| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/756/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1, art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie – stanowiącego załącznik do uchwały XXII/433/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzowie – wprowadzić następujące zmiany

1. Treść § 5 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek wykonuje swoje zadania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności
w oparciu o przepisy:

1) ustawy o pomocy społecznej,

2) ustawy o samorządzie gminnym,

3) ustawy o samorządzie powiatowym,

4) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5) ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

7) ustawy o świadczeniach rodzinnych,

8) ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów,

9) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

10) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

11) ustawy o systemie oświaty,

12) ustawy o cudzoziemcach,

13) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

14) ustawa prawo energetyczne,

15) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

16) ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

17) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

18) ustawy o rachunkowości,

19) ustawy o finansach publicznych,

20) ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

21) niniejszego statutu..

2. W treści § 7 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

7.9. Ośrodek realizuje zadania w zakresie dodatku energetycznego w rozumieniu przepisów ustawy prawo energetyczne..

3. Dodaje się § 12a w brzmieniu:

Finansowanie zadań Ośrodka następuje:

1) ze środków samorządowych budżetu miasta,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa,

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »