| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 141/XXIII/2013 Rady Gminy Przyrów

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie określenia podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 197 poz. 1172 z 2011r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. poz. 724). Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości :

a/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej zł. 0,70.
b/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej zł. 19,70.
c/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej zł. 10,65
d/ od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej
zł. 2,88.
e/ od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej . 5,10.
f) od wartości budowli lub ich części o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%
g/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni zł. 0,81.
h/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni zł. 4,51.
i/ od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni zł. 0,25.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:

1) zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) służące do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) służące ochronie środowiska oraz zajęte pod sieć wodociągową,z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 89/XIV/2012 z dnia 30.10.2012r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.              

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »