| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/223/13 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

1. Od budynków lub ich części :

1) mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 0,73 zł

2) garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 0,73 zł

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 13,33 zł

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 3, od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 21,25 zł

5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 10,65 zł

6)               związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 4,63 zł

7) garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 5,77 zł

8) pozostałych nie wymienionych w pkt 1–7, od 1m2powierzchni użytkowej rocznie

- 5,77 zł

2. Od budowli -2 %ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

3. Od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 0,86 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie

- 4,50 zł

3) pozostałych, od 1 m2powierzchni rocznie

- 0,37 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: Budynki, budowle i grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/181/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2012 r. roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »