| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/323/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm. ), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 100.000,00zł

2) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zmniejsza się o: 100.000,00zł

3) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego dotacje na zadania bieżące

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

w tymna programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

630

Turystyka

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0

0

0

63095

Pozostała działalność

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa


262.000,00


0


0


0


262.000,00


262.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


262.000,00


0


0


0


262.000,00


262.000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej28.800,0028.800,00028.800,0000

85305

Żłobki

28.800,00

28.800,00

0

28.800,00

0

0

Razem

300.800,00

38.800,00

10.000,00

28.800,00

262.000,00

262.000,00

4) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na rok 2013 planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego dotacje na zadania bieżące

z tegoświadczenia na rzecz osób fizycznych

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

w tymna programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

010

Rolnictwo i łowiectwo


162.000,00


0


0


0


0


162.000,00


162.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi162.000,000000162.000,00162.000,00

600

Transport i łączność


8.000,00


8.000,00


8.000,00


0


0


0


0

60016

Drogi publiczne gminne


8.000,00


8.000,00


8.000,00


0


0


0


0

800

Oświata i wychowanie


71.970,00


71.970,00


6.770,00


65.200,00


0


0


0

80104

Przedszkola

65.200,00

65.200,00

0

65.200,00

0

0

0

80113

Dowożenie uczniów do szkół

6.770,00

6.770,00

6.770,00

0

0

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza


2.000,00


2.000,00


0


0


2.000,00


0


0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

2.000,00

2.000,00

0

0

2.000,00

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
56.830,00
56.830,00
56.830,00
0
0
0
0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0

0

0

0

90003

Oczyszczanie miast i wsi

6.830,00

6.830,00

6.830,00

0

0

0

0

Razem

300.800,00

138.800,00

71.600,00

65.200,00

2.000,00

162.000,00

162.000,00

5) Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwota dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki majątkowe

z tego

Wydatki inwestycyjne

w tym

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki pochodzące z innych źródeł

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.179.982,36

4.179.982,36

1.726.470,22

2.353.512,14

0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


3.445.512,14


3.445.512,14


992.000,00


2.353.512,14


0

605

Budowa wodociągu w Górkach Etap II

2.353.512,14

2.353.512,14

0

2.353.512,14

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) Etap I

992.000,00

992.000,00

992.000,00

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle

56.000,00

56.000,00

0

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Stara Droga w Brennej

44.000,00

44.000,00

0

0

0

01095

Pozostała działalność

734.470,22

734.470,22

734.470,22

0

0

605

Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw

424.189,98

424.189,98

424.189,98

0

0

605

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej

224.745,82

224.745,82

224.745,82

0

0

605

Iluminacje świąteczne

85.534,42

85.534,42

85.534,42

0

0

600

Transport i łączność

372.000,00

372.000,00

0

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

281.000,00

281.000,00

0

0

0

605

Wykonanie modernizacji dróg gminnych

211.000,00

211.000,00

0

0

0

605

Modernizacja ul. Jatny w Brennej

70.000,00

70.000,00

0

0

0

60095

Pozostała działalność

91.000,00

91.000,00

0

0

0

605

Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka

91.000,00

91.000,00

0

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

4.297.750,00

4.297.750,00

4.217.750,00

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


4.297.750,00


4.297.750,00


4.217.750,00


0


0

605

Modernizacje budynków komunalnych

15.000,00

15.000,00

0

0

0

605

Rewitalizacja Ośrodka Pod Buczem w Gorkach Wielkich

4.217.750,00

4.217.750,00

4.217.750,00

0

0

606

Wykup gruntów

65.000,00

65.000,00

0

0

0

750

Administracja publiczna

934.383,64

934.383,64

89.900,00

844.483,64

0

75023

Urzędy gmin

934.383,64

934.383,64

0

844.483,64

0

605

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

844.483,64

844.483,64

0

844.483,64

0

605

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

89.900,00

89.900,00

89.900,00

0

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


450.000,00


450.000,00


0


0


0

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

450.000,00

450.000,00

0

0

0

623

Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki

450.000,00

450.000,00

0

0

0

801

Oświata i wychowanie

304.628,00

304.628,00

0

60.000,00

0

80101

Szkoły podstawowe

221.028,00

221.028,00

0

0

0

605

Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

198.028,00

198.028,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych

23.000,00

23.000,00

0

0

0

80104

Przedszkola

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

605

Wykonanie instalacji solarnej na budynku Przedszkola Publicznego w Brenne

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

80110

Gimnazja

7.600,00

7.600,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych


7.600,00


7.600,00


0


0


0

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

16.000,00

16.000,00

0

0

0

606

Zakup wyposażenia kuchennego

16.000,00

16.000,00

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


353.243,86


353.243,86


303.243,86


0


0

90015

Oświetlenie placów i ulic

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego

50.000,00

50.000,00

0

0

0

90095

Pozostała działalność

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

605

Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

Razem

10.891.987,86

10.891.987,86

6.337.364,08

3.257.995,78

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota


I


Dochody budżetu


40.944.878,24


II


Wydatki budżetu


41.783.410,47


III


Deficyt budżetu


838.532,23


IV


Finansowanie deficytu


838.532,23


1


Przychody ogółem z tego:


838.532,23


A


z kredytów


0,00


B


z pożyczek


838.532,23


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2013 rok

Lp

Treść

Klasyfikacja

Kwota

I

Przychody ogółem

5.756.648,23

1

Kredyty

§ 952

4.077.711,67

2

Pożyczki

§ 952

838.532,23

3

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE


§ 903

840.404,33

4

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7

Papiery wartościowe obligacje

§ 931

0

8

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

II

Rozchody ogółem

4.918.116,00

1

Spłaty kredytów

§ 992

4.213.996,00

2

Spłaty pożyczek

§ 992

554.000,00

3

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 963

150.120,00

4

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5

Lokaty

§ 994

0

6

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji


1

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Chichopotam
Górki Wielkie

296.100,00


2

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe

195.000,00


Ogółem


491.100,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

010

01030

285

Wpłaty na rzecz izb rolniczych

7.085,00

2

754

75404

300

Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego

1.200,00

3

801

80104

290

Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy

42.385,00

4

851

85154

300

Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów

15.000,00

Ogółem

65.670,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/323/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

010

01009

283

Realizacja zadań w zakresie konserwacji i wymiany uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych

15.000,00

2

010

01009

283

Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych

20.000,00

3

851

85154

282

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

15.000,00

4

900

90003

283

Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbesty

20.000,00

5

900

90095

282

Realizacja zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10.000,00

6

921

92105

282

Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

25.000,00

7

926

92605

282

Realizacja zadań w zakresie sportu

80.000,00

Ogółem

185.00,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »