| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2014 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, art. 222, 235, 236, 237, 239 i art. 257, 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1166) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1232) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Łączną kwotęplanowanych dochodów budżetumiasta, w wysokości:107.925.912,00zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 99.800.656,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości: 8.125.256,00 zł, w tym:

1) dotacje oraz środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie: 4.444.656,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 3.675.600,00 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 5.000,00 zł.

§ 2. Łączną kwotęplanowanych wydatków budżetumiasta w wysokości:119.226.208,00zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 97.949.337,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 46.600.728,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 35.333.283,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 7.076.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 8.621.600,00 zł,

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań miasta w kwocie: 302.188,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 77.978,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 196.710,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 27.500,00 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasta, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: 10.372,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 5.166,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 21.276.871,00 zł, w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 19.351.871,00 zł,

2) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 825.000,00 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 1.100.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości: 12.855.336,00 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości: 1.555.040,00 zł na 2014 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

2. Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w kwocie: 11.300.296,00 zł, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości: 9.808.286,00 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości: 1.492.010,00 zł.

3. Rozchody w wysokości: 1.555.040,00 zł zostaną sfinansowane w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
w wysokości: 6.201.103,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 984.350,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i tabelą nr 5 do uchwały,

1) dochody, w wysokości: 1.288.654,00 zł,

2) wydatki, w wysokości: 1.127.188,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 700.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 708.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie: 6.000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 i 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 1.224.030,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 2.513.000,00 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 9.264.261,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 7.138.261,00 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 1.824.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 2.988.000,00 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 2.326.261,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 2.126.000,00 zł,

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 1.000.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie: 1.126.000,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 3.199.287,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 200.000,00 zł,

2. rezerwy celowe, w wysokości: 2.999.287,00 zł, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe: 263.000,00 zł.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) stan środków obrotowych na dzień: 01.01.2014 r. - 427.600,00 zł,

a) przychody - 15.616.500,00 zł,

b) wydatki stanowiące koszty - 15.594.800,00 zł,

2) stan środków obrotowych na dzień: 31.12.2014 r. - 449.300,00 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 2.670.500,00 zł, w tym:

1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 1.824.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 1,9963x76.143,00x12m-cy,

2) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 846.500,00 zł, w tym:

a) remont pomieszczeń sanitarnych budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie, w tym również wymiana pionów i poziomów wod.-kan. - 333.500,00 zł,

b) przebudowa części budynku przy ul. Floriana 4 w Knurowie - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń - 488.000,00 zł,

c) zakupy inwestycyjne - 25.000,00 zł.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 6 do uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości: 5.000.000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Maksymalna wysokość pożyczki, która może być udzielona w roku budżetowym 2014 wynosi: 1.423.541,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania pożyczki, o której mowa w ust. 1

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. do zawierania umów w zakresie nie objętym wieloletnią prognozą finansową (zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich na okres lat czterech) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w szczególności w zakresie utrzymania, remontów ulic i chodników, utrzymania zieleni miejskiej, jednorazowo do kwoty nie większej niż 10.000.000,00 zł,

2. dokonywania w planie budżetu:

1) wszelkich zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragrafy wydatków: 4270 - zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków: 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),

4. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 14. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

§ 15. Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18.12.2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/599/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 18.12.2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »