| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/584/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 2,
ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. Mając na celu poprawę stanu środowiska w mieście, ustala się zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2. Kryteria doboru inwestycji do dofinansowania, szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych w tym tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli dla:

- realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza tj.

a) podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej,

b) zakupu i montażu niskoemisyjnych urządzeń grzewczych w tym: kotłów c.o. (elektryczne, gazowe, olejowe, na paliwo stałe),

c) zakupu i montażu urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kryteria doboru inwestycji do dofinansowania, szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych w tym tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli dla:

- wykonania podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej

określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Do podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych", wykonanych i odebranych a nie rozliczonych wg dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/401/12 z dnia 21 listopada 2012 r. Rady Miasta Knurów w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/584/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. O dotację może się ubiegać osoba fizyczna oraz wspólnota mieszkaniowa posiadające tytuł prawny do nieruchomości, budynku lub lokalu mieszkalnego, położonych na terenie Gminy Knurów zwanej dalej Miastem, w których będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

2. Przez osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, budynku lub lokalu mieszkalnego rozumie się: właściciela, użytkowników wieczystych, posiadacza, osoby faktycznie władające nieruchomością.

§ 2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska, poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego oraz wprowadzenie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

§ 3. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek ubiegającego się, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed realizacją przedsięwzięcia. Wnioski przyjmowane są do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w roku kalendarzowym następnym.

§ 4. Dotacją nie są objęte nieruchomości dla których zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają wyłącznie stosowanie urządzeń grzewczych do ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych zasilanych gazem lub energią elektryczną, systemów grzewczych zdalaczynnych i urządzeń zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.

Rozdział 2.
Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji

§ 4. Dotacja może być przyznana na:

1. Podłączenie budynku do sieci cieplnej- w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.

2. Zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego- w wysokości 50 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.

3. Zakup i montaż niskoemisyjnych retortowych kotłów c.o. na paliwo stałe, z jednym paleniskiem - retortą lub kotłów c.o. opalanych biomasą, o sprawności cieplnej ≥ 80 %- w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł:

- kocioł musi spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym, wydanym przez akredytowane laboratorium

4. Zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania budynku mieszkalnego- w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.

- dotacja ta nie wyklucza możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-3.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są przed zakupem i montażem urządzenia grzewczego lub przed podłączeniem do sieci cieplnej do złożenia do Urzędu Miasta Knurów pisemnego wniosku (formularz Urząd Miasta Knurów).

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) pisemne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o posiadanym prawie do nieruchomości lub wyciąg z ksiąg wieczystych

b) zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem budynku, lokalu na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania

c) zgodę zarządzającego budynkiem na zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego w przypadku gdy zarząd nie jest wykonywany przez właściciela budynku.

3. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć w przypadku:

a) ogrzewania elektrycznego - warunki dostawy energii

b) ogrzewania gazowego - pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej

c) kotła olejowego, kotła na paliwo stałe, biomasę - aktualne świadectwo potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie kotła

d) instalacji solarnej - dokument potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i deklaracją zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia "CE" lub "B")

e) pomp ciepła - deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia "CE" lub "B") oraz specyfikację techniczną urządzenia.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

5. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub zawierającego braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpoznanie, albo gdy dane zawarte we wniosku lub załącznikach budzą wątpliwości, Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić braki zgodnie z otrzymanym wezwaniem, pod rygorem odmowy przyznania dotacji.

6. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Knurów.

7. Wnioski rozpatrywane będą raz w miesiącu w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.

8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej.

9. Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

10. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

11. Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Miasta
w danym roku kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.

12. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego z urządzeń grzewczych wymienionych w § 4 pkt 1-3.

13. Dofinansowanie przysługuje tylko raz na dany budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela przez okres 10 lat.

14. Dotacja na zakup i montaż niskoemisyjnych kotłów c.o. na paliwa stałe nie przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych przyłączonych do sieci cieplnej oraz w przypadku odłączenia budynku od sieci cieplnej.

15. Przed wypłatą dotacji upoważnieni pracownicy Miasta mają prawo kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia.

Rozdział 4.
Rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Miasto ma prawo kontroli sposobu i celowości wykorzystania dotacji, w tym również w miejscu zainstalowania urządzenia będącego przedmiotem dotacji. Kontroli sposobu wykorzystania dotacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach ustalonych przez Miasto.

3. Do kontroli wykonania zadań wymienionych w § 4 pkt 1-4, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta stwierdzają ich wykonanie w drodze oględzin.

4. Rozliczenie dotacji nastąpi w oparciu o:

- kserokopie imiennych faktur lub rachunków zawierające typ zainstalowanego urządzenia, potwierdzające koszty poniesione przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji a do wglądu ich oryginały oraz na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę nw. dokumentów:

a) w przypadku podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej:

- protokół odbioru instalacji i przyłącza przez dostawcę ciepła

b) w przypadku ogrzewania olejowego:

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację pomieszczenia gdzie zainstalowano kocioł

- protokół odbioru i kontroli technicznej instalacji sporządzony przez uprawnionego wykonawcę instalacji

c) w przypadku ogrzewania elektrycznego:

- protokół odbioru i kontroli technicznej instalacji, wykonany przez jednostkę lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia

d) w przypadku ogrzewania gazowego:

- umowa o dostawę gazu

- protokół próby szczelności i odbioru wykonanej instalacji gazowej

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację pomieszczenia gdzie zainstalowano kocioł

e) w przypadku ekologicznego kotła opalanego biomasą:

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację kotłowni

f) w przypadku ekologicznego kotła na paliwo stałe:

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację kotłowni

g) w przypadku pomp ciepła i instalacji solarnej - protokół odbioru i przekazania instalacji do eksploatacji, wystawiony przez jednostkę lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do montażu ww. urządzeń.

5. Wypłata dotacji warunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem ww. dokumentów i przeprowadzonych oględzin.

6. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w umowie w okresie do 5 lat od dnia podpisania umowy, cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi na rzecz budżetu Miasta.

7. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 6 niniejszego paragrafu wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Informację o terminach składania wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta.

2. Wzory wniosków dostępne są w Biurze Podawczym Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzęduwww.knurow.bip.info.pl.

3. Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/584/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej oraz tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. O dotację może się ubiegać osoba fizyczna oraz wspólnota mieszkaniowa posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Knurów zwanej dalej Miastem, w której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

2. Przez osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, rozumie się: właściciela, użytkowników wieczystych, posiadacza, osoby faktycznie władające nieruchomością.

§ 2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych służących poprawie stanu środowiska naturalnego, poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę wód, polegających na wykonaniu podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 3. Przez podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, rozumie się: odcinki przewodów łączące wyloty wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (w nieruchomości której dotacja dotyczy) z siecią kanalizacyjną, licząc od ściany budynku do granicy nieruchomości.

§ 4. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek ubiegającego się, na podstawie umowy zawartej z Miastem.

Rozdział 2.
Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji

§ 5. Dotacją objęte są wykonane podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, odebrane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie.

§ 6. Dotacja z budżetu Miasta Knurów jest udzielana na zadania wykonane i odebrane w okresie osiemnastu miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacja na budowę podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej może być przyznana w wysokości:

80,00 zł - do jednego pełnego metra bieżącego podłączenia,

200,00 zł - do jednej studni zabudowanej na podłączeniu,

ale łącznie nie więcej niż 3.000,00 zł

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 8. 1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Miasta Knurów (formularz Urząd Miasta Knurów).

2. Do wniosku załącza się:

a) pisemne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o posiadanym prawie do nieruchomości lub wyciąg z ksiąg wieczystych

b) zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacji sanitarnej

c) zgodę zarządzającego budynkiem na podłączenie, w przypadku gdy zarząd nie jest wykonywany przez właściciela budynku

d) mapę zasadniczą z naniesionym wybudowanym podłączeniem, wydaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego podłączenia, sporządzoną przez uprawnionego geodetę

f) protokół z odbioru przyłącza dokonanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie.

3. Załączniki wymienione w pkt 2 ppkt a, b, c, d należy załączyć do wniosku w oryginałach, natomiast wymienione w pkt 2 ppkt e, f należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie - potwierdzone za zgodność z oryginałem: "zgodne z oryginałem", podpisane własnoręcznie przez Wnioskodawcę i opatrzone datą.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

5. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub zawierającego braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpoznanie albo gdy dane zawarte we wniosku lub załącznikach budzą wątpliwości, Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić braki zgodnie z otrzymanym wezwaniem, pod rygorem odmowy przyznania dotacji.

6. Wnioski o udzielenie dotacji dla zrealizowanych zadań przyjmowane są na bieżąco.

7. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Knurów.

8. Wnioski rozpatrywane będą raz w miesiącu w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku. Wnioski złożone po 20 listopada danego roku kalendarzowego rozpatrywane będą w roku kalendarzowym następnym.

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej.

10. Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

11. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

12. Wnioski zakwalifikowane do dotacji w danym roku kalendarzowym, a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków, zachowują ważność i będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.

Rozdział 4.
Rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji

§ 9. 1. Miasto ma prawo kontroli sposobu i celowości wykorzystania dotacji, w tym również w miejscu zabudowania urządzenia będącego przedmiotem dotacji. Kontroli sposobu wykorzystania dotacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach ustalonych przez Miasto.

3. Kontrola i rozliczenie dotacji nastąpi w oparciu o dostarczone przez Wnioskodawcę, w terminie ustalonym w umowie o udzielenie dotacji, dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zadania tj.:

a) umowa na odbiór ścieków z nieruchomości objętej dotacją, zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie, którą należy przedstawić w oryginale do wglądu oraz dołączyć jej kserokopię - potwierdzoną za zgodność z oryginałem "zgodne z oryginałem", podpisane własnoręcznie przez Wnioskodawcę i opatrzone datą

b) oświadczenie o likwidacji lub zaprzestaniu wykorzystywania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych. W razie konieczności Prezydent Miasta w celu rozliczenia dotacji może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4. Wypłata dotacji warunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem ww. dokumentów.

5. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w umowie w okresie do 5 lat od dnia podpisania umowy, cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych, podlega zwrotowi na rzecz budżetu Miasta.

6. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 3 niniejszego paragrafu wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Formularz, o którym mowa w § 8 pkt 1 (wniosek o dotację) dostępny jest w Biurze Podawczym Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu.

2. Dane do zawarcia umowy przedstawia Wnioskodawca przez okazanie dowodu tożsamości i podanie numeru konta bankowego.

3. Wnioskodawca składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »