| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 812/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art.4 ust.2, art. 5, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych, zgodnie, z którymi podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie w 2014 roku:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Stawka podatku
w zł

Posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6
stawka podatku w

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

780,00

700,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 330,00

1 200,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 600,00

1 440,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)               od 12 ton i poniżej 29 ton


Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

2 osie

2630,00

3070,00

3 osie

3070,00

3070,00

4 osie i więcej

2390,00

2890,00


b) od 29 ton włącznie


Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

2 osie

3 070,00

2 890,00

3 osie

3 070,00

3 070,00

4 osie i więcej

3 070,00

3 070,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołupojazdów:

a)


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów


Stawka podatku
w zł


Posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6
stawka podatku w

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 800,00

1 620,00

b) 2 osie


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

od 12 ton i poniżej 31 ton

2 370,00

2 370,00

od 31 ton do 36 ton włącznie

2 370,00

2 370,00

powyżej 36 ton

3 070,00

3 070,00

c) 3 osie i więcej


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

od 12 ton do 36 ton włącznie

2 210,00

2 300,00

powyżej 36 ton i poniżej 40 ton

2 790,00

2 930,00

od 40 ton

3 070,00

3 070,00

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem przyczep i naczep związanychwyłączniez działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 1 620,00 zł


b) od 12 ton do 36 ton włącznie


Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

1 oś

1 870,00

1 870,00

2 osie

1 870,00

1 870,00

3 osie i więcej

1 870,00

1 870,00

c) powyżej 36 ton


Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

1 oś

1 880,00

2 260,00

2 osie

2 370,00

2 370,00

3 osie i więcej

2 370,00

2 370,00

5) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Liczba miejsc


Stawka podatku
w zł

Posiadające certyfikat             EURO 5 lub EURO 6
stawka podatku w

mniej niż 15 miejsc

1 230,00

1 110,00

od 15 do 29 miejsc włącznie

1 870,00

1 680,00

równa lub większa niż 30 miejsc

2 370,00

2 130,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 503/XXVIII/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr 786/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2014r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W E L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W E L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »