| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/223/13 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

1. Od budynków lub ich części :

1) mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 0,73 zł

2) garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 0,73 zł

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 13,33 zł

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 3, od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 21,25 zł

5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 10,65 zł

6)               związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 4,63 zł

7) garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 5,77 zł

8) pozostałych nie wymienionych w pkt 1–7, od 1m2powierzchni użytkowej rocznie

- 5,77 zł

2. Od budowli -2 %ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

3. Od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie

- 0,86 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie

- 4,50 zł

3) pozostałych, od 1 m2powierzchni rocznie

- 0,37 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: Budynki, budowle i grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/181/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 grudnia 2012 r. roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »