| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.580.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVIII/802/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 7 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVIII/802/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 7 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w całości, jako sprzecznej z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) w związku z art. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Gliwicach określiła szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. Wskazane wyżej przepisy ustawy o sporcie są normami o charakterze iuris cogentis i zawierają jednocześnie upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego. Z uwagi na to wydany na ich podstawie akt prawny powinny być sformułowany w taki sposób, aby kompleksowo wypełniał zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie natomiast którejkolwiek z przesłanek skutkuje bowiem bezwzględną nieważnością uchwały.

Jednym z elementów obligatoryjnych, wymienionych w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie, które muszą znaleźć się w uchwale dotyczącej przyznawania stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe są szczegółowe zasady przyznawania tych stypendiów. Zasady te winny określać m.in. zakres podmiotowy uchwały, czyli komu przysługują przedmiotowe stypendia, jakie kryteria należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium sportowe.

W związku z powyższym przepisem § 1 załącznika nr 1 do uchwały Rada Miejska postanowiła, iż stypendia sportowe mogą zostać przyznane zawodnikom będącym mieszkańcami Gliwic, będącym członkami stowarzyszeń kultury fizycznej lub klubów sportowych, których siedziba znajduje się na terenie miasta Gliwice i osiągającym wysokie wyniki sportowe.

W opinii organu nadzoru zawężenie możliwości ubiegania się o stypendia sportowe tylko do tych mieszkańców gminy, osiągających wysokie wyniki sportowe, którzy są członkami stowarzyszeń kultury fizycznej lub klubów sportowych, których siedziba znajduje się na terenie Gliwic stanowi istotne naruszenie prawa.

Z przepisów prawa wyraźnie wynika, że członkami wspólnoty gminy są z mocy prawa mieszkańcy gminy (art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Przez gminę bowiem, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym należy rozumieć łącznie: określone terytorium i lokalną wspólnotę samorządową, którą tworzą mieszkańcy gminy. Wszelkie działania gminy mogą więc dotyczyć i być skierowane do wszystkich jej mieszkańców. Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż "zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy". Z zapisem tym powiązane zostały przykładowe kategorie spraw należących do gminy. Artykuł 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że zadania własne gminy obejmują sprawy kultury fizycznej.

Z powyższego wynika, iż gmina powinna działać na rzecz wszystkich swoich mieszkańców - w tym wypadku zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, niezależnie od miejsca ich przynależności klubowej lub stowarzyszeniowej. W opinii organu nadzoru, zawężenie przez Radę Miejską grupy uprawnionych do osób będących członkami stowarzyszeń kultury fizycznej lub klubów sportowych, których siedziba znajduje się na terenie miasta Gliwice, a spełniających pozostałe kryteria uprawniające do otrzymania stypendium, pozbawia część mieszkańców Gminy Gliwice możliwości korzystania ze wsparcia ze strony Gminy.

Kwestionowane przez organ nadzoru regulacje przedmiotowej uchwały budzą wątpliwości również z uwagi na treść art. 32 Konstytucji RP, zawierającego zasadę, iż wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a jednocześnie nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2002 r. sygn. II SA/Ka 269/02). Na konieczność równego traktowania zwrócił także uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 listopada 1997 r. (sygn. akt K 22/97 OTK ZU 1997/3-4 poz.41, str. 370), stwierdzając, iż "wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych) charakteryzując się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być traktowane równo. A więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań, zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących". W kontekście przedmiotowej sprawy, należy uznać, iż postanowienia niniejszej uchwały są sprzeczne z wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP zasadą równości, gdyż różnicują mieszkańców miasta Gliwice, osiągających wysokie wyniki sportowe ze względu na miejsce ich przynależności klubowej lub stowarzyszeniowej.

W ten sposób Rada Miejska nie posłużyła się prawidłowo określonym kryterium podmiotowym pozwalającym na prawidłowe przyznawanie nagród, czym w istocie pozbawiła przedmiotowy akt obligatoryjnego elementu uchwały, a mianowicie zasad przyznawania nagród, naruszając postanowienia art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie.

Jednocześnie zauważyć należy, iż zawarte w przedmiotowej uchwale regulacje dotyczące wstrzymywania wypłaty stypendium wykraczają poza delegację określoną w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa jedynie zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, nie stanowiąc o możliwości regulacji przez ten organ zasad i trybu wstrzymywania stypendiów sportowych.

Tym samym uchwałę uchwały Nr XXXVIII/802/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 7 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe należy uznać za wadliwą. W ocenie organu nadzoru stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jedynie w części spowodowałoby istotną zmianę merytoryczną przedmiotowej uchwały i tym samym wypaczyłoby wolę uchwałodawcy, stąd stwierdzenie jej nieważności w całości należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Gliwicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »