| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/443/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy Pilchowice

uchwala:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości

30.801.120,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości

28.838.156,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości

1.962.964,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości

31.498.742,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości

24.557.271,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości

6.941.471,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości


1.379.466,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”a” oraz tabelą nr 2”a”.

2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości750,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”b” oraz tabelą nr 2 „b”.

§ 4

1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości

697.622,00 zł

2. Źródłem sfinansowania deficytu są:

a) pożyczki w wysokości

524.443,00 zł

b) kredyt w wysokości

173.179,00 zł

3. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

1.213.943,00 zł

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

516.321,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Fundusz sołecki w wysokości

141.724,00 zł

w tym:

1) sołectwo Kuźnia Nieborowska

14.065,00 zł

2) sołectwo Leboszowice

13.494,00 zł

3) sołectwo Pilchowice

22.833,00 zł

4) sołectwo Stanica

22.833,00 zł

5) sołectwo Wilcza

22.833,00 zł

6) sołectwo Żernica

22.833,00 zł

7) sołectwo Nieborowice

22.833,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 6

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości

1.869.794,00 zł

z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.498.894,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe

1.000.894,00 zł

b) dotacje podmiotowe

498.000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

370.900,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe

370.900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

1) dochody

693.800,00 zł

2) wydatki

693.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty

1.500.000,00 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty

516.321,00 zł

c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty

700.000,00 zł

2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań, z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty


700.000,00 zł

§ 9

1. Limit pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości

250.000,00 zł

2. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości


1.000.000,00 zł

3. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2.

§10

Upoważnić Wójta Gminy do zawierania umów w zakresie nie objętym wieloletnią prognozą finansową (zaciągania zobowiązań finansowych), w tym do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich na okres do lat czterech w zakresie wydatków bieżących gminy, jednorazowo do kwoty nie większej niż 1.500.000,00 zł.

§ 11

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 12

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 13

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14

Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 15

1. Rezerwę ogólną w wysokości

200.000,00 zł

2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości


70.000,00 zł

3. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości

205.668,00 zł

§ 16

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

145.000,00 zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości


140.000,00 zł

3.Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości


5.000,00 zł

4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości


150.000,00 zł

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości, w tym:
a) w części dotyczącej zadań z art. 6r ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości
b) w części dotyczącej obsługi administracyjnej w wysokości


150.000,00 zł
1.350.000,00 zł


1.350.000,00 zł

1.250.000,00 zł
100.000,00 zł

§ 17

Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków. Zwroty wydatków dokonane w latach następnych przyjmuje się na konto dochodów.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

                           

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik do Uchwały Nr LI/443/13
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »