| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie pokrycia przez miasto Tychy kosztów dotacji udzielanych przez gminę Bieruń dla niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Bieruń, na dzieci uczęszczające do tego przedszkola, a zamieszkałe na terenie miasta Tychy

zawarte w dniu01.02.2013r. pomiędzy:

Gminą Bieruń, z siedzibą w Bieruniu, ul. Rynek 14, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Bierunia - mgr inż. Bernarda Pustelnika

a

Miastem Tychy, z siedzibą w Tychach, al. Niepodległości 49, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Tychy – mgr inż. Andrzeja Dziubę

w sprawie pokrycia przez miasto Tychy kosztów dotacji udzielanych przez gminę Bieruń dla niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Bieruń, na dzieci uczęszczające do tego przedszkola, a zamieszkałe na terenie miasta Tychy.

Na podstawie art. 80 ust 1-2a, art. 90 ust. 1, 2b-2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),

ustala się, co  następuje:

§ 1.

1. Miasto Tychy zobowiązuje się do przekazania gminie Bieruń dotacji w wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez gminę Bieruń na każdego ucznia będącego mieszkańcem miasta Tychy, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Bieruń.

2. Miasto Tychy, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2.

1. Kwotę należnego zwrotu dotacji dla gminy Bieruń ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust. 4.

2. Dotacja udzielana będzie w wysokości 75% zapisanych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych
o wydatki na żywienie, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Bieruń.

3. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielonej przez gminę Bieruń na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Bieruń  wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy.

4. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez gminę Bieruń na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Bieruń wynosiła w 2012 roku 430,20 zł, natomiast w roku 2013 wynosi 460,42 zł.

5. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o których mowa w ust. 4 na lata następne zostaną określone aneksami do niniejszego porozumienia.

6. Podstawą ustalenia należnej dotacji dla gminy Bieruń, o której mowa w ust. 1 będzie miesięczna specyfikacja wg załączonego wzoru, którą gmina Bieruń zobowiązuje się przekazać do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z tym że specyfikację dotyczącą miesiąca grudnia – do dnia 20 grudnia.

7. Miasto Tychy zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy nr:26 8435 0004 0000 0000 6158 0001w terminie
do 14 dnia od daty otrzymania specyfikacji.

8. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 7 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3.

1. Gmina Bieruń będzie przekazywała miastu Tychy pisemną informację do dnia
31 października każdego roku budżetowego na temat ilości uczniów (wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów zameldowania), którzy będą dotowani przez gminę Bieruń w następnym roku na podstawie wniosków o dotację złożonych przez organy prowadzące przedszkole.

2. Po zakończeniu roku budżetowego w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, gmina Bieruń przekaże miastu Tychy rozliczenie dotacji udzielonych w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia roku budżetowego, na uczniów o których mowa w §1.

3. W przypadku, jeżeli kwota dotacji udzielonej przez gminę Bieruń, wynikającej
z rozliczenia będzie wyższa od dotacji otrzymanej z miasta Tychy, niedopłata zostanie przekazana gminie Bieruń w terminie do dnia 31 roku, w którym otrzymała rozliczenie.

4. W przypadku, jeżeli kwota dotacji udzielonej przez gminę Bieruń, wynikającej
z rozliczenia będzie niższa od dotacji otrzymanej z miasta Tychy, nadpłata zostanie zwrócona miastu Tychy w terminie do 31 stycznia, roku w którym otrzymała rozliczenie.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony od 1 września 2012 r.

2. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji udzielonych przez gminę Bieruń od 1 września 2012r.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta Bieruń


mgr inż. Bernard Pustelnik

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »