| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-53(12)/2013/195/XI/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła DALKIA CHRZANÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 02 września 2013 r. znak: PCH/DK/3853/2013
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

DALKIA CHRZANÓW Sp. z o.o.
z siedzibą w Chrzanowie
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dni: 04 października 2013 r. znak: PCH/DK/4083/2013, 12 listopada 2013 r., znak: PCH/DK/4852/2013, 03 grudnia 2013 r., znak: PCH/DK/5378/2013, 16 grudnia 2013 r., znak: PCH/DK/5644/2013 oraz 19 grudnia 2013 r. bez znaku,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 czerwca2015 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 09 października 1998 r.: Nr WCC/233/195/U/OT2/98
(z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła, Nr PCC/247/195/U/OT2/98 (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz Nr OCC/77/195/U/OT2/98 (z późn. zm.) na obrót ciepłem, w dniu 03 września 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono,
że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym", a także stosownie do zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r., Nr 94, poz.551 z późn. zm.).

Ceny i stawki opłat zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla ciepła jest zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 -133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego
i Śląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego i Śląskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Ryszard Wójcik
Otrzymują:

1. DALKIA CHRZANÓW Sp. z o.o.

ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów

2. Wojewoda Małopolski,

3. Wojewoda Śląski,

3. aa.


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 19 września 2013 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota - Miasta Stołecznego Warszawy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Mateusz Korta - inspektor


Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-53(12)/2013/195/XI/UJN
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

XI taryfa dla ciepła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »