| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/403/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zmianami), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego.

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Pawłowice.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez gminę Pawłowice dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze gminy Pawłowice na poziomie 350 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez gminę Pawłowice dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze gminy Pawłowice na poziomie 120 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. dziecku zamieszkałym w gminie Pawłowice - rozumie się dziecko stale zamieszkujące i zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Pawłowice,

2. dziecku faktycznie uczęszczającym do placówki - rozumie się dziecko, które w danym miesiącu korzystało z opieki placówki co najmniej 5 dni.

§ 3. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie na dofinansowanie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych poprzez:

1) zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do opieki wychowawczej
i dydaktycznej;

2) zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do opieki pielęgniarskiej;

3) zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w placówce;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku;

5) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i sprzętu do zapewnienia prawidłowej opieki.

§ 4. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze gminy Pawłowice żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi Gminy Pawłowice nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji, zawierający:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy ponadto:

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

d) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego objętych dotacją celową

3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do placówki, do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

2. Dotacji udziela się na dziecko zamieszkałe w gminie Pawłowice.

3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.

§ 6. 1. Dotację przekazuje się z dołu, w transzach miesięcznych w wysokości uzależnionej od liczby dzieci objętych opieką w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy do 15 dnia następnego miesiąca na wniosek złożony przez podmiot prowadzący.

2. Transzę dotacji za miesiąc grudzień przekazuje się do dnia 21 grudnia na podstawie złożonego do dnia 17 grudnia wniosku. Rozliczenie transzy za grudzień następuje do 10 stycznia, zwrot niewykorzystanej dotacji następuje do dnia 31 stycznia.

3. Podmiot korzystający z dotacji jest zobowiązany do przedłożenia do dnia 15 stycznia rocznego sprawozdania merytoryczno – finansowego, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentujących celowe wydatkowanie dotacji.

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków podmiotu prowadzącego i gminy Pawłowice będzie określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy wyżej wymienionymi stronami.

5. Termin wykorzystania dotacji w danym roku budżetowym  ustala się do dnia 31 grudnia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 8. Traci moc uchwała NR XXII/283/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Pawłowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »