| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 813/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 5 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Dzienną opłatę targową w danym dniu pobierają inkasenci i pełną wysokość tygodniowych wpływów z tytułu opłaty targowej przekazują na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowa w ING Bank Śląski S.A. Oddział Częstochowa nr: 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367 w terminie 3 dni po tygodniu objętym płatnością.

§ 2. Ustala się wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej od pobranych opłat targowych przez niżej wymienione podmioty:

1) MONOCEROS Andrzej Maculewicz na targowisku przy ul. Faradaya w wysokości – 15%;

2) Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska na targowisku przy ul. Radomskiej w wysokości – 10%;

3) PKS Diagnostyka S.O. Sp. z o.o. na targowisku przy ul. Legionów, ul. Złotej, ul. Żużlowej – w wysokości - 0,7%;

4) Stowarzyszenie Producentów Warzyw, Owoców i Kwiatów „Promenada II” na targowisku przy Promenadzie Czesława Niemena w wysokości – 5%;

5) Giełda Samochodowa „Grabowski” s.c. na targowisku przy ul. Poselskiej w wysokości – 40%;

6) Częstochowski Klub Motocyklowy Włókniarz S.A. na targowisku przy ul. Olsztyńskiej - ul. Orlik-Rückemanna w wysokości - 5%;

7) PKS Diagnostyka S.O. Sp. z o.o. przy ul. Jana III Sobieskiego – ul. Pułaskiego w wysokości - 40%.

8) Stowarzyszenie Handlowców „Jagiellończycy” przy ul. Jagiellońskiej – Alei 11 Listopada w wysokości – 35%.

§ 3. 1. Po przekroczeniu przychodów ze sprzedaży biletów opłaty targowej według zestawienia ujętego w ust. 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie brutto za inkaso od przekroczonej kwoty zostanie podwyższone o 50% wynagrodzenia ustalonego w § 2 uchwały.

2. Przychód ze sprzedaży biletów opłaty targowej, po przekroczeniu którego następuje podwyższenie o 50% wynagrodzenia  za inkaso opłaty targowej przedstawia się następująco:

1) na targowisku przy ul. Faradaya w wysokości – 350 000 zł;

2) na targowisku przy ul. Radomskiej w wysokości – 12 000 zł;

3) na targowisku przy ul. Legionów, ul. Złotej, ul. Żużlowej w wysokości – 120 000 zł;

4) na targowisku przy Promenadzie Czesława Niemena w wysokości – 88 000 zł;

5) na targowisku przy ul. Poselskiej w wysokości – 160 000 zł;

6) na targowisku przy ul. Olsztyńskiej - ul. Orlik-Rückemanna w wysokości 360 000 zł;

7) na targowisku przy ul. Jana III Sobieskiego – ul. Pułaskiego w wysokości 15 000 zł;

8) na targowisku przy ul. Jagiellońskiej – Alei 11 Listopada w wysokości 240 000 zł.

§ 4. Szczegółowe zasady rozliczeń z pobranych biletów dziennej opłaty targowej określają indywidualne umowy zawarte z podmiotami wymienionymi w § 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 536/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy oraz Uchwała Nr 583/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 536/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W E L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W E L 187 z 20.07.1999)  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »