| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV-342-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 16 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych składek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn.zm.) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/268/09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 76, poz. 1740), zmienionym uchwałą Nr XXXIV/273/09 Rady Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 76, poz. 1741) oraz uchwałą Nr LII/423/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 196, poz.3019), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 30% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.;

Środki finansowe na dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 2 nie mogą przekroczyć 8% sumy płac zasadniczych wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówce na dzień 1 stycznia danego roku budżetowego.;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość określono w poniższej tabeli:

Tabela stawek dodatków funkcyjnych:

Stanowisko

Kwota dodatku funkcyjnego w zł.

Dyrektor zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego


400,00 - 1.500,00

Wicedyrektor zespołu szkół

400,00 - 1.000,00

Dyrektor przedszkola

400,00 - 1.000,00

Kierownik świetlicy

100,00 - 150,00

3) w § 5 ust. 5 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

b) . wychowawstwa klasy w szkole podstawowej i gimnazjum w wysokości:

Liczebność klasy

Kwota dodatku funkcyjnego w zł.

mniej niż 10 uczniów

70,00

od 10 uczniów do 20 uczniów

100,00

powyżej 20 uczniów

130,00

c) . wychowawstwa grupy w przedszkolu w wysokości:

Liczebność grupy

Kwota dodatku funkcyjnego w zł.

mniej niż 10 dzieci

70,00

od 10 dzieci do 20 dzieci

100,00

od 20 dzieci do 25 dzieci

130,00

4) w § 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w:

- szkołach podstawowych

- klasie pierwszej szkoły podstawowej z grupą starszaków w przedszkolu

15% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z tym, że § 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »