| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/742/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy
stwierdza

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach, nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało uchwalone Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach, zwany dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2: Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

4) Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

5) Rozdział 5: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

6) Rozdział 6: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) Rozdział 7: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

8) Rozdział 8: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

9) Rozdział 9: Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w planie nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt. 4, 5, 9, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

§ 2

1. Załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1: 20 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 34,4 ha w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów - zgodnie z§ 6,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) informacyjne:

a) istniejąca sieć wodociągowa,

b) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

c) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,

d) istniejąca sieć gazowa,

e) istniejąca sieć elektroenergetyczna,

f) istniejące stacje transformatorowe,

g) istniejąca sieć ciepłownicza,

h) granice udokumentowanych złóż kopalin:

- złoże węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej - „Studzienice”,

- złoże węgla kamiennego - „Kobiór-Pszczyna”,

i) istniejące rowy melioracyjne.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu- wszystkie tereny objęte granicami planu;

2) teren- część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów, o ile z treści planu nie wynika inaczej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy- linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy;

4) wysokość budynków- wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

5) wysokość zabudowy- wysokość obiektów budowlanych, w tym: wysokość budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych - mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub obiektu małej architektury do najwyższej położonego elementu obiektu budowlanego;

6) dach płaski- dach o kącie nachylenia połaci dachowych maks. 12o;

7) usługi konsumpcyjne– usługi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności;

8) usługi w budynkach biurowych– działalność administracji publicznej i gospodarczej, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz inna podobna działalność prowadzona w biurach;

9) usługi zakwaterowania turystycznego– hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe;

10) obsługa pasażerskiego transportu zbiorowego– tereny i obiekty związane z przewozem osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, w szczególności przystanki komunikacyjne, pętle autobusowe itp.;

11) zieleń urządzona– zieleń ukształtowana w sposób zaplanowany, wraz z obiektami małej architektury oraz ciągami pieszymi lub rowerowymi.

§ 6

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) 1UC, 2UC, 3UC- tereny zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2;

2) 4Z, 5Z- tereny zieleni;

3) 6KDZ, 7KDZ- tereny dróg publicznych - droga publiczna klasy zbiorczej;

4) 8KDL, 9KDL- tereny dróg publicznych - drogi publiczne klasy lokalnej.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7

Dlaterenów zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2oznaczonych symbolami1UC, 2UC, 3UCustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa, z usługami w zakresie:

- handlu detalicznego, w tym w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2,

- usług konsumpcyjnych,

- usług w budynkach biurowych,

- handlu hurtowego,

- handlu giełdowego,

- stacji paliw, z dopuszczeniem zaplecza usługowo-handlowego,

- salonów sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym,

- usług zakwaterowania turystycznego;

b) obsługa pasażerskiego transportu zbiorowego;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 65 %;

4) wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,3-maks. 3,0;

5) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10 %;

6) wysokość zabudowy - maks. 41 m, w tym wysokość budynków - maks. 36 m;

7) geometria dachów budynków:

a) dachy płaskie,

b) dachy o indywidualnej formie;

8) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w§ 12 pkt 1i2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) ustaleń, o których mowa wpkt. 2 – 7nie stosuje się;

9) dla budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają ustaleń, o których mowa wpkt. 1 i 2dopuszcza się:

a) termomodernizację lub przebudowę,

b) rozbudowę lub rozbudowę i nadbudowę, w tym poza nieprzekraczalną linią zabudowy przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych w zakresie dróg publicznych oraz parametrów i wskaźników ustalonych w planie;

10) dopuszczenie lokalizacji budynków w granicy działki;

11) dla terenu o symbolu3UCdopuszczenie zmiany naturalnego ukształtowania terenu w nawiązaniu do poziomu istniejących i projektowanych w jego sąsiedztwie dróg, tj. ul. Beskidzkiej i drogi o symbolu6KDZ;

12) zakaz realizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń z blachy.

§ 8

Dlaterenów zielenioznaczonych symbolami4Zi5Zustala się:

1) przeznaczenie: zieleń, w tym zieleń urządzona;

2) dla terenu o symbolu4Zdopuszczenie realizacji terenowych miejsc parkingowych wzdłuż terenu o symbolu6KDZ;

3) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 80 %.

4) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w§ 12 pkt 1 i 2:

a) wysokość zabudowy - maks. 50,0 m, w tym wysokość budynków - maks. 7,0 m,

b) nie ustala się: intensywności zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do działki budowlanej, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz geometrii dachu.

§ 9

Dlaterenów dróg publicznychoznaczonego symbolem6KDZ , 7KDZustala się:

1) przeznaczenie: drogi publiczne klasy zbiorczej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) dla drogi o symbolu6KDZ -min. 25,0m, maks. 70,0m - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) dla drogi o symbolu7KDZ -min. 18,0m, maks. 65,0m - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

§ 10

Dlaterenów dróg publicznychoznaczonych symbolami8KDLi9KDLustala się:

1) przeznaczenie: drogi publiczne klasy lokalnej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) dla drogi o symbolu8KDL -min. 15,0m, maks. 30,0m - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) dla drogi o symbolu9KDL -min. 19,0m, maks. 20,0m - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

Rozdział 3
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 11

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu oraz powiązania z układem zewnętrznym z ulic Beskidzkiej i Towarowej poprzez drogi publiczne, o których mowa w§ 9 i 10oraz drogi wewnętrzne realizowane w miarę potrzeb.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:

1) dla supermarketów z przewaga asortymentu spożywczego, przemysłowych, budowlanych oraz innych (do 2 000 m2powierzchni sprzedaży):

a) 1 miejsce na 50 m2powierzchni sprzedaży,

b) 1 miejsce dla samochodu ciężarowego typu TIR,

c) 1 miejsce na 3 stanowiska pracy;

2) dla centrów handlowych lub wielofunkcyjnych (powyżej 2 000 m2powierzchni sprzedaży):

a) 1 miejsce na 30 m2powierzchni sprzedaży,

b) 1 miejsce dla samochodu ciężarowego typu TIR na 700 m2powierzchni magazynowej (do 5 000 powierzchni magazynowej),

c) 1 miejsce dla samochodu ciężarowego typu TIR na 1 300 m2powierzchni magazynowej (powyżej 5 000 powierzchni magazynowej);

3) dla usług biurowych, a w szczególności agencji reklamowych, biur księgowych, biur nieruchomości, biur projektowych, kancelarii, instytucji finansowych lub ubezpieczeniowych - 1 miejsce na każde 20 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;

4) dla moteli, hoteli:

a) 1 miejsce na każdy pokój,

b) 2 miejsca na każde 3 stanowiska pracy;

5) dla restauracji, kawiarni:

a) 1 miejsce na 3 miejsca konsumpcyjne wewnątrz budynku,

b) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych na zewnątrz budynku,

c) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

6) dla barów, klubów - 1 miejsce na 10 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce;

7) dla usług w zakresie edukacji - 1 miejsce na 200 m2powierzchni użytkowej;

8) dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych itp. - 1 miejsce na 10 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

9) dla aptek i sklepów bez samoobsługi - 1 miejsce na 50 m2powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2 miejsca;

10) dla usług zdrowia i opieki medycznej:

a) 4 miejsca na 1 gabinet,

b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

11) dla centrów konferencyjnych:

a) 1 miejsce na 5 m2powierzchni sal konferencyjnych,

b) 1 miejsce na 10 m2pozostałej powierzchni użytkowej;

12) dla kin - 1 miejsce na 5 miejsc na widowni lub 1 miejsce 10 m2powierzchni użytkowej;

13) dla stacji obsługi pojazdów, warsztatów samochodowych - 2 miejsca na 1 stanowisko obsługi, a w przypadku stacji kontroli pojazdów nie mniej niż 4 miejsca dla pojazdów do 3,5 t oraz 2 miejsca dla pozostałych pojazdów;

14) dla myjni samochodowych bezdotykowych, automatycznych i ręcznych:

a) 2 miejsca na 1 stanowisko obsługi,

b) 2 miejsca na 3 stanowiska pracy;

15) dla pozostałych usług - 1 miejsce na każde 20 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.

2. Ustala się dla usług nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości min. 1 miejsce na każde 100,0 m2powierzchni użytkowej.

3. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc parkingowych, o których mowa wust. 1w formie:

1) garaży: nadziemnych, podziemnych, wbudowanych w budynki;

2) parkingów: terenowych, nadziemnych, podziemnych, wbudowanych w budynki lub na dachach budynków.

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 12

Ustala się następującezasadymodernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz parametry i wskaźniki kształtowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej;

2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

3) w zakresiezaopatrzenia w wodę- w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom - nakaz dostawy wody z sieci wodociągowej, w tym z istniejących wodociągów: Ø315mm, Ø600mm, oznaczonych na rysunku planu;

4) w zakresieodprowadzenia ścieków komunalnych- nakaz odprowadzenia poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, w tym istniejące kanały: Ø200mm, Ø315mm, Ø400mm, Ø800mm, Ø1000mm, oznaczone na rysunku planu;

5) w zakresieodprowadzenia wód opadowych i roztopowych- dopuszczenie:

a) zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w granicach działek budowlanych,

b) odprowadzenia wód poprzez sieć kanalizacji deszczowej, w tym istniejące kanały: Ø250mm, Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm, oznaczone na rysunku planu oraz istniejące rowy do rzeki Gostyni;

6) w zakresiezaopatrzenia w ciepło- dopuszczenie dostaw z:

a) indywidualnych źródeł ciepła o efektywności energetycznej urządzeń powyżej 80%,

b) odnawialnych źródeł energii,

c) urządzeń zapewniających dostawy ciepła w kogeneracji,

d) zdalaczynnej sieci ciepłowniczej, w tym z kolektorów: 2xØ125mm, 2xØ200mm, oznaczonych na rysunku planu;

7) w zakresiezaopatrzenia w gaz- dopuszczenie dostaw z sieci gazociągowej w tym z istniejących gazociągów: Ø150mm oraz Ø315mm, oznaczonych na rysunku planu;

8) w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną:

a) nakaz dostaw z sieci elektroenergetycznej, w tym:

- z linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych średniego napięcia 20 kV, oznaczonych na rysunku planu, oraz kablowych niskiego napięcia,

- ze stacji transformatorowych, w tym: SN – M1046, SN – M941M942, SN – M1042;

b) dopuszczenie dostaw z:

- odnawialnych źródeł energii,

- urządzeń zapewniających dostawy energii elektrycznej w kogeneracji;

9) w zakresietelekomunikacji- dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, poprzez rozbudowę istniejącej sieci i budowę nowych sieci i urządzeń;

10) w zakresiegospodarki odpadami-nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 13

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:

a) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w§ 7,

b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w§ 12;

2) nakaz realizacji dróg, parkingów i placów manewrowych o szczelnej nawierzchni zapobiegającej infiltracji wód opadowych do wód powierzchniowych i podziemnych;

3) nakaz zastosowania urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do wód i do ziemi;

4) dopuszczenie budowy urządzeń służących infiltracji wód opadowych, w tym: studni chłonnych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, skrzynek rozsączających, komór drenażowych.

Rozdział 6
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

§ 14

W obszarze planu zlokalizowane są udokumentowane złoża kopalin, których granice oznaczono informacyjnie na rysunku planu:

1) złoże węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej - „Studzienice”;

2) złoże węgla kamiennego - „Kobiór-Pszczyna”.

Rozdział 7
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 15

Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki - min. 2 000,0 m2;

2) szerokość frontu działki - min 25 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 90oz tolerancją 10 %.

Rozdział 8
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 16

1. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30 % na terenach o symbolach:1CU, 2CU, 3CU.

2. Na terenach niewymienionych w ust. 1, na podstawie art. 87 ust. 3a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisu dotyczącego stawki procentowej, o której mowa w ust. 1 nie stosuje się.

Rozdział 9
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/742/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/742/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie rozpatrzenia uwag

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/742/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

1)               do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach należy:

a)               budowa nowych dróg publicznych na terenach oznaczonych symbolami 6KDZ, 8KDL,9KDL wraz z oświetleniem,

b) budowa kanalizacji sanitarnej na terenach oznaczonych symbolami 7KDZ, 8KDL, 9KDL,

c)               budowa sieci wodociągowej na terenach oznaczonych symbolami 6KDZ, 7KDZ,8KDL, 9KDL;

2)               inwestycje wymienione w pkt 1 będą finansowane z budżetu Gminy Tychy;

3)               jako źródło finansowania dopuszcza się również środki zewnętrzne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »