| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 616/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok

Or .0007.193.2013

2013/105508

UCHWAŁA NR 616/XLI/2013
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

- art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211 - 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art. 235 - 237, 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), określanej dalej jako uofp,

- art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),

- art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

- art. 182ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami),

- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami),

- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166),

- art. 20d ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami),

- art. 6r ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399),

- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zmianami),

- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 635.720.116,80 zł, obejmujących dochody bieżące – 568.392.878,42 zł i dochody majątkowe – 67.327.238,38 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 732.904.897,93 zł, obejmujących wydatki bieżące – 539.462.080,96 zł i wydatki majątkowe – 193.442.816,97 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w Tabeli 3, obejmuje:

1) wydatki jednostek budżetowych 438.473.544,68 zł (kol. 6 tabeli), w tym:

a) wynagrodzenia 212.288.111 zł (kol. 7),

b) składki naliczane od wynagrodzeń 40.318.255,77 zł (kol. 8),

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 185.867.177,91 zł (kol. 9),

2) dotacje na zadania bieżące 42.714.474 zł (kol. 10),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.323.997 zł (kol. 11),

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 9.063.873,36 zł (kol. 12), w tym:

a) wynagrodzenia 3.425.212,44 zł (kol. 13),

b) składki naliczane od wynagrodzeń 816.771,76 zł (kol. 14),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 845.652,67 zł (kol. 15),

d) pozostałe wydatki bieżące 3.976.236,49 zł (kol. 16),

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 17),

6) wydatki na obsługę długu 4.890.000 zł (kol. 18).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 97.184.781,13 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z wolnych środków z 2012 roku niewykorzystanych w 2013 roku 25.640.488,31 zł,

2) z kredytów 71.169.292,82 zł,

3) z pożyczek 375.000 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 146.733.749,73 zł, obejmujących:

1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 25.640.488,31 zł,

2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 71.652 zł,

3) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 121.021.609,42 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 49.548.968,60 zł, obejmujących:

1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 36.700.944,60 zł,

2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.500.000 zł,

3) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.348.024 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 131.021.609,42 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 71.544.292,82 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 49.477.316,60 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

1) Boguszowice Osiedle 25.700 zł,

2) Boguszowice Stare 12.000 zł,

3) Chwałęcice 10.000 zł,

4) Chwałowice 12.700 zł,

5) Golejów 10.000 zł,

6) Gotartowice 11.000 zł,

7) Grabownia 10.000 zł,

8) Kamień 12.000 zł,

9) Kłokocin 14.500 zł,

10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,

11) Maroko-Nowiny 20.700 zł,

12) Meksyk 11.000 zł,

13) Niedobczyce 15.900 zł,

14) Niewiadom 10.000 zł,

15) Ochojec 11.000 zł,

16) Orzepowice 10.000 zł,

17) Paruszowiec-Piaski 11.000 zł,

18) Popielów 10.000 zł,

19) Rybnik-Północ 12.100 zł,

20) Radziejów 10.000 zł,

21) Rybnicka Kuźnia 23.000 zł,

22) Smolna 25.000 zł,

23) Stodoły 10.000 zł,

24) Śródmieście 14.700 zł,

25) Wielopole 10.000 zł,

26) Zamysłów 11.000 zł,

27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,

6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 14.314.780 zł, w tym:

1) Muzeum 1.552.650 zł,

2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5.276.020 zł,

3) Dom Kultury Boguszowice 866.170 zł,

4) Dom Kultury Chwałowice 963.820 zł,

5) Dom Kultury Niedobczyce 926.160 zł,

6) Dom Kultury Niewiadom 620.350 zł,

7) Rybnickie Centrum Kultury 4.109.610 zł.

2. Ustalić dotację celową dla Rybnickiego Centrum Kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 200.000 zł.

3. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1) jednostkom sektora finansów publicznych,

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1-3, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 9. Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. 1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 5.066.000 zł.

3. Ustalić dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, w łącznej kwocie 600.000 zł, które przeznaczone zostają w całości na finansowanie remontów dróg.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 16.600.000 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.693.500 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 771.500 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.400 zł,

b) dział 852 – 756.100 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 25.000 zł,

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 721.500 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.600 zł,

2) powiat – razem 5.922.000 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.914.000 zł,

b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 11.900.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 10.500.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.400.000 zł.

§ 13. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Tabela 1
Zalacznik1.pdf

Tabela 1


Tabela 2
Zalacznik2.pdf

Tabela 2


Tabela 3
Zalacznik3.pdf

Tabela 3


Tabela 4
Zalacznik4.pdf

Tabela 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 616/XLI/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 616/XLI/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »