| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/201/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Marklowice na 2014 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ‘’d’’, lit. ‘’i’’, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art.222, art. 223, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258,  art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochodyBudżetu Gminy  Marklowicew  łącznej kwocie  -18.500.000,00 zł.słownie:osiemnaściemilionówpięćsettysięcyzłotych 00/100, z tego:

- dochody bieżące w wysokości              -18.350.000,00 zł.

- dochody majątkowe w wysokości -150.000,00 zł.Zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatkiBudżetu Gminy  Marklowicew łącznej kwocie  -23.941.200,00 zł.słownie:dwadzieściatrzymilionydziewięćsetczterdzieścijedentysięcydwieściezłotych 00/100, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości -18.350.000,00 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości -5.591.200,00 zł.Zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficytBudżetu Gminy Marklowicew wysokości -5.441.200,00 zł.słownie: pięćmilionówczterystaczterdzieścijedentysięcydwieściezłotych 00/100 Deficyt ten zostanie pokryty:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości -5.402.200,00 zł.

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach II transza z 2013 roku w wysokości -39.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę  rozchodówBudżetu Gminy Marklowicew wysokości -94.708,00  zł.słownie:dziewięćdziesiątczterytysiącesiedemsetosiemzłotych 00/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę przychodówBudżetu Gminy Marklowicew wysokości5.535.908,00 zł.słownie:pięćmilionówpięćsettrzydzieścipięćtysięcydziewięćsetosiemzłotych 00/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6.

Ustala się łączną kwotę wydatkówBudżetu Gminy Marklowicez tytułu obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości -16.000,00 zł. słownie:szesnaścietysięcyzłotych 00/100.

§ 7.

Ustala się łączna kwotę wydatków z tytułu spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przezGminę Marklowicea przypadających do spłaty w2014 rokuw kwocie  -53.684,00 zł. słownie:pięćdziesiąttrzytysiącesześćsetosiemdziesiątczteryzłote 00/100.

§ 8.

Tworzy sięogólną rezerwę budżetowąw wysokości -100.000,00 zł.słownie:stotysięcyzłotych 00/100.

§ 9.

Tworzy sięrezerwę celowąna realizacje zadań własnych z zakresuzarządzania kryzysowego,  zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04. 2007 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami) w wysokości   -50.000,00 zł.słownie:pięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100.

§ 10.

Tworzy sięrezerwę celowąna realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości –115.518,60 zł.słownie:stopiętnaścietysięcypięćsetosiemnaściezłotych 60/100 na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

§ 11.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem nr 2;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zadania własne). Zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12.

Wydatki budżetu obejmują:

1) dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteka.  Zgodnie z załącznikiem nr 7.

2) zestawienie  dotacji celowych dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania na rzecz Gminy w 2014 roku. Zgodnie z załącznikiem nr 8.

3) zestawienie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z załącznikiem nr 9.

4) zestawienie wpłat na Państwowy Fundusz celowy. Zgodnie z załącznikiem nr 10.

5) zestawienie niesłusznie pobranej dotacji celowej na zadania zlecone w 2014 roku. Zgodnie z załącznikiem 11.

§ 13.

Ustała się plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty a gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez j.s.t. w wysokości -9.100,00 zł.słownie:dziewięćtysięcystozłotych 00/100. Zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

1) Rada Gminy Marklowiceustala w 2014 roku limit zobowiązań do zaciągania pożyczek i kredytów  krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku  przejściowego deficytu budżetowego do kwoty700.000,00 zł.

2) Rada Gminy Marklowiceustala w 2014 roku limit  udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty700.000,00 zł.

3) Rada Gminy Marklowiceustala w 2014 roku limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty700.000,00 zł.

§ 15.

Rada  Gminy  MarklowiceupoważniaWójta Gminy Marklowicedo:

1) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2) Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

3) Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty -700.000,00 złsłownie: siedemsettysięcyzłotych 00/100.

4) Udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty -700.000,00 zł.słownie:siedemsettysięcyzłotych 00/100.

5)               Zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty  -700.000,00 zł.słownie:siedemsettysięcyzłotych 00/100.

§ 16.

1) Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe w tym Urząd Gminy, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku budżetowego. Powyższej zasady nie stosuje się dla wpływów z refaktur  (zawierających w sobie podatek VAT) i innych dla których nie jest możliwe określenie podstawy zmniejszenia wydatkowanych środków.

2) Ustala się terminy dla samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody Gminy do przekazywania w/w dochodów na rachunek bankowy budżetu według następujących zasad:

- dochody które wpłyną do 10 danego miesiąca w terminie do 12 tegoż miesiąca,

- dochody które wpłyną do 20 danego miesiąca w terminie do 22 tegoż miesiąca,

- dochody które wpłyną do ostatniego dnia miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

3) W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach bankowych do właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji prowadzonych na rachunkach bankowych budżetu. W okresie przejściowym, nie później niż do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie,  do środków należnych roku ubiegłego zalicza się w szczególności:

- dochody pobrane przez jednostki do dnia 31 grudnia,

- zwroty  środków finansowych  przekazanych jednostkom z budżetu  na pokrycie  wydatków, a niewykorzystanych do dnia 31 grudnia.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem1 stycznia 2014 rokui podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marklowice.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/201/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »