| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania pn. „Projekt przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec”

Na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 260 ze zm.)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa

a

Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Mikulskiego

zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem Porozumienia jest wykonanie i finansowanie zadania pod nazwą: "Projekt przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec" w związku z realizowanym przez Gminę Ogrodzieniec kompleksowym projektem "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" poprzez wykonanie dokumentacji projektowej pod przyszłą przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 791, w ramach, której nastąpi włączenie do drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Kościuszki) projektowanej drogi gminnej, która ma stanowić dojazd do Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej (OSI).

2. Zakres zadania, o którym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowejhttp://www.zdw.katowice.pl .

3. Lokalizacja odcinka drogi wojewódzkiej, dla którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 i 2, przedstawia załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego porozumienia.

4. Województwo Śląskie powierza Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2 w zakresie dotyczącym drogi wojewódzkiej.

5. Nadzór nad realizacją przez Gminę Ogrodzieniec zadania powierzonego porozumieniem sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który będzie udzielał opinii i uzgodnień merytorycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji dokumentacji przebudowy w zakresie drogi wojewódzkiej.

6. Gmina Ogrodzieniec oświadcza, że jest inicjatorem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1-2, w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i zobowiązuje się przedsięwzięcie w całości zrealizować.

7. Gmina Ogrodzieniec jest Inwestorem zadania i zobowiązuje się zabezpieczyć i sfinansować wszelkie koszty wykonania dokumentacji przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Kościuszki) w miejscowości Ogrodzieniec.

8. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji.

§ 2.

1. W przypadku sporządzenia projektu w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1
i 2 obejmuje:

a. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wystąpienia, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zakresu drogi wojewódzkiej, zawierającym załączniki wymagane ww. ustawą oraz przygotowanie ww. wniosku,

b. przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi

wojewódzkiej nr 791 na rzecz Województwa Śląskiego, dotyczącej odcinka objętego projektem,

c. opracowanie technicznej dokumentacji wykonawczej niezbędnej dla zlecenia i wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej.

Dokumentacja projektowa, dokumentacja geodezyjna oraz wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia winny być wykonane

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Materiały, o których mowa powyżej, należy uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla dokumentacji przygotowywanej przez Gminę Ogrodzieniec w zakresie drogi wojewódzkiej będzie uprawniony do:

a. wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,

b. żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych,

c. żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,

d. możliwości odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi.

4. Kopię dokumentacji wymienionej w ust. 1, w zakresie drogi wojewódzkiej, Gmina Ogrodzieniec przekaże Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Pełnomocnictwo niezbędne do uzyskania przez Gminę Ogrodzieniec uzgodnień, opinii i pozwoleń w toku przygotowywania dokumentacji dla zadania będącego przedmiotem porozumienia zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Ogrodzieniec na wniosek Burmistrza.

6. Zarząd Województwa Śląskiego jako zarządca drogi wojewódzkiej właściwy w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 791, udzieli pełnomocnictwa do występowania w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi wojewódzkiej wskazanemu przedstawicielowi Gminy po uzgodnieniu kompleksowej dokumentacji określonej w § 2 ust. 1 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz przedstawienia przez Gminę Ogrodzieniec zapewnienia finansowania wykonania przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 ze środków uzyskanych staraniem gminy, w tym potwierdzenia uzyskania środków o których mowa w § 5 ust. 2 oraz po zawarciu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 3.

1. W przypadku sporządzenia projektu w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 obejmuje:

a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia,

b. przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 791 na rzecz Województwa Śląskiego, dotyczącej odcinka objętego projektem.

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja geodezyjna winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Dla ww. dokumentacji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach będzie uprawniony do działań i czynności jak w § 2 ust. 2 i 3.

2. Gmina Ogrodzieniec przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 791.

3. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 791 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.

4. Gmina Ogrodzieniec uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla wymienionego zadania, po otrzymaniu pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego na wniosek Burmistrza wskazanemu przedstawicielowi Gminy. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej i dokumentacji geodezyjnej.

5. W przypadku, gdy w wyniku wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Ogrodzieniec, w oparciu o dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 zostaną zajęte inne nieruchomości, niż zlokalizowane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 791 Gmina Ogrodzieniec dokona wszelkich czynności oraz poniesie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego. Regulację tą należy dokonać w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a konieczną dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Kopię dokumentacji wymienionej w ust. 1, w zakresie drogi wojewódzkiej, Gmina Ogrodzieniec przekaże Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4.

1. W przypadku realizacji zadania w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych uregulowanie zobowiązań wynikających z wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zakresu drogi wojewódzkiej w tym m.in. odszkodowań za przejęte nieruchomości dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz kosztów wynikających z art. 11f ust. 1 pkt 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h) oraz art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych obciąża Gminę Ogrodzieniec.

2. Gmina Ogrodzieniec udzieli pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań określonych w ust. 1, której zasady i terminy przekazywania określi odrębna umowa.

§ 5.

1. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Ogrodzieniec będzie przedmiotem odrębnego porozumienia.

2. W przypadku odmowy udzielenia dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowanych ze środków europejskich w okresie 2014-2020 lub innych Gmina Ogrodzieniec odstąpi od wykonania przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Ogrodzieniec i nie zawrze z Województwem Śląskim porozumienia powierzającego gminie zadanie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej.

§ 6.

Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 9.

Niniejsze porozumienie zawiera się na czas wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 791, z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 5 oraz § 4.

§ 10.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Województwo Śląskie

Gmina Ogrodzieniec

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Stanisław Dąbrowa

BURMISTRZ


Andrzej Mikulski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 6 listopada 2013 r.

infoRgrafika

odcinek ul. Kościuszki (DW 791) w miejscowości Ogrodzieniec

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »