| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2014 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, art. 222, 235, 236, 237, 239 i art. 257, 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1166) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1232) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Łączną kwotęplanowanych dochodów budżetumiasta, w wysokości:107.925.912,00zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 99.800.656,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości: 8.125.256,00 zł, w tym:

1) dotacje oraz środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie: 4.444.656,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 3.675.600,00 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 5.000,00 zł.

§ 2. Łączną kwotęplanowanych wydatków budżetumiasta w wysokości:119.226.208,00zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 97.949.337,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 46.600.728,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 35.333.283,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 7.076.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 8.621.600,00 zł,

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań miasta w kwocie: 302.188,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 77.978,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 196.710,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 27.500,00 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasta, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: 10.372,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 5.166,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 21.276.871,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 19.351.871,00 zł,

2) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 825.000,00 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 1.100.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości: 12.855.336,00 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości: 1.555.040,00 zł na 2014 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

2. Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w kwocie: 11.300.296,00 zł, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości: 9.808.286,00 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości: 1.492.010,00 zł.

3. Rozchody w wysokości: 1.555.040,00 zł zostaną sfinansowane w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
w wysokości: 6.201.103,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 984.350,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i tabelą nr 5 do uchwały,

1) dochody, w wysokości: 1.288.654,00 zł,

2) wydatki, w wysokości: 1.127.188,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 700.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 708.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie: 6.000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 i 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 1.224.030,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 2.513.000,00 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 9.264.261,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 7.138.261,00 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 1.824.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 2.988.000,00 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 2.326.261,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 2.126.000,00 zł,

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 1.000.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie: 1.126.000,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 3.199.287,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 200.000,00 zł,

2. rezerwy celowe, w wysokości: 2.999.287,00 zł, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe: 263.000,00 zł.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) stan środków obrotowych na dzień: 01.01.2014 r. - 427.600,00 zł,

a) przychody - 15.616.500,00 zł,

b) wydatki stanowiące koszty - 15.594.800,00 zł,

2) stan środków obrotowych na dzień: 31.12.2014 r. - 449.300,00 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 2.670.500,00 zł, w tym:

1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 1.824.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 1,9963x76.143,00x12m-cy,

2) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 846.500,00 zł, w tym:

a) remont pomieszczeń sanitarnych budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie, w tym również wymiana pionów i poziomów wod.-kan. - 333.500,00 zł,

b) przebudowa części budynku przy ul. Floriana 4 w Knurowie - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń - 488.000,00 zł,

c) zakupy inwestycyjne - 25.000,00 zł.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 6 do uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości: 5.000.000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Maksymalna wysokość pożyczki, która może być udzielona w roku budżetowym 2014 wynosi: 1.423.541,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania pożyczki, o której mowa w ust. 1

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. do zawierania umów w zakresie nie objętym wieloletnią prognozą finansową (zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich na okres lat czterech) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w szczególności w zakresie utrzymania, remontów ulic i chodników, utrzymania zieleni miejskiej, jednorazowo do kwoty nie większej niż 10.000.000,00 zł,

2. dokonywania w planie budżetu:

1) wszelkich zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragrafy wydatków: 4270 - zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków: 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),

4. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 14. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

§ 15. Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18.12.2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18.12.2013 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »