

Spłata kredytów z kredytu konsolidacyjnego

5 135 205,00

Spłata kredytów wcześniej zaciągniętych

942 924,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§992

67 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r.

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja

Planowane nakłady w 2013 r.

Źródła sfinansowania w 2013 r

Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu

Dział

Rozdział

§

Dochody własne j.s.t.

Kredyty i pożyczki

Środki przychodzące z innych źródeł

Środki unijne

1

Budowa Elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień

750

75023

605

266 615,00

266 615

Urząd Gminy

2

Zakup programów komputerowych dla Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

801

80104

606

13 273,00

13 273,00

Przedszkole Publiczne

3

Zakup samochodu do przewozu żywności

854

85417

606

50 500,00

50 500,00

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

4

Zakup urządzeń do uzdatniania wody dla studni głębinowej

854

85417

605

20 630,00

20 630,00

Urząd Gminy

5

Budowa studni głębinowych zasilających dotychczasowe ujęcie wody oraz dokumentacja do budowy zaprojektowanych ujęć

900

90001

605

45 500,00

45 500,00

Urząd Gminy

6

Wymiana, dostawa i montaż bojlera c.w. użytkowy 400 l 2W w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu

700

70004

606

8 700,00

8 700,00

Urząd Gminy

7

Budowa systemu uzdatniania wody

900

90001

605

63 750,00

63 750,00

Urząd Gminy

OGÓŁEM:

468 968

202 353

0

0

266 615


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI.222.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział           Rozdz.      Paragr

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

plan wydatków ogółem

w tym:

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 030,00

1 030,00

75095

Pozostała działalność

1 030,00

1 030,00

*Wydatki bieżące, w tym :

1 030,00

1 030,00

2310

Dotacja celowa z budżetu Gminy dla miasta Bielsko - Biała na realizację przez Gminę jako partnera projektu p.n. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach

1 030,00

1 030,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

311 420,00

311 420,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

153 000,00

153 000,00

*Wydatki bieżące, w tym :

153 000,00

153 000,00

2480

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury

153 000,00

153 000,00

92116

Biblioteki

81 270,00

81 270,00

*Wydatki bieżące, w tym :

81 270,00

81 270,00

2480

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury

81 270,00

81 270,00

92118

Muzea

77 150,00

77 150,00

*Wydatki bieżące, w tym :

77 150,00

77 150,00

2480

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury

77 150,00

77 150,00

RAZEM

312 450,00

0,00

311 420,00

1 030,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział           Rozdz.      Paragr

Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

plan wydatków ogółem

w tym:

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

15 519,20

15 519,20

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

15 519,20

15 519,20

*Wydatki bieżące, w tym :

5 427,20

5 427,20

-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 427,20

5 427,20

*Wydatki majątkowe, w tym:

10 092,00

10 092,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 092,00

10 092,00

851

OCHRONA ZDROWIA

16 000,00

16 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

16 000,00

16 000,00

*Wydatki bieżące, w tym :

16 000,00

16 000,00

2820

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

16 000,00

16 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6 000,00

6 000,00

90002

Gospodarka odpadami

6 000,00

6 000,00

*Wydatki bieżące, w tym :

6 000,00

6 000,00

2830

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

6 000,00

6 000,00

RAZEM

37 519,20

0,00

0,00

37 519,20

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »