| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/326/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art.18 ust.2pkt 8 w związku z art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst :Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t.: Dz. U. z 2010r., Nr 95,poz.613 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala :

§ 1.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez małych lub średnich przedsiębiorców, które stanowią nową inwestycję na obszarze gminy Ciasna jeżeli:

- mikro przedsiębiorca utworzy co najmniej1nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją,

- mały przedsiębiorca utworzy co najmniej3nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

- średni przedsiębiorca utworzy co najmniej8nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

- przedsiębiorca inny niż wymieniony powyżej , utworzy co najmniej15nowych miejsc pracy

związanych z nową inwestycją.

2. Przez nowe miejsca pracy rozumie się stanowisko utworzone na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze.

3. Zwolnienie o którym mowa w ust.1, nie dotyczy budynków i budowli oraz związanych z nimi gruntów, które znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorców w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Zwolnienie o którym mowa w ust.1,2 nie przysługuje, jeśli kiedykolwiek nieruchomość lub budowla, o którym mowa w ust.1,2 podlegała zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

§ 2.

Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku :

1) postawienia go w stan likwidacji – z dniem jej ogłoszenia

2) ogłoszenia jego upadłości– z dniem jej ogłoszenia

3) naruszenia przez niego obowiązku składania Wójtowi Gminy Ciasna zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z zapłatą podatków do dnia 31 stycznia

i 30 lipca każdego roku podatkowego- za cały okres ,przez jaki korzystał z ulgi.

4) podania przez niego nieprawdziwych danych co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania ulgi-za cały okres przez jaki korzystał z ulgi.

5) zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia i podziału istniejącego przedsiębiorcy wniesienia przez niego nieruchomości lub budowli jako aportu do spółki kapitałowej w okresie objętym ulgą- z dniem zbycia, zmiany przekształcenia, podziału lub wniesienia,

6) zmniejszenia stanu zatrudnienia w okresie zwolnienia lub w ciągu trzech następujących lat – za cały okres, po jakim korzystał z ulgi,

7) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszenia w okresie objętych ulgą z dniem zaprzestania lub zawieszenia.

8) powstania zaległości z zapłatą zobowiązań w stosunku do Gminy Ciasna – za cały okres, przez jaki korzystał z ulgi.

9) niewyrażenia przez niego zgody na przeprowadzenie kontroli podatkowej w związku z ulgą- za cały okres, przez jaki korzystał z ulgi.

§ 3.

Zwolnienie od podatku przysługuje przez okres 12 miesięcy od miesiąca następującego po miesiącu utworzenia przez przedsiębiorcę miejsc pracy związanych z nowa inwestycją oraz złożył wymaganą deklarację lub informację dotyczącą podatku od nieruchomości oraz kompletny wniosek o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały.

1. Podatnik korzystający ze zwolnienia może z niego skorzystać w ciągu 3 lat od momentu zaistnienia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Zwolnienie udzielone na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de mini mis ,a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji /WE/nr 1998/2006 z dnia 15grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de mini mis (Dz. Urz. UE L Nr 379/5 z 28 grudnia 2006r.).

3. Podmiot prowadzący działalność może uzyskać pomoc, o jakiej mowa w ust.1 jeżeli jej wartość brutto wraz z wartością innej pomocy de mini mis, otrzymanej przez niego w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w odniesieniu do podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego 100 000 euro. Pomoc nie może być udzielana przedsiębiorcy w okolicznościach określonych w art.1 ust.1 rozporządzenia ,o którym mowa w ust.3.

4. Inwestycja musi być utrzymana przez okres co najmniej 3 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona.

5. Utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego musi być utrzymane przez okres co najmniej 3 lat od dnia ich utworzenia.

6. Stworzone zatrudnienie musi stanowić przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy.

7. Podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis ma obowiązek przedłożenia Wójtowi Gminy Ciasna :

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini mis ,jakie otrzymał w roku ,w którym ubiegał się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mini mis otrzymanej w tym okresie , albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de mini mis(Dz. U. Nr 53,poz.311).

8. Zwolnienie nie może przekroczyć należnego w okresie zwolnienia podatku od nieruchomości.

§ 4.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego niniejszą uchwałą jest złożenie wniosku wyrażającego wolę podatnika do skorzystania ze zwolnienia wraz z informacją dotyczącą nowych inwestycji oraz informacją o pomocy udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia tego wniosku.

1. We wniosku podatnik :

a) podaje ,w jakim okresie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości,

b) deklaruje kwotę zwolnienia na dany rok podatkowy.

2. Informacja dotycząca nowej inwestycji powinna zawierać :

a) lokalizację inwestycji ,

b) czas realizacji inwestycji,

c) rodzaj i wielkość ponoszonych nakładów – kosztorys,

d) wymagane zezwolenia na realizację inwestycji ,

e) spodziewane efekty po zakończeniu inwestycji,

f) źródło i sposób finansowania inwestycji,

g) planowaną liczbę nowych miejsc pracy na terenie Gminy Ciasna tworzonych w związku z realizowaną inwestycją.

3. Minimalna kwota inwestycji pozwalająca na skorzystanie ze zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje, na podstawie niniejszej uchwały wynosi :

a) nie mniej niż 50 tys. zł dla mikro przedsiębiorcy,

b) nie mniej niż 200 tys. zł dla małego przedsiębiorcy,

c) nie mniej niż 500 tys. zł dla średniego przedsiębiorcy,

d) nie mniej niż 1 mln zł dla przedsiębiorcy innego niż wymienionego powyżej.

§ 5.

1. .1. Ustala się iż intensywność pomocy nie przekroczy 50%,zaś w przypadku małych i średnich przedsiębiorców 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Intensywność tej pomocy będzie badana w oparciu o przekładane na przedsiębiorcę informacje. pomoc nie będzie przysługiwać w przypadku gdy przedsiębiorca nie przedłoży takich informacji, przedłoży nie prawdziwe informacje.

2. W przypadku pomocy o której mowa w ust.1,przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się

a) cenę nabycia gruntów ,

b) nakłady na budowle i budynki,

c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym w szczególności w :

- maszyny i urządzenia ,

- narzędzia, przyrządy i aparaturę,

- wyposażenia techniczne dla prac biurowych,

- infrastrukturę techniczną.

§ 6.

1. O zaistniałych okolicznościach powodujących utratę prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnik winien powiadomić organ podatkowy pisemnie w ciągu 14 dni od zaistnienia przesłanek do utraty tego zwolnienia.

2. Utrata prawa do zwolnienia rodzi obowiązek zwrotu nienależnie udzielonej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek od zaległości podatkowej, liczonych od dnia utraty prawa do tego zwolnienia.

3. w przypadku otrzymania pomocy niezgodnej z Rozporządzeniem o którym mowa w § 3 ust.2 oraz warunkami niniejszej uchwały przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »