| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV-342-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 16 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych składek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn.zm.) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/268/09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 76, poz. 1740), zmienionym uchwałą Nr XXXIV/273/09 Rady Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 76, poz. 1741) oraz uchwałą Nr LII/423/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 196, poz.3019), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 30% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.;

Środki finansowe na dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 2 nie mogą przekroczyć 8% sumy płac zasadniczych wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówce na dzień 1 stycznia danego roku budżetowego.;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość określono w poniższej tabeli:

Tabela stawek dodatków funkcyjnych:

Stanowisko

Kwota dodatku funkcyjnego w zł.

Dyrektor zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego


400,00 - 1.500,00

Wicedyrektor zespołu szkół

400,00 - 1.000,00

Dyrektor przedszkola

400,00 - 1.000,00

Kierownik świetlicy

100,00 - 150,00

3) w § 5 ust. 5 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

b) . wychowawstwa klasy w szkole podstawowej i gimnazjum w wysokości:

Liczebność klasy

Kwota dodatku funkcyjnego w zł.

mniej niż 10 uczniów

70,00

od 10 uczniów do 20 uczniów

100,00

powyżej 20 uczniów

130,00

c) . wychowawstwa grupy w przedszkolu w wysokości:

Liczebność grupy

Kwota dodatku funkcyjnego w zł.

mniej niż 10 dzieci

70,00

od 10 dzieci do 20 dzieci

100,00

od 20 dzieci do 25 dzieci

130,00

4) w § 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w:

- szkołach podstawowych

- klasie pierwszej szkoły podstawowej z grupą starszaków w przedszkolu

15% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z tym, że § 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »