| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/254/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu Gminy Jeleśna na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

1. DOCHODY - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 29 184 zł – dochody bieżące

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o łączną kwotę 5 000 zł

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 5 000 zł

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 26 zł

- wpływy z usług – 26 zł

c) Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 207 zł

- wpływy z usług – 201 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6

d) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 14 060 zł

- podatek od środków transportowych – 14 060 zł

e) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 9 586 zł

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 500 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9 086 zł

f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 305 zł

- wpływy z usług - 305 zł.

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 1 025 172,93 zł

a) Dział 630 Turystyka – o kwotę               1 023 465,93 zł w tym: dochody bieżące – 5 800 zł dochody majątkowe – 1 017 665,93 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Zagospodarowanie turystyczne przejścia granicznego – 1 017 665,93 zł

- wpływy z różnych dochodów – 5 800 zł

b) Dział 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 207 zł – dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat – 207 zł

c) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1 500 zł – dochody bieżące

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE: na projekt "Sąsiedzkie nastroje..") – 1 500 zł.

2. WYDATKI - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 122 593 47 zł – wydatki bieżące

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o łączną kwotę 5 000 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - o kwotę 5 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 5 000 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000 zł

b) Dział 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 41 455,21 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - o kwotę 5 405,21 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 5 405,21 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 405,21 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - o kwotę 2 500 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 500 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

b) dotacje na zadania bieżące o kwotę 2000 zł

Rozdział 80148 – Świetlice szkolne - o kwotę 5 550 zł

a) wydatki jednostek budżetowych – 5 550 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 840 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 710 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - o kwotę 28 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 28 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 000 zł

c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 62 138,26 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 62 138,26 zł

-               wydatki jednostek budżetowych – 62 138,26 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62 138,26 zł

d) Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 14 000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - o kwotę 7 000 zł

-               wydatki jednostek budżetowych – 7 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - o kwotę 7 000 zł

-               wydatki jednostek budżetowych – 7 000 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 000 zł

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 1 118 582,40 zł – wydatki majątkowe

a) Dział 630 Turystyka – o kwotę               1 118 582,40 zł wydatki majątkowe - o kwotę 1 118 582,40 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 118 582,40 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 118 582,40 zł

§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

e) Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 251 268,69 zł

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 43 374 262,77 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/254/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/254/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/254/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLII/254/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 29 184  zł. Zwiększono dochody w działach:

a) 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 000 zł – środki otrzymane od Województwa Śląskiego jako nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje – Redyk 2013

b) 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 26 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z usług (sprzedaż wody)

c) 750 Administracja publiczna o kwotę 207 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z: usług (201 zł – usługi ksero) i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6

d) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 14 060 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych

e) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9 586 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z dochodu najmu i dzierżawy placówek oświatowych kwota 9 086 zł (w tym; ZS Nr 1 1 383 zł, ZS Nr 2 w Jeleśni – 406 zł i ZS Nr 5 w Korbielowie 1 747 zł i ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej 5 550 zł) oraz darowizny na rzecz przedszkola w Krzyżowej 500 zł

f) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 305 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z usług.

2. Zmniejszono dochody o kwotę 1 025 172,93 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 7 507 zła dochody majątkowe o kwotę 1 017 665,93 zł. w następujących działach:

a) 630 Turystyka o kwotę 1 023 465,93 zł. W związku z podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia wydłużającej termin realizacji tego zadania (ze względu na warunki atmosferyczne) do 30.09.2014r. przeniesiono część wydatków do realizacji w 2014r. oraz obniżoną wartością po przeprowadzonym przetargu zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 017 665,93 zł.

Zmniejszono także dochody bieżące o kwotę 5800 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci wyjeżdżających na wymianę młodzieży do Balatonlelle na Węgrzech – mniejsze wpłaty na pokrycie kosztów transportu.

b) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500 zł (zmniejszono środki z UE w związku z niezakwalifikowaniem rachunków poniesionych na zatrudnienie kapeli regionalnej, które nie zostały zakwalifikowane do kosztów kwalifikowanych, o tyle jest większy udział środków własnych ).

II. WYDATKI

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 122 593,47 zł. Zwiększono wydatki w działach:

a) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 41 455,21 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych uzyskane z dochodów najmu i dzierżawy (ZS Nr 1 – 1383zł, ZS Nr 2- 874 zł, ZS Nr 5 – 3 148,21 zł, ZS Nr 4- 5 550 zł) dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki o kwotę 28 000 zł i 500 zł P-le w Krzyżowej - środki z darowizny, 2000 zł –dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Jeleśnia, w związku z większą liczbą dzieci.

b) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- o kwotę 62 138,26 zł – przewidywane wykonanie za m-c grudzień nie pokryje wydatków na energię elektryczną.

c) 926 Kultura fizyczna o kwotę 14 000 zł – na zwiększone wydatki w obiektach sportowych (wyższe koszty energii elektrycznej oraz innych mediów) a także na sport szkolny (opłaty za udział oraz koszty dowozu dzieci na zawody sportowe).

2. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 118 582,40 zł w dziale 630 Turystyka w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania ( podpisano aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim) a także mniejszą wartością po zakończonym postępowaniu przetargowym zmniejszono środki na realizację tegoż zadania w br. tj.  Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia.

III. W załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 630 na zadanie pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia o kwotę 3 108 423 zł.

IV. W załączniku Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013r. zmieniono kwoty dochodów i wydatków.

V. W załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  - zwiększono kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

VI. W załączniku Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych – dokonano zmniejszenia wydatków oraz źródła pokrycia  dla projektu pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia w roku 2013 i 2014.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »