| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Szczyrk; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Szczyrk prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku"

w sprawie   powierzenia Gminie Szczyrk prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w   Szczyrku"  

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz.U. z   2013 r. poz. 260 z   póżn. zmianami)  

pomiędzy :  

 

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia   46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w   osobach:  

Aleksandry Gajewskiej  

Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

Stanisława Dąbrowy  

Członka Zarządu Województwa Śląskiego  

a  

Gminą Szczyrk,   z siedzibą w   Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4   reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Bydlińskiego  

zostaje zawarte porozumienie o   następującej treści:  

§   1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Szczyrk prowadzenia zadania p.n.:     Projekt budowy chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w   Szczyrku   ".  

2.   Województwo Śląskie powierza Gminie Szczyrk pełnienie funkcji inwestora, w   rozumieniu art. 20 pkt 3   ustawy z   dnia 21   marca 1985 r. o   drogach publicznych, w   zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w   ust. 1.  

3.   Zakres rzeczowy zadania określonego w   ust. 1   obejmuje:  

1)   opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy jednostronnego chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Salmopolska) w   Szczyrku o   długości około 800 m od okolic  skrzyżowania z   ul. Ondraszka do   Parkingu u   Kowalskiego   po stronie południowej wraz z   uzgodnieniami, opiniami i   pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia,  

2)   przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942 na rzecz Województwa Ślaskiego na odcinku objętym przedmiotowym porozumieniem.  

 

 

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja geodezyjna dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia winny być wykonane zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.  

4.   Gmina Szczyrk przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w   związku z   realizacją wyżej wymienionej budowy znajdujących się w   obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942.  

5.   Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w   pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 942 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach odrębnym dokumentem.  

6.   Gmina Szczyrk uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego, o   którym mowa w   ust. 1. Wymagane w   tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Szczyrk na wniosek Burmistrza. Wniosek o   udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej i   dokumentacji geodezyjnej. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię i   nazwisko, stanowisko zajmowane w   Gminie, nr pesel i   adres zamieszkania.  

7.   Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w   ust. 1   rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w   trybie określonym w   § 5   ust. 3   niniejszego porozumienia na 20   grudnia 2014   r.  

§   2.  

1.   Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 66.000 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i   obejmuje koszt wykonania prac opisanych w   § 1   ust. 3.  

2.   Gmina Szczyrk uczestniczy w   kosztach realizacji zadania w   wysokości 100 % kosztu określonego w   ust 1.  

3.   Gmina Szczyrk posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.  

4.   Województwo Śląskie nie   uczestniczy w   kosztach realizacji zadania.  

5.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z   najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o   której mowa w   ust. 1   Gmina Szczyrk niezwłocznie powiadomi o   tym Zarząd Województwa Śląskiego. Koszt zadania zwiększony o   kwotę przekraczającą szacunkowy koszt określony w   ust. 1   będzie sfinansowany przez Gminę Szczyrk, natomiast w   przypadku braku możliwości sfinansowania Gmina Szczyrk odstąpi od porozumienia.  

6.   Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z   wybranym/mi wykonawcą/ami w   aneksie do niniejszego porozumienia.  

7.   Gmina Szczyrk udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w   aneksie, o   którym mowa w   ust. 6, w   formie dotacji celowej, której zasady przekazania i   rozliczania określi odrębna umowa.  

8.   Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Szczyrk otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Szczyrk w   kwocie wynikającej z   poniesionych i   udokumentowanych kosztów.  

9.   Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Szczyrk po dacie zawarcia porozumienia.  

§   3.  

1.   Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Szczyrk środki finansowe dotacji celowej określonej w   § 2   ust. 8   na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w   terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.  

2.   Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.  

§   4.  

1.   Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z   wykonawcą/ami dokona Gmina Szczyrk zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.  

2.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w   części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

3.   Gmina Szczyrk niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach o   zawarciu umowy/ów z   wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z   oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O   ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Szczyrk przekaże potwierdzoną za zgodność z   oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu.  

4.   Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o   którym mowa w   § 2   ust. 6   określający rzeczywisty koszt zadania.  

5.   Gmina Szczyrk w   terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego i   do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w   Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego.  

6.   Gmina Szczyrk będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z   ww. harmonogramem i   przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z   realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.  

7.   Gmina Szczyrk będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o   zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z   propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z   zachowaniem terminu określonego w   § 1   ust. 7.  

§   5.  

1.   Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z   niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i   gospodarności.  

2.   Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w   tym opiniowania części projektowej i   części geodezyjnej wymienionych w   § 1   ust.   3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

3.   Gmina Szczyrk dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach do części projektowej i   części geodezyjnej.  

§   6.  

1.   Gmina Szczyrk wykorzysta przekazaną dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 8, w   terminie zgodnym z   postanowieniami art. 250 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w   § 2   ust.1.  

2.   Gmina Szczyrk zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w   terminie zgodnyme z   postanowieniami art. 250 i   251 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.  

3.   Rozliczenia dotacji, o   którym mowa w   ust. 2   należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac.  

4.   Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z   postanowieniami art. 252 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.  

5.   Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.  

§   7.  

Gmina Szczyrk oświadcza, że:  

1)   dysponuje potencjałem technicznym i   osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;  

2)   przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;  

3)   dokumentacja projektowa i   dokumentacja   geodezyjna we wszystkich elementach zostaną sporządzone zgodnie z   wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach dostępnymi na stronie internetowej   .  

§   8.  

Do niniejszego porozumienia mają w   szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o   drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.  

§   9.  

W przypadku nie   wywiązania się którejkolwiek strony z   zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z   tego tytułu obciążają tę stronę.  

§   10.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.  

2.   Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

3.   Realizacja budowy ciągu pieszo-rowerowego w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w   Pawłowicach w   zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i   uzgodnień między stronami.  

§   11.  

Porozumienie w   zakresie przygotowania i   sfinansowania     prac określonych w   § 1   ust. 3   zawiera   się na okres   do 31 grudnia 2014 r.  

§   12.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.  

§   13.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   14.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Województwo Śląskie  

Gmina Szczyrk  

 

 

WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra Gajewska  


CZŁONEK ZARZĄDU  


Stanisław Dąbrowa  

BURMISTRZ  


Wojciech Bydliński  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »