| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 386/2013 Wójta Gminy Chełm Śląski; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych dla których gmina Chełm Śląski jest organem prowadzącym

powiatu bieruńsko-lędzińskiego
w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych dla których gmina Chełm Śląski jest organem prowadzącym

zawarte pomiędzy Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik - Wicestarosta

a gminą Chełm Śląski reprezentowaną przez

Stanisława Jagodę - Wójta Chełmu Śląskiego

Strony zgodnie postanawiają:

§ 1.

1. Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu (PODZ) uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Chełm Śląski.

2. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w PODZ w roku 2013 wynosi 5 osób.

§ 2.

1. Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w PODZ w roku 2013 strony ustalają następująco:

a) kurs I stopnia - 320 zł,

b) kurs II stopnia - 320 zł,

c) kurs III stopnia - 320 zł.

§ 3.

1. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu dotacji na kształcenie w PODZ uczniów w roku 2013 r. w kwocie łącznej 1 600,00 , faktycznie odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursów, o którym mowa w § 2 porozumienia.

§ 4.

1. Dotacja przekazana będzie do budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na rachunek bieżący: ING Bank Śląski nr 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839 do 31 grudnia 2013 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach wrzesień-grudzień 2013 roku, uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 porozumienia,

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Podstawą wyliczenia wysokości dotacji, którą gmina Chełm Śląski przekaże Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w terminie określonym w ust. 1 będzie imienne zestawienie uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ, sporządzone i przekazane gminie Chełm Śląski w terminie do 20 grudnia 2013 r.

4. W przypadku skierowania do przeszkolenia w PODZ większej liczby uczniów niż określona w §1 ust.2 porozumienia, wyrównanie należnych powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu kosztów z tego tytułu nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

5. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2013 r.

6. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustala się do dnia 15 stycznia 2014 r.

7. Podstawą rozliczenia udzielonej przez gminę Chełm Śląski dotacji będzie imienna lista uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ w Bieruniu, sporządzona w formie pisemnej, zawierająca informację o wysokości środków finansowych przekazanych w terminie, o którym mowa w ust. 1.

8. Rozliczenie, o którym mowa ust. 7 zostanie przekazane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński do 15 stycznia 2014 r.

§ 5.

Zmiany treści niniejszego porozumienia wprowadzone będą w formie pisemnych aneksów.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie niniejsze zawiera się na rok budżetowy 2013.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron porozumienia.

Powiat Bieruńsko-Lędziński                            Gmina Chełm Śląski

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Wójt Gminy Chełm Śląski


Stanisław Jagoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »