| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/479/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie stypendiów sportowych

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych.

2. Celem ustanowienia stypendiów sportowych jest upowszechnianie i rozwój sportu w dyscyplinach olimpijskich poprzez osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz promocja Miasta Piekary Śląskie przez sport.

§ 2. Użyte w uchwale określenie „zawodnik” oznacza osobę fizyczną posiadającą licencję zawodnika zgodnie z przepisami właściwego dla danej dyscypliny sportu polskiego związku sportowego lub dokument potwierdzający zgłoszenie do udziału w rozgrywkach sportowych wymienionych w § 4.

§ 3. Stypendia sportowe są udzielane w formie okresowych świadczeń pieniężnych.

§ 4. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik będący mieszkańcem Piekar Śląskich i biorący udział w indywidualnym lub drużynowym współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, który osiągnął następujące wyniki sportowe:

1) w sportach drużynowych zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu w oficjalnych rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim, tj. ekstraklasy, I ligi państwowej, II ligi państwowej lub w oficjalnych rozgrywkach na szczeblu międzynarodowym, lub

2) zdobył medal na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy, lub

3) zdobył medal w mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy w danej dyscyplinie sportu polski związek sportowy, lub

4) zdobył medal w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży.

§ 5. Podstawą do uzyskania stypendium sportowego są wyniki sportowe wymienione w § 4, osiągnięte przez zawodnika lub drużynę w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o którym mowa w § 9.

§ 6. Stypendium jest przyznawane na okres do 12 miesięcy.

§ 7. 1. Stypendia sportowe wypłaca się w miesięcznych ratach.

2. Biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta Piekary Śląskie oraz osiągnięty wynik sportowy, ustala się następujące rodzaje stypendiów sportowych oraz wysokości miesięcznych rat tych stypendiów dla poszczególnych zawodników:

1) za udział w rozgrywkach na szczeblu międzynarodowym oraz najwyższej klasy rozgrywek ligowych – od 200 do 2 100 zł;

2) za udział w rozgrywkach na szczeblu poniżej najwyższej klasy rozgrywek ligowych – od 200 do 1 700 zł;

3) za zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy – od 200 do 2 100 zł;

4) za zdobycie medalu w mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy w danej dyscyplinie sportu polski związek sportowy – od 200 do 1 400 zł;

5) za zdobycie medalu w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży – od 200 do 800 zł.

3. W przypadku sportów drużynowych o wysokości stypendium dla danego zawodnika decyduje stopień przyczynienia się tego zawodnika do osiągnięcia wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium.

4. W przypadku spełnienia przez zawodnika warunków do uzyskania więcej niż jednego stypendium za osiągnięcia w sporcie, finansowanego z budżetu Miasta Piekary Śląskie, zawodnikowi przyznaje się jedno stypendium w wyższej wysokości.

§ 8. Miesięczną ratę stypendium sportowego wypłaca się zawodnikowi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, na który przyznano stypendium, z tym że miesięczną ratę stypendium za miesiąc grudzień wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca.

§ 9. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikowi na pisemny wniosek:

1) zawodnika albo rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego zawodnika, lub

2) klubu (stowarzyszenia) sportowego, którego zawodnik jest członkiem.

2. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 4, składa się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w wydziale właściwym do spraw edukacji w terminie od 1 do 15 stycznia. W roku 2014 termin składania wniosków upływa 28 lutego.

3. W przypadku zmiany zawodnika w sportach drużynowych, dopuszcza się złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nowemu zawodnikowi w innym terminie niż określony w ust. 2.

4. Do wniosku należy dołączyć licencję zawodnika lub dokument potwierdzający zgłoszenie do udziału w rozgrywkach sportowych wymienionych w § 4.

5. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych rozpoznaje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

§ 10. 1. Prezydent Miasta Piekary Śląskie pozbawia zawodnika stypendium sportowego na pisemny wniosek prezesa klubu (stowarzyszenia) sportowego, którego zawodnik jest członkiem, albo z własnej inicjatywy.

2. Pozbawia się zawodnika stypendium sportowego, jeżeli:

1) nie jest już on mieszkańcem Piekar Śląskich, lub

2) utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, lub

3) zaprzestał treningów przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, lub

4) został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub

5) stosował niedozwolone środki dopingujące, co zostało wykazane w wyniku kontroli antydopingowej.

§ 11. Przyznanie oraz pozbawienie stypendium sportowego następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 13. Traci moc uchwała Nr VII/92/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Sląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »