| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr CXXII/27/2013 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i), art.: 51 ust. 1, 61 ust. 1, 73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 lit. d), § 39 oraz § 40 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187, poz. 3401)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1.

1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie731.288.710 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 682.224.547 zł,

b) majątkowe w kwocie 49.064.163 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie731.288.710 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 667.317.657 zł,

b) majątkowe w kwocie 63.971.053 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan finansowy KZK GOP równoważy się na poziomie dochodów i wydatków, ustala się przychody budżetu w kwocie0 zł, rozchody budżetu w kwocie0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań jakie mogą być zaciągnięte na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu kredytu.

§ 2.

1. Gminy - członkowie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, za wyjątkiem raty za styczeń 2014 roku, płatnej razem z ratą za luty 2014 roku. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy KZK GOP.

2. Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 4.800.000 zł.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 10.000.000 zł;

3. zaciągania zobowiązań każdorazowo do kwoty 300.000.000 złotych;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

§ 5.

Uchwałę niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin - członków Związku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia KZK GOP


Zbigniew Podraza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXII/27/2013
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXXII/27/2013
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2014r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr CXXII/27/2013
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr CXXII/27/2013
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wpłaty Gmin Członkowskich

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »