| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/488/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ustanowienia symboli Miasta Racibórz i zasad ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się symbole Miasta Racibórz: herb i flagę, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno – ekonomiczną mieszkańców Miasta Racibórz.

2. Herb i flaga stanowią własność Miasta Racibórz i podlegają ochronie prawnej.

§ 2. 1. Herb przedstawia w polu czerwonym z prawej połuorła srebrnego, z lewej połukoło wozowe z pięcioma pełnymi szprychami, dzwonami i gwoździami, oraz dwiema połówkowymi szprychami i dzwonami w miejscu przepołowienia.

2. Graficzny wzór herbu w kolorze stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Graficzny wzór herbu w wersji achromatycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zalecane jest stosowanie herbu w kolorze, a w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie wersji achromatycznej herbu (tłoczenie, grawerunek, druk czarno - biały itp.).

§ 3. 1. Flaga przedstawia płat o proporcji 5:8 (wysokość do szerokości), czerwony,
z godłem herbu wysokości 8/10 wysokości płata, umieszczonym w części czołowej płata w taki sposób, że oś symetrii godła pokrywa się z linią przecinającą płat w 1/3 odległości od drzewca.

2. Graficzny wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Flagę umieszcza się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe:

1) Rady Miasta Racibórz;

2) Urzędu Miasta Racibórz;

3) Prezydenta Miasta Racibórz.

4. Flaga może być wywieszana także na budynkach jednostek organizacyjnych gminy oraz na budynkach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie ich uroczystości oraz uroczystości miejskich.

5. Flagę można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 3 i 4, z uwzględnieniem § 4 ust. 3.

§ 4. 1. Herb i flaga mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi określonymi w załącznikach do niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu w postaci dzieł artystycznych.

3. Herb i flaga mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta Racibórz.

4. Prawo do używania herbu i flagi, z zastrzeżeniem ust. 6, przysługuje:

1) organom Miasta Racibórz;

2) Urzędowi Miasta Racibórz;

3) jednostkom organizacyjnym Miasta Racibórz;

4) radnym Rady Miasta Racibórz w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu;

5) osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;

5. Podmioty wymienione w ust. 4 zobowiązane są do używania herbu i flagi
z zachowaniem wymogów określonych w ust. 1-3.

6. Używanie herbu i flagi poprzez umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu gospodarczego następuje wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Racibórz, wyrażoną w formie pisemnej.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 zainteresowany podmiot składa do Prezydenta Miasta Racibórz pisemny wniosek, który powinien zawierać uzasadnienie, przewidywany cel wykorzystania herbu lub flagi oraz projekt graficzny materiałów, na których ma być umieszczony herb lub flaga.

§ 5. Prezydent Miasta Racibórz może żądać zaprzestania używania herbu i flagi, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb lub flagę Miasta Racibórz w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Miasta Racibórz na szkodę.

§ 6. W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, w Statucie Miasta Racibórz uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/823/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 14 sierpnia 2002 r. §6 otrzymuje brzmienie:

1. Miasto posługuje się herbem i flagą, których wzór oraz zasady używania ustala odrębna uchwała.

2. Organy Miasta używają pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb Miasta, a w otoku napis odpowiednio: Rada Miasta Racibórz, Prezydent Miasta Racibórz..

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XL/611/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2006 r.
w sprawie zasad używania herbu Miasta Racibórz.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.


§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się używanie materiałów informacyjnych zawierających herb w dotychczasowej symbolice przez okres 3 lat od daty wejścia w życie niniejszej uchwały, a w przypadku elementów małej architektury i nawierzchni do momentu zużycia technicznego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/488/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/488/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/488/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Wymieniona w uchwale podstawa prawna umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego ustanawianie własnych herbów, flag, emblematów, insygniów i innych symboli. Projekty herbu i flagi Miasta Racibórz zostały wykonane zgodnie z arkanami sztuki heraldycznej i przesłane do zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130). Komisja Heraldyczna dokonała oceny przedstawionych projektów w zakresie zgodności z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscowej tradycji.

Na podstawie Uchwały nr 108-1342/O/2013 Komisji Heraldycznej z dnia 5 lipca 2013 r.
projekty uzyskały pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 28 listopada 2013 r. do 11 grudnia 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.


reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »