| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/13 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie planu finansowego na rok 2014

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1 , art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. , poz.594 z późn. zm.) art. 211,art.212 ,art. 214, art.222 ,art. 235,art. 258 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn .zm.) ,art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197,poz.1172)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku w wysokości 3.783.900zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym: dochody bieżące 3.783.900zł ,dochody majątkowe 0 zł.

2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 3.783.900zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

a) wydatki bieżące 3.783.900zł

w tym: wydatki jednostki budżetowej 3.783.900zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 244.600zł

wydatki statutowe 3.519.300zł

b) wydatki majątkowe 0zł

w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0zł ”

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł

4. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji

budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych

z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin


mgr Ryszard Majer


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/13
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetowych na 2014r.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan 2014

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 780 200,00

Dochody bieżące

3 780 200,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 780 200,00

0470

Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

200,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3 780 000,00

900

Gospodarka Komunalna

3 700,00

Dochody bieżace

3 700,00

90095

Pozostała działalność

3 700,00

0920

Pozostałe odsetki

3 700,00

Ogółem

3 783 900,00

w tym dochody bieżące

3 783 900,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/13
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Rozdz.

§

Treść

Plan 2014

758

Różne rozliczenia

20 000,00

75818

Rezerwy celowe i ogólne

20 000,00

1.

Wydatki bieżące

20 000,00

1.1

Wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

1.1.2

Wydatki statutowe

20 000,00

4810

Rezerwa budżetowa

20 000,00

900

Gospodarka Komunalna

3 763 900,00

90095

Pozostała działalność

3 763 900,00

1.

Wydatki bieżące

3 763 900,00

1.1

Wydatki jednostek budżetowych

3 763 900,00

1.1.1

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

244 600,00

1.1.2

Wydatki statutowe

3 519 300,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

241 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

170 500,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 500,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

34 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

23 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

4260

Zakup energii

2 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku

50 000,00

- inne

70 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 600,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 500,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale

6 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 000,00

4430

Różne opłaty i składki

45 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00

4460

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

3 050 000,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jst

8 000,00

4700

Szkolenia pracowników

4 000,00

Ogółem w tym;

3 783 900,00

Wydatki bieżące

3 783 900,00

Wydatki jednostek budżetowych

3 783 900,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

244 600,00

Wydatki statutowe

3 539 300,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »