| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr CXXII/27/2013 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i), art.: 51 ust. 1, 61 ust. 1, 73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 lit. d), § 39 oraz § 40 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187, poz. 3401)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1.

1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie731.288.710 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 682.224.547 zł,

b) majątkowe w kwocie 49.064.163 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie731.288.710 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 667.317.657 zł,

b) majątkowe w kwocie 63.971.053 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan finansowy KZK GOP równoważy się na poziomie dochodów i wydatków, ustala się przychody budżetu w kwocie0 zł, rozchody budżetu w kwocie0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań jakie mogą być zaciągnięte na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu kredytu.

§ 2.

1. Gminy - członkowie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, za wyjątkiem raty za styczeń 2014 roku, płatnej razem z ratą za luty 2014 roku. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy KZK GOP.

2. Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 4.800.000 zł.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 10.000.000 zł;

3. zaciągania zobowiązań każdorazowo do kwoty 300.000.000 złotych;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku.

§ 5.

Uchwałę niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin - członków Związku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia KZK GOP


Zbigniew Podraza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXII/27/2013
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXXII/27/2013
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2014r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr CXXII/27/2013
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr CXXII/27/2013
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wpłaty Gmin Członkowskich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »