| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/396/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art.217, art.218, art.220, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.243, art.244, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody                                                        w łącznej kwocie 75 985 000

z tego:

1. bieżące                                                                      w kwocie 74 174 227

2. majątkowe                                                        w kwocie 1 810 773

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2.

Ustala się wydatki                                                        w łącznej kwocie 73 085 000

z tego:

1. bieżące                                                                      w kwocie 68 078 049

2. majątkowe                                                        w kwocie 5 006 951

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Ustala się limity wydatków majątkowych i limity zobowiązań na lata 2014 – 2017 na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się limity wydatków majątkowych na jednoroczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2 900 000 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych.

§ 6.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 900 000 z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000 zł, w tym z tytułu:

1. zaciąganych kredytów krótkoterminowych 2.000.000 zł

2. zaciąganych pożyczek krótkoterminowych 1.000.000 zł

§ 8.

Ustala się na 2014 rok:

1. rezerwę ogólną                                                                                                  w kwocie 100 000 zł

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego                                                                                    w kwocie 200 000 zł

3. rezerwę celową na finansowanie projektów z udziałem środków

europejskich                                                                                    w kwocie 100 000 zł

4. rezerwę celową na ubezpieczenia                                                        w kwocie 100 000 zł

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach:

- dochody 400 000

- wydatki              555 480

§ 11.

Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody 2 000 000

- wydatki              2 000 000 zł


§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwotach:

- dochody 3 999 451

- wydatki 3 999 451

w tym: wynagrodzenia i składki

od nich naliczane 309 104 zł

                            zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych porozumieniami:

1. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

- dochody 119 000 zł

- wydatki 119 000 zł

              zgodnie z załącznikiem nr 9

2. z organami administracji rządowej w kwotach:

- dochody 3 000 zł

- - wydatki 3 000 zł

              zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14.

Ustala się dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach:

- dochody 337 390

- wydatki 391 857 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.             

§ 15.

Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie ogółem 136 700 zł,

              z tego:

              dział 750, rozdz. 75011, § 2350 1 400

              dział 852, rozdz. 85212, § 2350 131 300

              dział 852, rozdz.85228, § 2350 4 000


§ 16.

Ustala się, iż:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku;

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 7 niniejszej uchwały;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz w papierach wartościowych Skarbu Państwa;

3. przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki;

4. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w budżecie gminy na 2014 rok między rozdziałami i rodzajami wydatków w ramach tego samego działu, z wyłączeniem dotacji.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ....................
-
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »