| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.31.13.2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii
w Czechowicach –Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach, w wymiarze 5/19 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Oświęcim i Gminę Czechowice –Dziedzice.

2. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2. Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 za nauczanie 21 uczniów, wynoszą w 2013 r.1 167,70zł.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Miasto Oświęcim zobowiązuje się przekazać Gminie Czechowice – Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Miasta Oświęcim w roku 2013 tj.za 1 uczniaw wysokości55,60 złmiesięcznie .

4. Miasto Oświęcim zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach:68 1020 1390 0000 6802 0024 9680jednorazowo za okres od 1.09.2013r. do 31.12.2013r.do 30-go dnia od daty podpisania porozumienia.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia31.12.2013r.

3. Otrzymana kwota dotacji, z roku budżetowego 2013, zostanie rozliczona w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r.

4. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2013 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Miasta Oświęcim, to Miasto Oświęcim zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 14 dniu od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Oświęcim zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2013 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Miasta Oświęcim, to Gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku 2013, tj. na okres od01.09.2013 roku do 31.12.2013roku.

2. Ze strony Gminy Czechowice- Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 032 215 20 57.

3. Ze strony Miasta Oświęcim za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada: Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, tel. 033 842 25 05

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Czechowice-Dziedzice.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego na wniosek Miasta Oświęcim.

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oświecim


Janusz Chwierut

Czechowice-Dziedzice, dnia 30 września 2013 r.

Oświęcim, dnia 28 października 2013 r.


Załącznik do Porozumienia Nr OR.31.13.2013
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru
„Nowe Życie”

Nauczyciel religii – Barbara Jastrzębska                                                                                                                             
stawka zasadnicza 3 109,00,00 zł                                                                                                                             
wymiar zatrudnienia 5/19                                                                                                                             
składniki wynagrodzenia:                                                                                                                             
- pensja zasadnicza                                                                                                                             
- wysługa lat 4% KALKULACJA – koszt miesięczny                                                                                                                             

2013 rok

§ 4010

850,89

§ 4040

72,33

§ 4110

158,70

§ 4120

22,62

§ 4440

63,16

RAZEM

1 167,70

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Oświęcimia

21/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania

55,60 zł

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »