| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.574.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr IV/44/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 596)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr IV/44/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2013/2014 w części określonej w § 2 uchwały oraz w załączniku do uchwały, jako niezgodnej z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z § 100 (w związku z § 110) Zasad Techniki Prawodawczej przyjętych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Uzasadnienie

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą podjętą na sesji w dniu 18 listopada 2013r. dokonał zmian w uchwale Nr IV/27/9/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych. Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 22 listopada 2013 r. W podstawie prawnej uchwały przywołano art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie województwa oraz art. 199a i 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.)

Paragrafem 1 uchwały wprowadzono szereg zmian w przepisach ustalonego przez Sejmik "Regulaminu (...)", zmiany te ujęto w 24 punktach. Ponieważ uchwała w sprawie "Regulaminu (...)" ma charakter aktu prawa miejscowego, wejście w życie tej nowelizacji zaplanowano zgodnie, z § 5 uchwały: po upływie 14 dni od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Natomiast w § 2 uchwały określono, iż przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W ocenie organu nadzoru Sejmik Województwa Śląskiego regulacjami przyjętymi w § 2 uchwały istotnie naruszył przepis art. 16 ust. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Należy zauważyć, że Sejmik Województwa Śląskiego prawidłowo wywiódł swoją kompetencję do działania w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, stosownie do treści art. 16 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (...). Przepis art. 16 ust. 1 tej ustawy stanowi, że jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Jednocześnie z ust. 3 tego artykułu wynika, iż teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego (...). Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. A ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 4 tej ustawy tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

Wskazać zatem należy, iż organem właściwym do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest ten organ. Ponieważ jedyną prawną formą działania organu kolegialnego jest podjęcie uchwały, Sejmik Województwa Śląskiego mógł postanowić o przyjęciu tekstu jednolitego uchwały będącej aktem normatywnym tylko w uchwale. Jednakże uchwała podjęta w tej sprawie nie stanowi aktu prawa miejscowego w rozumieniu art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa i nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jak stanowi cytowany już wyżej art. 16 ust. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (...) tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

Tymczasem Sejmik Województwa Śląskiego postanowił w § 5 przedmiotowej uchwały, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Takie rozwiązanie nie jest prawidłowe, albowiem - jak już wyżej stwierdzono - publikacji podlega jedynie, stanowiące załącznik do uchwały, "Obwieszczenie Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały ..." a nie uchwała, którą postanowiono ogłosić ów tekst jednolity uchwały.

Ponadto organ nadzoru wskazuje, iż tekst jednolity aktu można ustalić dopiero po wejściu w życie zmian, z uwagi na to, że w tekście jednolitym aktu normatywnego uwzględnia się wyłącznie te zmiany aktu, które stanowią częśc obowiazującego porządku prawnego. Stanowi o tym wprost § 100 (w związku z § 110) Zasad Techniki Prawodawczej przyjętych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z którym tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obowiązujacego w dniu wydawania obwieszczenia o przyjęciu tego tekstu jednolitego.

Natomiast tekst jednolity "Regulaminu (…)" uwzględnia również zmiany w treści Regulaminu, które na dzień podjęcia kwestionowanej uchwały jeszcze nie obowiązywały.

Bezspornym jest zatem, w opinii organu nadzoru, iż Sejmik Województwa Śląskiego przyjmując tekst jednolity Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS (...) , rażąco naruszył art. 16 ust. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Działanie takie musi być zatem uznane, za istotne naruszenie prawa, co zgodnie z treścią przepisów 82 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały w ww. części.

Tym samym postanowienia § 2 uchwały Nr IV/44/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 r., - oraz wprowadzanego tym przepisem załącznika do niniejszej uchwały - ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwe, dlatego też stwierdzenie nieważności uchwały w ww. zakresie należy uznać za konieczne i w pełni uzasadnione.

Pouczenie:

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Sejmik Województwa Śląskiego

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »