| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 141/XXIII/2013 Rady Gminy Przyrów

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie określenia podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 197 poz. 1172 z 2011r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. poz. 724). Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości :

a/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej zł. 0,70.
b/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej zł. 19,70.
c/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej zł. 10,65
d/ od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej
zł. 2,88.
e/ od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej . 5,10.
f) od wartości budowli lub ich części o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%
g/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni zł. 0,81.
h/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni zł. 4,51.
i/ od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni zł. 0,25.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:

1) zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) służące do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) służące ochronie środowiska oraz zajęte pod sieć wodociągową,z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 89/XIV/2012 z dnia 30.10.2012r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.              

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »