| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/489/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., poz. 857 z późn. zm.), art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Raciborzu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/186/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/489/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, zwany dalej „Ośrodkiem", jest samorządowym zakładem budżetowym, jednostką organizacyjną Miasta Racibórz nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Ośrodek utworzony został na podstawie Uchwały Nr 28/196a/66 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu z dnia 30 grudnia 1966 r. jako instytucja propagująca rekreację ruchową.

3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4.

4. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta Racibórz.

5. Ośrodek może używać skrótu OSiR.

6. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Racibórz.

Rozdział 2.
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

§ 2. Ośrodek wykonuje swoje zadania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 , z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);

7) uchwały nr XIX/365/2000 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Racibórz do wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego;

8) Statutu Miasta Racibórz, uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Racibórz nr XLVI/823/2002 z dnia 14 sierpnia 2002r. z późn. zm.;

9) niniejszego Statutu.


Rozdział 3.
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3. 1. Celem działalności Ośrodka jest:

1) zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Racibórz w zakresie kultury fizycznej i turystyki;

2) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Racibórz.

2. Ośrodek może prowadzić inną działalność w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) współdziałanie z instytucjami, klubami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki;

2) tworzenie, utrzymanie oraz udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej Ośrodka;

3) inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki poprzez:

a) organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Racibórz, w tym letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży;

b) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu;

c) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz sportowo-widowiskowych.

4) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Ośrodek prowadzi działalność pomocniczą obejmującą między innymi:

1) prowadzenie obiektów noclegowych, gastronomicznych, kempingowych oraz pól namiotowych;

2) prowadzenie parkingów stanowiących własność Miasta Racibórz;

3) zarządzanie słupami ogłoszeniowymi;

4) najem i dzierżawę składników majątkowych Ośrodka.

§ 6. 1. Ośrodek może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego we współpracy z podmiotami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Miasta Racibórz.

2. Ośrodek może wykonywać zadania zlecone będące w gestii administracji samorządowej oraz administrować i zarządzać obiektami innymi niż sportowe, rekreacyjne czy turystyczne po zabezpieczeniu środków na te cele przez zlecającego.

Rozdział 4.
BAZA OŚRODKA

§ 7. 1. Bazę sportowo-rekreacyjną Ośrodka stanowią:

1) obiekty przy ul. Zamkowej 4;

2) obiekty przy ul. Markowickiej 1;

3) hala widowiskowo sportowa „Arena Rafako” przy ul. Łąkowej 31;

4) pozostałe obiekty wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej.

Rozdział 5.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 8. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, zarządza majątkiem oraz ponosi za niego odpowiedzialność na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Racibórz.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Racibórz.

§ 9. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka akceptowany przez Prezydenta Miasta Racibórz i zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 10. 1. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

2. Dyrektor wykonuje w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

3. Pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

§ 11. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.

Rozdział 6.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 12. Mienie Ośrodka stanowiące własność Miasta Racibórz służy do realizacji zadań statutowych.

§ 13. Ośrodek jest samodzielnym, samorządowym zakładem budżetowym.

§ 14. 1. Własne środki finansowe Ośrodka pochodzą w szczególności:

1) z budżetu Miasta Racibórz;

2) z wpływów z działalności podstawowej;

3) z wpływów z działalności pomocniczej w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

5) z dotacji i darowizn;

6) z innych źródeł.

2. Dochody z działalności pomocniczej w całości przeznaczone są na cele statutowe Ośrodka.

§ 15. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych i o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Racibórz.

3. Wszelkie zmiany w planie finansowym Ośrodka dokonywane są w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek przeznacza na realizację działalności określonej w § 3.

§ 16. Kontrolę zarządczą i nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Racibórz.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. 1. Statut Ośrodkowi nadaje Rada Miasta Racibórz.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 18. Decyzję o łączeniu, podziale i likwidacji Ośrodka podejmuje Rada Miasta Racibórz.


Uzasadnienie

Dotychczasowa baza sportowo-rekreacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu uległa reorganizacji, a tym samym zachodzi konieczność zaktualizowania struktury organizacyjnej jednostki. Istotną zmianę postanowień Statutu stanowi przeznaczenie przez samorządowy zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego na realizację zadań statutowych Ośrodka, co zostało uregulowane w przepisie § 15 ust. 4 Statutu. Wobec powyższego, niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 29 listopada 2013 r. do 12 grudnia 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »