| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/300/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn. z późn zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724 ) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn. z późn. zm.)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje

§ 1.

Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

a) budynków gospodarczych – 5,83 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) garaży – 7,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej .

2. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m² powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,88 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m² powierzchni.

4. Przez budynek gospodarczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a) rozumie się budynki lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§ 2.

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej , z wyjątkiem części oddanych w najem lub inną formę posiadania zależnego celem prowadzenia działalności gospodarczej,

2. grunty, budynki lub ich części zajęte na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

3. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywancyh do prowadzenia działalności gospodarczej,

4. grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne, z wyjątkiem oddanych w posiadanie zależne,

5. grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze ogólnodostępnym, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

6. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

§ 3.

1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez inkasentów określonych odrębną uchwałą.

2. Podatek o nieruchomości może być wpłacany bezpośrednio na konto Urzędu Gminy nr 85 8469 0009 0010 3408 2000 0006 - Bank Spółdzielczy Gorzyce.

§ 4.


Traci moc uchwała Nr XVIII/171/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6.


1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »