| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/47/349/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/235/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IV/30/235/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, dokonać następujących zmian:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dotacji należnej dla jednostki - należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz szkoły w danym roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na ucznia przez liczbę uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach dotowanej jednostki”,

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podstawą przekazania szkołom, o których mowa w § 3 dotacji na dany miesiąc jest informacja beneficjenta o faktycznej liczbie słuchaczy według stanu na 1 dzień danego miesiąca zapisanych w księgach słuchaczy oraz informacja o liczbie słuchaczy, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzednim, sporządzona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania”,

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Informacje, o których mowa w ust. 1 należy przekazać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały”,

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Nieprzekazanie informacji, o których mowa w ust. 1 w terminie określonym w ust. 2 może skutkować przesunięciem terminu przekazania dotacji”,

5) w § 11 dodać ust. 1a o następującej treści: „Od dotacji należnej na dany miesiąc dla szkół wymienionych w § 3 odejmuje się kwotę wynikającą z przemnożenia liczby uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu, zgodnie z informacjami, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały”,

6) w 11 dodać ust. 1b o następującej treści: „W przypadku przekazania szkołom, o których mowa w § 3 w danym miesiącu dotacji  niższej niż należna, wyrównanie dotacji następuje w miesiącu następnym”,

7) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/349/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/47/349/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »