| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/364/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w planach przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 rok w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z tego:

rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody ogółem - o kwotę - 263 284,80 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 263 284,80 zł

(dotacja POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej"- 223 737,00 zł i ze sprzedaży majątku - 39 547,80 zł)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z tego:

rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem - o kwotę - 263 284,80 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 263 284,80 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 263 284,80 zł

w tym

z udziałem środków z UE - o kwotę - 223 737,00 zł

udział własny - o kwotę - 39 547,80 zł

("Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej" POIG w ramach EFRR - zakończenie realizacji projektu przesunięto na 2014 rok)

§ 2.

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

(Szkoła Podstawowa w Gieble)

wydatki ogółem - o kwotę - 6 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 6 500,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 6 500,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 6 500,00zł

rozdz.80104 - Przedszkola

wydatki ogółem - o kwotę - 5 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 5 000,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 5 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 5 000,00zł

DZIAŁ - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

z tego:

rozdz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

wydatki ogółem - o kwotę - 8 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 8 500,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 8 500,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 8 500,00zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z tego:

rozdz.70095 - Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 15 000,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 15 000,00zł

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z tego:

rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki ogółem - o kwotę - 1 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 1 500,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 1 500,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 1 500,00zł

rozdz.90095 - Pozostała działalność

wydatki ogółem - o kwotę - 3 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 3 500,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 3 500,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 3 500,00zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

z tego:

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

wydatki ogółem - o kwotę - 1 261,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 1 261,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 561,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 561,00zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - o kwotę - 700,00 zł

rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki ogółem - o kwotę - 89,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 89,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 89,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 89,00zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz.85401 - Świetlice szkolne

wydatki ogółem - o kwotę - 1 350,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 1 350,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 650,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 650,00zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - o kwotę - 700,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz.85401 - Świetlice szkolne

wydatki ogółem - o kwotę - 993,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 993,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 993,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 993,00zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

z tego:

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

wydatki ogółem - o kwotę - 993,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 993,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 993,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 993,00zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

wydatki ogółem - o kwotę - 19 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 19 500,00 zł

z tego :

obsługa długu - o kwotę - 19 500,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby sportowe

wydatki ogółem - o kwotę - 19 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 19 500,00 zł

z tego :

dotacje na zadania bieżące - o kwotę - 19 500,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w planach przychodów i rozchodów w budżecie na 2013 rok w sposób następujący:

zmniejszyć plan przychodów

paragraf 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - o kwotę - 190 687,76 zł

zmniejszyć plan rozchodów

paragraf 9920 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - o kwotę - 190 687,76 zł

§ 4.

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych na wniosek dysponenta środków:

zwiększyć plan przychodów

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz.85401 - Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa w Ryczowie)

dochody ogółem - o kwotę - 6 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - 6 000,00 zł

(wpływy z usług)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz.85401 - Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa w Ryczowie)

wydatki ogółem - o kwotę - 6 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 6 000,00 zł

§ 5.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok "Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku"

Załącznik Nr 7 "Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały

§ 7.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 "Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej" - zadania bieżące do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 12 "Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej" - zadania bieżące otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 niniejszej Uchwały.

§ 8.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 "Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej" - zadania majątkowe

Załącznik Nr 13 "Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej" - zadania majątkowe otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/364/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/364/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/364/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/364/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »