| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/253/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

14 700,00

1.1 w dziale 801 Oświata i wychowanie

14 700,00

w tym dochody bieżące

14 700,00

z tego

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 700,00

Wpływy z usług

10 000,00

2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

40 447,00

2.1. w Dziale 600 Transport i łączność

20 000,00

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

14 700,00

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

2 600,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

2 600,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 600,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 600,00

- rozdział 80110 Gimnazja

2 100,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

2 100,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 100,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 100,00

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

10 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

10 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

2.3. w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1 947,00

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

1 947,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

1 947,00

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 947,00

2.4. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 800,00

- rozdział 90095 Pozostała działalność

3 800,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

3 800,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 800,00

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

25 747,00

3.1. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

3.2. w Dziale 852 Pomoc społeczna

1 947,00

- rozdział 85206 Wspieranie rodziny

1 456,00

W tym

I. Wydatki bieżące

1 456,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 456,00

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

456,00

- rozdział 85216 Zasiłki stałe

491,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

491,00

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

491,00

3.3. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 800,00

- rozdział 90095 Pozostała działalność

3 800,00

W tym

I. Wydatki bieżące

3 800,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 800,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 800,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą31 393 475,18

w tym:

dochody bieżące

20 020 801,63 zł

dochody majątkowe

11 372 673,55 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą37 000 538,08

w tym:

wydatki bieżące

19 141 034,40 zł

wydatki majątkowe

17 859 503,68 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi5 607 062,90i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 630 000,00 zł

b) pożyczek

2 872 272,23 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 104 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą6 707 062,90

w tym:

a) z kredytów

2 430 000,00 zł

b) z pożyczek

2 872 272,23 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 404 790,67 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą1 100 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 040 600,00 zł

b) z pożyczek

59 400,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/253/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/253/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/253/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »