| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/584/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 2,
ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. Mając na celu poprawę stanu środowiska w mieście, ustala się zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2. Kryteria doboru inwestycji do dofinansowania, szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych w tym tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli dla:

- realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza tj.

a) podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej,

b) zakupu i montażu niskoemisyjnych urządzeń grzewczych w tym: kotłów c.o. (elektryczne, gazowe, olejowe, na paliwo stałe),

c) zakupu i montażu urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kryteria doboru inwestycji do dofinansowania, szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych w tym tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli dla:

- wykonania podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej

określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Do podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych", wykonanych i odebranych a nie rozliczonych wg dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/401/12 z dnia 21 listopada 2012 r. Rady Miasta Knurów w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/584/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. O dotację może się ubiegać osoba fizyczna oraz wspólnota mieszkaniowa posiadające tytuł prawny do nieruchomości, budynku lub lokalu mieszkalnego, położonych na terenie Gminy Knurów zwanej dalej Miastem, w których będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

2. Przez osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, budynku lub lokalu mieszkalnego rozumie się: właściciela, użytkowników wieczystych, posiadacza, osoby faktycznie władające nieruchomością.

§ 2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska, poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego oraz wprowadzenie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

§ 3. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek ubiegającego się, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed realizacją przedsięwzięcia. Wnioski przyjmowane są do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w roku kalendarzowym następnym.

§ 4. Dotacją nie są objęte nieruchomości dla których zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają wyłącznie stosowanie urządzeń grzewczych do ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych zasilanych gazem lub energią elektryczną, systemów grzewczych zdalaczynnych i urządzeń zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.

Rozdział 2.
Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji

§ 4. Dotacja może być przyznana na:

1. Podłączenie budynku do sieci cieplnej- w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.

2. Zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego- w wysokości 50 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.

3. Zakup i montaż niskoemisyjnych retortowych kotłów c.o. na paliwo stałe, z jednym paleniskiem - retortą lub kotłów c.o. opalanych biomasą, o sprawności cieplnej ≥ 80 %- w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł:

- kocioł musi spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym, wydanym przez akredytowane laboratorium

4. Zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania budynku mieszkalnego- w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.

- dotacja ta nie wyklucza możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-3.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są przed zakupem i montażem urządzenia grzewczego lub przed podłączeniem do sieci cieplnej do złożenia do Urzędu Miasta Knurów pisemnego wniosku (formularz Urząd Miasta Knurów).

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) pisemne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o posiadanym prawie do nieruchomości lub wyciąg z ksiąg wieczystych

b) zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem budynku, lokalu na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania

c) zgodę zarządzającego budynkiem na zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego w przypadku gdy zarząd nie jest wykonywany przez właściciela budynku.

3. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć w przypadku:

a) ogrzewania elektrycznego - warunki dostawy energii

b) ogrzewania gazowego - pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej

c) kotła olejowego, kotła na paliwo stałe, biomasę - aktualne świadectwo potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie kotła

d) instalacji solarnej - dokument potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i deklaracją zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia "CE" lub "B")

e) pomp ciepła - deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia "CE" lub "B") oraz specyfikację techniczną urządzenia.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

5. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub zawierającego braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpoznanie, albo gdy dane zawarte we wniosku lub załącznikach budzą wątpliwości, Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić braki zgodnie z otrzymanym wezwaniem, pod rygorem odmowy przyznania dotacji.

6. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Knurów.

7. Wnioski rozpatrywane będą raz w miesiącu w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.

8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej.

9. Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

10. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

11. Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Miasta
w danym roku kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.

12. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego z urządzeń grzewczych wymienionych w § 4 pkt 1-3.

13. Dofinansowanie przysługuje tylko raz na dany budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela przez okres 10 lat.

14. Dotacja na zakup i montaż niskoemisyjnych kotłów c.o. na paliwa stałe nie przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych przyłączonych do sieci cieplnej oraz w przypadku odłączenia budynku od sieci cieplnej.

15. Przed wypłatą dotacji upoważnieni pracownicy Miasta mają prawo kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia.

Rozdział 4.
Rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Miasto ma prawo kontroli sposobu i celowości wykorzystania dotacji, w tym również w miejscu zainstalowania urządzenia będącego przedmiotem dotacji. Kontroli sposobu wykorzystania dotacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach ustalonych przez Miasto.

3. Do kontroli wykonania zadań wymienionych w § 4 pkt 1-4, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta stwierdzają ich wykonanie w drodze oględzin.

4. Rozliczenie dotacji nastąpi w oparciu o:

- kserokopie imiennych faktur lub rachunków zawierające typ zainstalowanego urządzenia, potwierdzające koszty poniesione przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji a do wglądu ich oryginały oraz na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę nw. dokumentów:

a) w przypadku podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej:

- protokół odbioru instalacji i przyłącza przez dostawcę ciepła

b) w przypadku ogrzewania olejowego:

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację pomieszczenia gdzie zainstalowano kocioł

- protokół odbioru i kontroli technicznej instalacji sporządzony przez uprawnionego wykonawcę instalacji

c) w przypadku ogrzewania elektrycznego:

- protokół odbioru i kontroli technicznej instalacji, wykonany przez jednostkę lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia

d) w przypadku ogrzewania gazowego:

- umowa o dostawę gazu

- protokół próby szczelności i odbioru wykonanej instalacji gazowej

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację pomieszczenia gdzie zainstalowano kocioł

e) w przypadku ekologicznego kotła opalanego biomasą:

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację kotłowni

f) w przypadku ekologicznego kotła na paliwo stałe:

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację kotłowni

g) w przypadku pomp ciepła i instalacji solarnej - protokół odbioru i przekazania instalacji do eksploatacji, wystawiony przez jednostkę lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do montażu ww. urządzeń.

5. Wypłata dotacji warunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem ww. dokumentów i przeprowadzonych oględzin.

6. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w umowie w okresie do 5 lat od dnia podpisania umowy, cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi na rzecz budżetu Miasta.

7. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 6 niniejszego paragrafu wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Informację o terminach składania wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta.

2. Wzory wniosków dostępne są w Biurze Podawczym Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzęduwww.knurow.bip.info.pl.

3. Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/584/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej oraz tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. O dotację może się ubiegać osoba fizyczna oraz wspólnota mieszkaniowa posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Knurów zwanej dalej Miastem, w której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

2. Przez osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, rozumie się: właściciela, użytkowników wieczystych, posiadacza, osoby faktycznie władające nieruchomością.

§ 2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych służących poprawie stanu środowiska naturalnego, poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę wód, polegających na wykonaniu podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 3. Przez podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, rozumie się: odcinki przewodów łączące wyloty wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (w nieruchomości której dotacja dotyczy) z siecią kanalizacyjną, licząc od ściany budynku do granicy nieruchomości.

§ 4. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek ubiegającego się, na podstawie umowy zawartej z Miastem.

Rozdział 2.
Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji

§ 5. Dotacją objęte są wykonane podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, odebrane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie.

§ 6. Dotacja z budżetu Miasta Knurów jest udzielana na zadania wykonane i odebrane w okresie osiemnastu miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacja na budowę podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej może być przyznana w wysokości:

80,00 zł - do jednego pełnego metra bieżącego podłączenia,

200,00 zł - do jednej studni zabudowanej na podłączeniu,

ale łącznie nie więcej niż 3.000,00 zł

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 8. 1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Miasta Knurów (formularz Urząd Miasta Knurów).

2. Do wniosku załącza się:

a) pisemne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o posiadanym prawie do nieruchomości lub wyciąg z ksiąg wieczystych

b) zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacji sanitarnej

c) zgodę zarządzającego budynkiem na podłączenie, w przypadku gdy zarząd nie jest wykonywany przez właściciela budynku

d) mapę zasadniczą z naniesionym wybudowanym podłączeniem, wydaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego podłączenia, sporządzoną przez uprawnionego geodetę

f) protokół z odbioru przyłącza dokonanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie.

3. Załączniki wymienione w pkt 2 ppkt a, b, c, d należy załączyć do wniosku w oryginałach, natomiast wymienione w pkt 2 ppkt e, f należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie - potwierdzone za zgodność z oryginałem: "zgodne z oryginałem", podpisane własnoręcznie przez Wnioskodawcę i opatrzone datą.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

5. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub zawierającego braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpoznanie albo gdy dane zawarte we wniosku lub załącznikach budzą wątpliwości, Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić braki zgodnie z otrzymanym wezwaniem, pod rygorem odmowy przyznania dotacji.

6. Wnioski o udzielenie dotacji dla zrealizowanych zadań przyjmowane są na bieżąco.

7. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Knurów.

8. Wnioski rozpatrywane będą raz w miesiącu w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku. Wnioski złożone po 20 listopada danego roku kalendarzowego rozpatrywane będą w roku kalendarzowym następnym.

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej.

10. Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

11. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

12. Wnioski zakwalifikowane do dotacji w danym roku kalendarzowym, a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków, zachowują ważność i będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.

Rozdział 4.
Rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji

§ 9. 1. Miasto ma prawo kontroli sposobu i celowości wykorzystania dotacji, w tym również w miejscu zabudowania urządzenia będącego przedmiotem dotacji. Kontroli sposobu wykorzystania dotacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach ustalonych przez Miasto.

3. Kontrola i rozliczenie dotacji nastąpi w oparciu o dostarczone przez Wnioskodawcę, w terminie ustalonym w umowie o udzielenie dotacji, dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zadania tj.:

a) umowa na odbiór ścieków z nieruchomości objętej dotacją, zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie, którą należy przedstawić w oryginale do wglądu oraz dołączyć jej kserokopię - potwierdzoną za zgodność z oryginałem "zgodne z oryginałem", podpisane własnoręcznie przez Wnioskodawcę i opatrzone datą

b) oświadczenie o likwidacji lub zaprzestaniu wykorzystywania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych. W razie konieczności Prezydent Miasta w celu rozliczenia dotacji może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4. Wypłata dotacji warunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem ww. dokumentów.

5. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w umowie w okresie do 5 lat od dnia podpisania umowy, cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych, podlega zwrotowi na rzecz budżetu Miasta.

6. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 3 niniejszego paragrafu wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Formularz, o którym mowa w § 8 pkt 1 (wniosek o dotację) dostępny jest w Biurze Podawczym Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu.

2. Dane do zawarcia umowy przedstawia Wnioskodawca przez okazanie dowodu tożsamości i podanie numeru konta bankowego.

3. Wnioskodawca składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »