| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/323/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm. ), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 100.000,00zł

2) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zmniejsza się o: 100.000,00zł

3) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego dotacje na zadania bieżące

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

w tymna programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

630

Turystyka

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0

0

0

63095

Pozostała działalność

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa


262.000,00


0


0


0


262.000,00


262.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


262.000,00


0


0


0


262.000,00


262.000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej28.800,0028.800,00028.800,0000

85305

Żłobki

28.800,00

28.800,00

0

28.800,00

0

0

Razem

300.800,00

38.800,00

10.000,00

28.800,00

262.000,00

262.000,00

4) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na rok 2013 planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego dotacje na zadania bieżące

z tegoświadczenia na rzecz osób fizycznych

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

w tymna programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

010

Rolnictwo i łowiectwo


162.000,00


0


0


0


0


162.000,00


162.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi162.000,000000162.000,00162.000,00

600

Transport i łączność


8.000,00


8.000,00


8.000,00


0


0


0


0

60016

Drogi publiczne gminne


8.000,00


8.000,00


8.000,00


0


0


0


0

800

Oświata i wychowanie


71.970,00


71.970,00


6.770,00


65.200,00


0


0


0

80104

Przedszkola

65.200,00

65.200,00

0

65.200,00

0

0

0

80113

Dowożenie uczniów do szkół

6.770,00

6.770,00

6.770,00

0

0

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza


2.000,00


2.000,00


0


0


2.000,00


0


0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

2.000,00

2.000,00

0

0

2.000,00

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
56.830,00
56.830,00
56.830,00
0
0
0
0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0

0

0

0

90003

Oczyszczanie miast i wsi

6.830,00

6.830,00

6.830,00

0

0

0

0

Razem

300.800,00

138.800,00

71.600,00

65.200,00

2.000,00

162.000,00

162.000,00

5) Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwota dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki majątkowe

z tego

Wydatki inwestycyjne

w tym

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki pochodzące z innych źródeł

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.179.982,36

4.179.982,36

1.726.470,22

2.353.512,14

0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


3.445.512,14


3.445.512,14


992.000,00


2.353.512,14


0

605

Budowa wodociągu w Górkach Etap II

2.353.512,14

2.353.512,14

0

2.353.512,14

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) Etap I

992.000,00

992.000,00

992.000,00

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle

56.000,00

56.000,00

0

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Stara Droga w Brennej

44.000,00

44.000,00

0

0

0

01095

Pozostała działalność

734.470,22

734.470,22

734.470,22

0

0

605

Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw

424.189,98

424.189,98

424.189,98

0

0

605

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej

224.745,82

224.745,82

224.745,82

0

0

605

Iluminacje świąteczne

85.534,42

85.534,42

85.534,42

0

0

600

Transport i łączność

372.000,00

372.000,00

0

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

281.000,00

281.000,00

0

0

0

605

Wykonanie modernizacji dróg gminnych

211.000,00

211.000,00

0

0

0

605

Modernizacja ul. Jatny w Brennej

70.000,00

70.000,00

0

0

0

60095

Pozostała działalność

91.000,00

91.000,00

0

0

0

605

Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka

91.000,00

91.000,00

0

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

4.297.750,00

4.297.750,00

4.217.750,00

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


4.297.750,00


4.297.750,00


4.217.750,00


0


0

605

Modernizacje budynków komunalnych

15.000,00

15.000,00

0

0

0

605

Rewitalizacja Ośrodka Pod Buczem w Gorkach Wielkich

4.217.750,00

4.217.750,00

4.217.750,00

0

0

606

Wykup gruntów

65.000,00

65.000,00

0

0

0

750

Administracja publiczna

934.383,64

934.383,64

89.900,00

844.483,64

0

75023

Urzędy gmin

934.383,64

934.383,64

0

844.483,64

0

605

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

844.483,64

844.483,64

0

844.483,64

0

605

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

89.900,00

89.900,00

89.900,00

0

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


450.000,00


450.000,00


0


0


0

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

450.000,00

450.000,00

0

0

0

623

Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki

450.000,00

450.000,00

0

0

0

801

Oświata i wychowanie

304.628,00

304.628,00

0

60.000,00

0

80101

Szkoły podstawowe

221.028,00

221.028,00

0

0

0

605

Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

198.028,00

198.028,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych

23.000,00

23.000,00

0

0

0

80104

Przedszkola

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

605

Wykonanie instalacji solarnej na budynku Przedszkola Publicznego w Brenne

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

80110

Gimnazja

7.600,00

7.600,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych


7.600,00


7.600,00


0


0


0

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

16.000,00

16.000,00

0

0

0

606

Zakup wyposażenia kuchennego

16.000,00

16.000,00

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


353.243,86


353.243,86


303.243,86


0


0

90015

Oświetlenie placów i ulic

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego

50.000,00

50.000,00

0

0

0

90095

Pozostała działalność

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

605

Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

Razem

10.891.987,86

10.891.987,86

6.337.364,08

3.257.995,78

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota


I


Dochody budżetu


40.944.878,24


II


Wydatki budżetu


41.783.410,47


III


Deficyt budżetu


838.532,23


IV


Finansowanie deficytu


838.532,23


1


Przychody ogółem z tego:


838.532,23


A


z kredytów


0,00


B


z pożyczek


838.532,23


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2013 rok

Lp

Treść

Klasyfikacja

Kwota

I

Przychody ogółem

5.756.648,23

1

Kredyty

§ 952

4.077.711,67

2

Pożyczki

§ 952

838.532,23

3

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE


§ 903

840.404,33

4

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7

Papiery wartościowe obligacje

§ 931

0

8

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

II

Rozchody ogółem

4.918.116,00

1

Spłaty kredytów

§ 992

4.213.996,00

2

Spłaty pożyczek

§ 992

554.000,00

3

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 963

150.120,00

4

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5

Lokaty

§ 994

0

6

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji


1

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Chichopotam
Górki Wielkie

296.100,00


2

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe

195.000,00


Ogółem


491.100,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

010

01030

285

Wpłaty na rzecz izb rolniczych

7.085,00

2

754

75404

300

Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego

1.200,00

3

801

80104

290

Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy

42.385,00

4

851

85154

300

Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów

15.000,00

Ogółem

65.670,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

010

01009

283

Realizacja zadań w zakresie konserwacji i wymiany uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych

15.000,00

2

010

01009

283

Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych

20.000,00

3

851

85154

282

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

15.000,00

4

900

90003

283

Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbesty

20.000,00

5

900

90095

282

Realizacja zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10.000,00

6

921

92105

282

Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

25.000,00

7

926

92605

282

Realizacja zadań w zakresie sportu

80.000,00

Ogółem

185.00,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »