| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/685/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „e-deklaracją”.

§ 2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między e-deklaracją a wzorem nieelektronicznym zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

1) Format elektroniczny e-deklaracji określa wzór dokumentu elektronicznego, który Prezydent Miasta Zabrze udostępnia w lokalnym i centralnym repozytorium wzorów, po wcześniejszym wykonaniu czynności materialno-technicznych obejmującym w szczególności: wytworzenie schematu danych XSD oraz pliku wizualizacji w formacie XSL.

2) Układ informacji i powiązań między e-deklaracją a wzorem deklaracji uchwalonym Uchwałą nr XXX/455/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości jest tożsamy.

3) Dokumenty pozostają ze sobą w relacji tożsamości, jeżeli posiadają:

a) ten sam zakres użytkowy, przy czym zakres użytkowy dokumentu w formie papierowej należy pojmować jak definicję zakresu użytkowego dokumentu elektronicznego (przez analogię);

b) ten sam zbiór pól edycyjnych, opisowych oraz innych pól informacyjnych tworzących deklarację, a jeżeli pola te są ponumerowane - ten sam układ numeracji;

c) taki sam układ informacji i powiązań między nimi, a w szczególności takie samo znaczenie pól oraz ich pogrupowanie.

4) Do e-deklaracji mogą być dodawane, zgodnie z przepisami o informatyzacji, załączniki w formie dokumentów elektronicznych wg wykazu, o którym mowa w art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

5) Wymagania dotyczące tożsamości dokumentów stosuje się odpowiednio do załączników w formie dokumentów elektronicznych dołączanych do e-deklaracji.

§ 3. Sposób przesyłania e-deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Korespondencję elektroniczną składającą się z e-deklaracji i załączników można przesyłać do Urzędu Miejskiego w Zabrzu wykorzystując Platformę Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, zwanej dalej „Platformą SEKAP”, która jest dostępna w sieci Internet pod adresemwww.sekap.pl

2) Formularz elektroniczny, służący do wytworzenia e-deklaracji, będzie dostępny na Platformie SEKAP w ramach przypisanej do urzędu karty usługi o nazwie "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

3) Korzystanie z Platformy SEKAP możliwe jest po założeniu indywidualnej skrzynki kontaktowej.

§ 4. Rodzaje podpisu elektronicznego:

1) Przesyłaną do urzędu korespondencję elektroniczną opatruje się jednym z podpisów:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis kwalifikowany) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu przepisów o informatyzacji, albo

c) podpisem składanym przy użyciu certyfikatu „CC-SEKAP”, wystawianym przez Centrum Certyfikacji SEKAP, który zgodnie z przepisami o informatyzacji, stosuje się do identyfikacji użytkownika w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez urząd do realizacji zadań publicznych.

2) Potwierdzeniem złożenia e-deklaracji jest urzędowe poświadczenie odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową - elektroniczną skrzynkę podawczą.

§ 5. Ustala się wykaz dodatkowych uregulowań mających zastosowanie w uchwale w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/685/13
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Wykaz dodatkowych uregulowań mających zastosowanie w uchwale

1. Wykaz przepisów prawa zawierających definicje i znaczenia pojęć, według których należy rozumieć niektóre terminy użyte w uchwale:

1) przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235), zwanej dalej „ustawą o informatyzacji”, zwłaszcza przepisy wydawane na podstawie art. 16 ust. 3 oraz art. 18 tejże ustawy;

2) przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), między innymi w zakresie opisującym użycie formy dokumentu elektronicznego i jego uwierzytelniania - art. 14 i 63 tejże ustawy;

3) przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), między innymi w zakresie opisującym składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - art. 3b §1 i 3d tejże ustawy;

4) przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

2. Zgodnie z przepisami aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć w szczególności znaczenie takich pojęć użytych w niniejszej uchwale jak:

1) system teleinformatyczny- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

2) dokument elektroniczny- stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych;

3) zakres użytkowy dokumentu elektronicznego- wymagana zawartość dokumentu elektronicznego niezbędna do załatwienia określonego rodzaju spraw za pomocą tego dokumentu;

4) formaty danych- szczegółowo określony sposób zapisania informacji przeznaczonej do przechowywania w pliku komputerowym;

5) wzór nieelektroniczny- wzór określający wygląd dokumentu w postaci przeznaczonej do utrwalenia i podpisania na papierze, ustalający jego zawartość i układ graficzny;

6) wizualizacja- prezentacja treści dokumentu elektronicznego w formie czytelnej dla człowieka, umożliwiająca zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie. W szczególności wizualizacja może odbywać się przez wyświetlenie na monitorze ekranowym lub za pomocą wydruku;

7) formularz elektroniczny- graficzny interfejs użytkownika wystawiany przez odpowiednie oprogramowanie służący do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego;

8) centralne repozytorium- zgodnie z art. 19b ustawy o informatyzacji minister właściwy do spraw informatyzacji w ramach ePUAP prowadzi centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. W centralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory pism, które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Organy administracji publicznej mogą prowadzić własne lub wspólnie z innymi organami administracji publicznej repozytoria wzorów dokumentów elektronicznych;

9) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP- podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:

a) jednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP osoby, która wykonała podpis,

b) zawierający czas wykonania podpisu,

c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,

d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,

e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP ;

10) urzędowe poświadczenie odbioru- dane elektroniczne dołączone do dokumentu elektronicznego doręczonego podmiotowi publicznemu lub połączone z tym dokumentem w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana dokonana w tym dokumencie jest rozpoznawalna, określające:

a) pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny,

b) datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego rozumiane jako datę i czas wprowadzenia albo przeniesienie dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego,

c) datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru;

11) elektroniczna skrzynka podawcza- dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

3. Informacje precyzujące zapisy dotyczące wykazanych w uchwale podpisów elektronicznych, którymi opatruje się przesyłaną do urzędu korespondencję zawierającą e-deklarację.

1) Certyfikat „CC-SEKAP" - wystawiany przez Centrum Certyfikacji SEKAP, zarządzane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach - stosuje się do identyfikacji użytkownika w wykorzystywanym do realizacji zadań publicznych systemie teleinformatycznym, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o informatyzacji i wg przepisów wydanych na podstawie art. 20 a ust. 3 pkt 1 tejże ustawy.

2) Zasady użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowane są za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu regulowane są przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

3) Możliwość opatrywania podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wynika z art. 20b ustawy o informatyzacji.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »