| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/885/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z§ 1uchwały nr XX/497/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, składają następujące deklaracje:

1) deklaracjęDGO-1-w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których zarząd lub zarządca został wybrany,

Wzór deklaracjiDGO-1stanowizałącznik nr 1do niniejszej uchwały.

2) deklaracjęDGO-3 -w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których zarząd lub zarządca nie został wybrany oraz w przypadku nieruchomości, które nie są nieruchomościami zabudowanymi budynkami wielolokalowymi.

Wzór deklaracjiDGO-3stanowizałącznik nr 2do niniejszej uchwały.

2. Właściciel nieruchomości, który składa deklaracjęDGO-1,wypełnia równocześnie
formularz A i/lub formularz B. Formularze te nie są składane wraz z w/w deklaracją, ale właściciel nieruchomości ma obowiązek ich przechowywania dla celów kontrolnych przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności ostatniej raty opłaty.

Wzórformularza Astanowizałącznik nr 3do niniejszej uchwały, a wzórformularza Bstanowizałącznik nr 4do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne składa deklaracjęDGO-2.

Wzór deklaracjiDGO-2stanowizałącznik nr 5do niniejszej uchwały.

§ 3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację Prezydentowi Miasta Bielska-Białej:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

§ 5. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w
§ 1 i § 2 oraz zapotrzebowania na pojemniki/kontenery oraz innych załączników do deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny ww. dokumentów określa się w formatach danych DOC; RTF; PDF,

2) dokumenty przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP,

3) dokumenty opatrywane są:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów
o informatyzacji, lub

c) podpisem elektronicznym CC SEKAP.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub serwer Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji, o których mowa w § 1 i § 2, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wiarygodność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/652/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/704/2013 z dnia 13 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/746/2013 z dnia 28 maja 2013 r.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiegoi dotyczy deklaracji składanych po dniu jej wejścia w życie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/885/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/885/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/885/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/885/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/885/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »