| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 424/XXVI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2013 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 235, art. 236 ust. 3 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie powiatu lublinieckiego na 2013 r. według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz.

Rozdz.

Treść

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

020

Leśnictwo

-

8

-

-

Dochody bieżące, w tym:

-

8

-

-

- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

-

8

-

-

600

Transport i łączność

-

7.075

-

-

Dochody bieżące, w tym:

-

7.075

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

7.050

-

-

- pozostałe odsetki

-

25

-

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

75.711

94.459

-

-

Dochody bieżące, w tym:

-

18.748

-

-

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (stanowiące udziały powiatu w dochodach skarbu państwa)

-

18.000

-

-

- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

-

113

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

5

-

-

- pozostałe odsetki

-

400

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

230

-

-

Dochody majątkowe, w tym:

75.711

75.711

-

-

- dochody ze zbycia praw majątkowych

-

75.711

-

-

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

75.711

-

-

-

710

Działalność usługowa

343.000

293.916

69.466

-

Dochody bieżące, w tym:

343.000

293.916

-

-

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

-

14.382

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

279.000

-

-

- wpływy z usług

343.000

-

-

-

- pozostałe odsetki

-

534

-

-

71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

-

-

6.000

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

6.000

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

6.000

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

6.000

-

71095

Pozostała działalność

63.466

Wydatki bieżące w tym:

63.466

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

63.466

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

63.466

750

Administracja publiczna

43.300

353.049

-

6.000

Dochody bieżące, w tym:

43.300

353.049

-

-

- wpływy z opłaty komunikacyjnej

-

289.004

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

45

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy

-

11.000

-

-

- pozostałe odsetki

43.300

-

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

53.000

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

-

-

-

2.000

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

2.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

2.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

2.000

75020

Starostwa powiatowe

-

-

-

4.000

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

4.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

4.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

4.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

20.000

-

-

Dochody bieżące, w tym:

-

20.000

-

-

- podatek dochodowy od osób prawnych

-

20.000

-

-

757

Obsługa długu publicznego

-

892

-

-

Dochody bieżące, w tym:

-

892

-

-

- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne

-

892

-

-

801

Oświata i wychowanie

41

21.025

-

162.284

Dochody bieżące, w tym:

41

21.025

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

600

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

10.633

-

-

- pozostałe odsetki

41

117

-

-

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

70

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

9.605

-

-

80102

Szkoły podstawowe specjalne

-

-

-

44.000

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

44.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

44.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

44.000

80111

Gimnazja specjalne

-

-

-

4.000

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

4.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

4.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

4.000

80120

Licea ogólnokształcące

-

-

-

75.707

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

75.707

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

75.707

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

52.050

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

23.657

80123

Licea profilowane

-

-

-

2.800

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

2.800

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

2.800

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

2.800

80130

Szkoły zawodowe

-

-

-

13.777

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

13.777

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

13.777

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

10.075

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

3.702

80134

Szkoły zawodowe specjalne

-

-

-

22.000

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

22.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

22.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

22.000

852

Pomoc społeczna

-

225.819

-

269.396

Dochody bieżące, w tym:

-

225.780

-

-

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-

2.812

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

56.779

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

1.961

-

-

- wpływy z usług

-

151.113

-

-

- pozostałe odsetki

-

4.229

-

-

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

1.996

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

6.890

-

-

Dochody majątkowe, w tym:

-

39

-

-

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

39

-

-

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

-

-

-

21.000

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

21.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

21.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

21.000

85202

Domy pomocy społecznej

-

-

-

180.396

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

180.396

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

180.396

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

150.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

30.396

85204

Rodziny zastępcze

-

-

-

68.000

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

68.000

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

-

68.000


854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

23.460

-

209.700

Dochody bieżące, w tym:

-

22.568

-

-

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych

-

10.700

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

44

-

-

- wpływy z usług

-

5.000

-

-

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

-

50

-

-

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

4.600

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

2.174

-

-

Dochody majątkowe, w tym:

-

892

-

-

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

892

-

-

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-

-

-

90.800

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

90.800

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

90.800

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

61.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

29.800

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

-

-

-

118.900

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

118.900

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

118.900

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

106.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

12.900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

263

-

-

Dochody bieżące, w tym:

-

263

-

-

- wpływy z różnych opłat (stanowiące udziały powiatu w dochodach skarbu państwa)

-

263

-

-

Razem:

462.052

1.039.966

69.466

647.380

§ 2.

Dokonać zmiany załącznika nr 13 p.n.” Planowane dochody na rok 2013 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” do uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku (z późn. zm.) polegającej na zwiększeniu dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, dochody bieżące, z tytułu opłat legalizacyjnych urządzeń wodnych o kwotę 5.263 zł w tym:

- należnych budżetowi państwa w wysokości 5.000 zł,

- należnych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 263 zł.

Załącznik, o którym mowa powyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmiany załącznika nr 3 p.n.” Przychody budżetu Powiatu” do uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku ( z późn. zm.) polegającej na utworzeniu § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” z kwotą 5.215.461,62 zł przy jednoczesnym wykreśleniu § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” z kwotą 5.215.461,62 zł.

Załącznik, o którym mowa powyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik Nr 13 do zmieniony

Uchwały Nr
289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwałą Nr 
424/XXVI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2013 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.

Rozdz.

Tytuł i źródło dochodów

Plan dochodów ogółem

Dochody należne budżetowi państwa

Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

482 667,00

362 000,00

120 667,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

482 667,00

362 000,00

120 667,00

Dochody bieżące, w tym:

482 667,00

362 000,00

120 667,00

- wieczyste użytkowanie gruntu

482 667,00

362 000,00

120 667,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 053,00

1 000,00

53,00

71015

Nadzór budowlany

1 053,00

1 000,00

53,00

Dochody bieżące, w tym:

1 053,00

1 000,00

53,00

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 053,00

1 000,00

53,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 263,00

5 000,00

263,00

90095

Pozostała działalność

5 263,00

5 000,00

263,00

Dochody bieżące, w tym:

5 263,00

5 000,00

263,00

- opłaty legalizacyjne urządzeń wodnych

5 263,00

5 000,00

263,00

OGÓŁEM:

488 983,00

368 000,00

120 983,00


Załącznik Nr 3 do zmieniony

Uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwałą Nr 306/XIX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwałą Nr 337/XX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 8 maja 2013 r.

Uchwałą Nr 354/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 357/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 380/XXII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uchwałą Nr 393/XXIII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 września 2013 r.

Uchwałą Nr 402/XXIV/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 października 2013 r.

Uchwałą Nr 416/XXV/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 13 listopada 2013 r.

Uchwałą Nr 424/XXVI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 18 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY NA 2013 ROK

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiekszenie

Plan po zmianach

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 500 000,00

3 500 000,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

0,00

5 215 461,62

5 215 461,62

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

394 607,00

394 607,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

5 215 461,62

5 215 461,62

0,00

Razem:

9 110 068,62

5 215 461,62

5 215 461,62

9 110 068,62

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »