| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/364/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   , pkt.9 litera d oraz pkt.10, art.51 ust.1 i   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2013 roku poz. 594 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art.212, art.214,art. 215, art.216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221 ust. 1   , art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust.1 pkt.1 oraz art.264 ust. 3   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Z   2013 roku poz.885) oraz art. 28 ust.3 i   art. 32 ust. 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   powadzenie działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku z   poz.406) na wniosek Wójta Gminy  

RADA GMINY ORNONTOWICE  
UCHWALA  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości   25 692 766,87 zł –   załącznik nr 1   do uchwały  

w tym  

a)   Dochody bieżące w   kwocie 23 178 493,87 zł  

b)   Dochody majątkowe w   kwocie 2   514 273,00 zł  

w tym ze sprzedaży majątku 515 959,00 zł  

§   2.   Ustala się wydatki budżetu w   wysokości   27 064 964,80   zł –   załącznik nr 2   do uchwały  

w tym  

a)   Wydatki bieżące w   kwocie 21 438 070,16 zł  

b)   Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   łącznej kwocie 5   626 894,64 zł  

-   załącznik nr 3.  

§   3.   1.   Ustala się dochody w   kwocie   2 114 298,50 zł   z tytułu projektów realizowanych :  

-   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w   kwocie 74 934,50 zł  

co stanowi załącznik nr 8,  

-   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w   kwocie 2   039 364,00 zł  

co stanowi załącznik nr 8.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie   3 098 120,85 zł   z tytułu projektów realizowanych :  

-   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w   kwocie 91 181,25 zł  

załącznik nr 8,  

-   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w   kwocie 2   777 724,00 zł  

co stanowi załącznik nr 8,  

  w ramach Regionalnego Programu Społeczeństwo Informacyjne w   kwocie  

  229 215,60 zł  

co stanowi załącznik nr 8.  

§   4.   1.   Planowany deficyt gminy stanowi kwotę   1 372 197,93     . Zostanie sfinansowany z:  

a)   Nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 1   000 000,00 zł  

b)   wolnych środków w   kwocie 372 197,93 zł  

2.   Ustala się przychody w   kwocie   1   538 286,49 zł   z następujących tytułów  

a)   Nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 1   166 088,56 zł  

b)   wolnych środków w   kwocie 372 197,93 zł  

3.   Ustala się rozchody w   kwocie   166 088,56 zł   z następujących tytułów  

a)   spłaty z   tytułu zaciągniętego kredytu i   pożyczek 166 088,56 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   5.   Tworzy się rezerwy w   łącznej kwocie   100 000,00 zł   w tym :  

1.   rezerwa ogólna w   kwocie 47 000,00 zł  

2.   rezerwa celowa na realizacje zadań z   zakresu zarządzanie kryzysowego w   kwocie  

53   000,00 zł  

§   6.   1.   Ustala się dochody w   wysokości   96 800,00 zł   z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  

2.   Ustala się wydatki w   wysokości   127 687,00 zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani.  

§   7.   1.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok – załącznik nr 5.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok – załącznik nr 6.  

§   8.   Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z   budżetu gminy w   wysokości   1 887 441,11 zł  

a)   udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych – 1   663 441,11 zł  

-   dotacje celowe w   kwocie – 878 441,11 zł  

-   dotacje podmiotowe w   kwocie – 785 000,00 zł  

b)   udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –224 000,00 zł  

-   dotacje celowe w   kwocie – 35 000,00 zł  

-   dotacja podmiotowa w   kwocie – 189 000,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   9.   Upoważnia się Wójta Gminy do :  

1.   Dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   Zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1   000   000,00 zł.  

3.   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż w   banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2014 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/364/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »