| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/47/349/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/235/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IV/30/235/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, dokonać następujących zmian:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dotacji należnej dla jednostki - należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz szkoły w danym roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na ucznia przez liczbę uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach dotowanej jednostki”,

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podstawą przekazania szkołom, o których mowa w § 3 dotacji na dany miesiąc jest informacja beneficjenta o faktycznej liczbie słuchaczy według stanu na 1 dzień danego miesiąca zapisanych w księgach słuchaczy oraz informacja o liczbie słuchaczy, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzednim, sporządzona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania”,

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Informacje, o których mowa w ust. 1 należy przekazać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały”,

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Nieprzekazanie informacji, o których mowa w ust. 1 w terminie określonym w ust. 2 może skutkować przesunięciem terminu przekazania dotacji”,

5) w § 11 dodać ust. 1a o następującej treści: „Od dotacji należnej na dany miesiąc dla szkół wymienionych w § 3 odejmuje się kwotę wynikającą z przemnożenia liczby uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu, zgodnie z informacjami, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały”,

6) w 11 dodać ust. 1b o następującej treści: „W przypadku przekazania szkołom, o których mowa w § 3 w danym miesiącu dotacji  niższej niż należna, wyrównanie dotacji następuje w miesiącu następnym”,

7) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/349/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/47/349/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »