| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/253/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

14 700,00

1.1 w dziale 801 Oświata i wychowanie

14 700,00

w tym dochody bieżące

14 700,00

z tego

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 700,00

Wpływy z usług

10 000,00

2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

40 447,00

2.1. w Dziale 600 Transport i łączność

20 000,00

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

14 700,00

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

2 600,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

2 600,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 600,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 600,00

- rozdział 80110 Gimnazja

2 100,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

2 100,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 100,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 100,00

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

10 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

10 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

2.3. w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1 947,00

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

1 947,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

1 947,00

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 947,00

2.4. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 800,00

- rozdział 90095 Pozostała działalność

3 800,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

3 800,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 800,00

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

25 747,00

3.1. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

3.2. w Dziale 852 Pomoc społeczna

1 947,00

- rozdział 85206 Wspieranie rodziny

1 456,00

W tym

I. Wydatki bieżące

1 456,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 456,00

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

456,00

- rozdział 85216 Zasiłki stałe

491,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

491,00

z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

491,00

3.3. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 800,00

- rozdział 90095 Pozostała działalność

3 800,00

W tym

I. Wydatki bieżące

3 800,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 800,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 800,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą31 393 475,18

w tym:

dochody bieżące

20 020 801,63 zł

dochody majątkowe

11 372 673,55 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą37 000 538,08

w tym:

wydatki bieżące

19 141 034,40 zł

wydatki majątkowe

17 859 503,68 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi5 607 062,90i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 630 000,00 zł

b) pożyczek

2 872 272,23 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 104 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą6 707 062,90

w tym:

a) z kredytów

2 430 000,00 zł

b) z pożyczek

2 872 272,23 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 404 790,67 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą1 100 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 040 600,00 zł

b) z pożyczek

59 400,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/253/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/253/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/253/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »