| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/330/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia ”Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2014 2019'

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 3, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ”Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2014 – 2019'', stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/330/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2013 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BYTOM NA LATA 2014 - 2019

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne, tymczasowe pomieszczenia i pozostałe lokale mieszkalne

§ 1. 1. Z uwagi na obowiązki gminy wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa, za konieczne uznaje się kontynuowanie wcześniej określonych i podejmowanych przez gminę Bytom działań, których celem będzie tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, dlatego też zakłada się, że w okresie objętym kolejnym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom – w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych - następować będą zmiany w liczbie lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy Bytom.

2. Gmina Bytom będzie podejmować wszelkie działania w celu utrzymania posiadanego zasobu mieszkaniowego na takim poziomie, aby umożliwiał on tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, przeznaczając lokale mieszkalne lub socjalne dla osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu gminy, które spełniają kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania tym zasobem, oczekują na najem lokalu w oparciu o prawomocny wyrok sądu lub nabyły uprawnienie do otrzymania lokalu zamiennego w oparciu o odrębne przepisy.

3. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy dla realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego, a także wzrastającą liczbę osób oczekujących pomocy gminy poprzez oddanie w najem lokalu mieszkalnego, przyjmuje się zasadę, iż w pierwszej kolejności realizowane będą zadania wynikające dla gminy wprost z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, dotyczące zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz tymczasowych pomieszczeń.

4. Obecną wielkość zasobu mieszkaniowego gminy Bytom oraz prognozy jego zmian, uwzględniające pozyskiwanie nowej liczby lokali do mieszkaniowego zasobu gminy, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wyłączenia lokali z użytkowania z uwagi na ich zły stan techniczny wg stanu na marzec 2013 r. – przedstawiają załączniki nr 1 oraz nr 2 i nr 2.1 do Programu.

5. Szacunkową prognozę potrzeb mieszkaniowych, która ma bezpośredni wpływ na powiększanie zasobu mieszkaniowego gminy Bytom, przedstawiają załączniki nr 3 i nr 3.1 do Programu.

6. Powiększanie mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasobu lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń w kolejnych latach obowiązywania Programu winno być realizowane w miarę możliwości, w szczególności przez:

1) nowe budownictwo komunalne realizowane w ramach własnych środków finansowych, w tym również z wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, a także w ramach innych możliwych do uzyskania środków;

2) partycypacje w Towarzystwie Budownictwa Społecznego;

3) adaptacje budynków komunalnych i powierzchni niemieszkalnych (np. strychów, pralni itp.) na lokale mieszkalne i socjalne;

4) przekwalifikowanie lokali na lokale socjalne lub tymczasowe pomieszczenia;

5) przejęcie budynków lub lokali na podstawie obowiązujących przepisów prawa od innych podmiotów, w tym również celem adaptacji na lokale mieszkalne, socjalne lub tymczasowe pomieszczenia.

7. Dla skuteczniejszej realizacji zadań, o których mowa w Programie, a których celem jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, dopuszcza się możliwość wynajmowania lokali od innych właścicieli lokali i podnajmowania ich osobom trzecim, w tym również dla realizacji prawomocnych wyroków sądowych według zasad określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.


Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

§ 2. 1. Znajomość stanu technicznego własnych zasobów mieszkaniowych oraz systematyczne szacowanie stopnia zużycia budynków umożliwia racjonalne planowanie remontów bieżących i kapitalnych oraz prawidłowe zarządzanie posiadaną substancją mieszkaniową, natomiast utrzymanie posiadanego zasobu mieszkaniowego w niepogorszonym stanie technicznym uzależnione będzie od stopnia realizacji przyjętego planu remontowego zasobu określonego niniejszym Programem.

2. Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynku są między innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj pokrycia dachu, sposób utrzymania budynków i sposób ich użytkowania, stopień oddziaływania eksploatacji górniczej, a przede wszystkim wysokość środków finansowych przeznaczanych na wykonanie koniecznych remontów.

3. Mając na uwadze zapisy ust. 1 i 2, za celowe i konieczne uznaje się przeprowadzenie w większości budynków stanowiących własność i współwłasność oraz pozostających w samoistnym posiadaniu gminy Bytom inwestycji i remontów w takim zakresie, aby ze względu na ich stan techniczny, nieruchomości te mogły w okresie obowiązywania niniejszego Programu osiągnąć jak najlepszy stan techniczny.

4. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Bytom, który z uwagi na strukturę wiekowo - technologiczną zasobów wymaga pilnego podejmowania działań remontowych, z uwzględnieniem pierwszeństwa realizacji przyjętych wcześniej działań, mających na celu:

1) realizację decyzji administracyjnych wydanych przez organy nadzoru budowlanego;

2) zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia;

3) utrzymanie budynków w niepogorszonym stanie technicznym;

4) stopniową i systematyczną poprawę stanu technicznego posiadanego zasobu.

5. W celu efektywnego wykorzystania posiadanego zasobu mieszkaniowego byłoby wskazanym, aby:

1) w kolejnych latach obowiązywania Programu gmina Bytom podjęła działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie kompleksowego remontu około 1000 lokali mieszkalnych, które według stanu na m-c marzec 2013 r. są lokalami tzw. zawieszonymi, ponieważ wymagają pilnego remontu, a które po jego wykonaniu powinny zostać przeznaczone na lokale komunalne, w szczególności na lokale zamienne, a w części na lokale socjalne dla osób zakwalifikowanych do przydziału lokali i oczekujących stosownej pomocy gminy;

2) podjęte zostały działania związane z kwalifikowaniem nieruchomości budynkowych bądź ich części znajdujących się w złym stanie technicznym do rozbiórki, w tym również zgodnie z posiadanymi decyzjami organów nadzoru budowlanego, w taki sposób, aby poprzez zabezpieczanie w budżecie gminy danego roku stosownych środków finansowych na ten cel następowało sukcesywne wyburzanie tych nieruchomości bądź ich części wg priorytetów określonych przez zarządzającego zasobem.

6. Obecny stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy Bytom oraz prognozy jego zmian – przedstawiają załączniki nr 4 i nr 4.1 do Programu oraz załączniki nr 5, 5.1,5.2 i 5.3 do Programu.

7. Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów nieruchomości gminy Bytom będzie w pierwszej kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia oraz konstrukcji technicznej budynku, a w dalszej kolejności podejmowanie działań podnoszących standard zamieszkania (modernizacja budynków).

8. Za cel polityki remontowej nieruchomości przyjmuje się:

1) wyrównanie stanów technicznych wszystkich budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, poprzez przyjęcie zasady, iż nakłady na remonty pozwolą na utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym, a budynki będą posiadać sprawnie działające instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, bezpieczną instalację elektryczną odpowiadającą obecnym wymogom technicznym oraz niskie zużycie ciepła będące wynikiem dokonanej termorenowacji (ocieplenia) budynku;

2) określenie przez zarządcę/administratora zasobu mieszkaniowego priorytetowych kierunków w zakresie remontów mieszkaniowego zasobu gminy, zmierzających do stałego zwiększania nakładów finansowych na remonty, które pozwolą uniknąć wydawania środków finansowych na usuwanie stanów awaryjnych, a także tworzenie ram prawnych dla podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny zasobu, umożliwiających podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w zakresie kolejności wykonywania robót, ich celowości oraz przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

9. Szczegółowe potrzeby remontowe nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom na każdy rok kalendarzowy określane będą w oparciu o przeglądy stanu technicznego budynków tak, aby środki finansowe niezbędne dla realizacji konkretnych najpilniejszych działań, mogły zostać zabezpieczone w budżecie gminy na kolejny rok.

10. W nieruchomościach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych wysokość wydatków finansowych na remonty będzie określana w ramach funduszu remontowego na dany rok.

11. Diagnozę potrzeb w zakresie nakładów inwestycyjnych i remontowych oraz szacunkowe potrzeby finansowe wynikające ze stanu technicznego budynków z podziałem na nieruchomości stanowiące własność i współwłasność oraz pozostające w samoistnym posiadaniu gminy Bytom przedstawia załącznik nr 6 do Programu.

12. Oceny stanu technicznego budynków będą sporządzane w każdym roku kalendarzowym w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.

13. Za sporządzenie oceny stanu technicznego oraz corocznych harmonogramów remontów budynków mających na celu poprawę ich stanu technicznego odpowiedzialny jest zarządca (administrator) budynków.


Rozdział 3.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach oraz wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

§ 3. 1. Finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom odbywać się będzie ze środków ujętych w budżecie gminy w każdym kolejnym roku kalendarzowym.

2. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania Programu – środki pieniężne na finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom będą środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) z budżetu gminy;

2) z dotacji z budżetu państwa;

3) z dotacji z Unii Europejskiej pozyskiwane w ramach programów;

4) z tytułu naprawy szkód górniczych i regresów ubezpieczeniowych;

5) z tytułu budownictwa zastępczego;

6) pożyczki i kredyty ze środków krajowych i zagranicznych;

7) z innych źródeł finansowania.

3. Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej powinno być dążenie do zrównoważenia struktury dochodów i wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej w ramach środków finansowych ujętych w budżecie gminy na dany rok.

4. Partycypacja gminy Bytom w remontach nieruchomości stanowiących współwłasność odbywać się będzie w zakresie określonym uchwałami wspólnot mieszkaniowych do wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości.

§ 4. 1. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym Programie, zmierzające do posiadania dostatecznej ilości lokali mieszkalnych w tym socjalnych, zamiennych i tymczasowych pomieszczeń oraz właściwego standardu posiadanego zasobu mieszkaniowego, zakłada się stały i systematyczny wzrost wydatków na ten cel. Prognozę i szacunki potrzeb w tym zakresie przedstawia załącznik
nr 7 do Programu.

2. Przewiduje się, iż wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy Bytom powinny wzrastać zgodnie ze wzrostem stawki bazowej czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy, która powinna kształtować się na poziomie umożliwiającym finansowanie zadań związanych z utrzymaniem tego zasobu w stanie niepogorszonym oraz dodatkowymi środkami finansowymi, przewidzianymi każdego roku w budżecie miasta na ten cel.

3. Wydatki na cele, o których mowa w Programie będą się kształtować na poziomie określonym w załączniku nr 7 do Programu, z zastrzeżeniem, iż wszelkie podane wartości są wartościami szacunkowymi i w zależności od czynników zewnętrznych m.in. takich, jak sytuacja gospodarcza gminy i dostęp do środków zewnętrznych, mogą ulegać zmianom.

4. Zakładane przychody z najmu lokali mieszkalnych, koszty utrzymania i remontów lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom, w kolejnych latach obowiązywania Programu, przy założeniu braku zaległości czynszowych oraz z ich uwzględnieniem obrazują załączniki nr 8 i nr 9 do Programu.

5. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym pojawią się w budżecie gminy wolne lub dodatkowe środki finansowe, winny one, w oparciu o odrębną uchwałę, zostać przeznaczone na realizację celów określonych niniejszym Programem.


Rozdział 4.
Planowana sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom

§ 5. 1. Zakłada się, iż sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom prowadzona będzie z zachowaniem zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz według zasad określonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Bytomiu.

2. Celem sprzedaży lokali mieszkalnych powinno być:

1) przemyślana prywatyzacja zasobu mieszkaniowego, wykluczająca m. in. rozproszoną prywatyzację zasobu, tzn. wyeliminowanie sprzedaży lokali w sytuacjach, gdy ilość zainteresowanych wykupem nie przekroczy poziomu założonego przez gminę;

2) pozyskiwanie środków na nowe budownictwo i inne cele inwestycyjne w posiadanym zasobie, m.in. na remonty zasobów;

3) racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poprzez żądanie w przypadku zbycia lokalu – zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadkach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami;

4) wychodzenie ze współwłasności.

3. Przedmiotem sprzedaży mogą być lokale mieszkalne, które gmina Bytom przeznaczy do zbycia mając na uwadze racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, polegające m. in. na:

1) zintensyfikowaniu działań związanych z wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców w nieruchomościach, gdzie funkcjonuje już wspólnota mieszkaniowa;

2) sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych, jeśli są to ostatnie lokale stanowiące własność gminy Bytom we wspólnocie mieszkaniowej;

3) umożliwieniu wykupu domów jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny;

4) możliwości zbywania lokali, których najemcy nie skorzystali z prawa pierwokupu lub wolnych, samodzielnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w celu zmniejszenia udziału gminy w nieruchomościach wspólnych.

4. W celu ograniczenia udziału gminy w kosztach remontów nieruchomości stanowiących jej współwłasność oraz przyspieszenia działań mających na celu wychodzenie ze współwłasności nieruchomości zakłada się rozważenie zróżnicowania w okresie obowiązywania Programu wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5. Gmina Bytom może odmówić sprzedaży lokali, w szczególności, gdy sprzedaż będzie sprzeczna z interesem gminy oraz w przypadkach określonych w obowiązujących uchwałach Rady Miejskiej.


Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

§ 6. 1. Zarządzanie lokalami i nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy definiuje się jako podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności:

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

6) uzasadnione inwestowanie w tę nieruchomość.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, zarządzanie i eksploatacja zasobów mieszkaniowych oraz nadzór nad realizacją zawartych w imieniu gminy Bytom umów w tym zakresie prowadzone jest w sposób bezpośredni, przez gminę za pośrednictwem jednostki budżetowej pod nazwą Bytomskie Mieszkania.

3. Bytomskie Mieszkania - jednostka budżetowa - zarządza w imieniu gminy nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, realizując politykę mieszkaniową gminy.

4. W okresie obowiązywania niniejszego Programu mogą być podjęte działania zmierzające do opracowania zmiany zasad i kierunków restrukturyzacji zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. Za cel nadrzędny ewentualnych przekształceń uznaje się poprawę jakości i efektywności świadczonych usług oraz optymalizacji kosztów usług w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, dopuszczając w przyszłości możliwość zmiany zasad zarządzania i administrowania posiadanym zasobem.


Rozdział 6.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 7. W celu prowadzenia właściwej gospodarki lokalami mieszkalnymi, należytego utrzymania technicznego budynków mieszkalnych, podniesienia standardu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, a w efekcie poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom, przyjmuje się do realizacji zasady polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu gminy wynikające z niniejszego Programu.

§ 8. Dla mieszkaniowego zasobu gminy Bytom ustala się następujące rodzaje czynszów najmu:

1) czynsz za lokale mieszkalne;

2) czynsz za lokale socjalne;

3) czynsz za tymczasowe pomieszczenia;

4) czynsz ustalony w drodze przetargu na wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1m2powierzchni lokalu.

§ 9. Wysokość stawek czynszu najmu za 1 m2powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i czynników obniżających lub podwyższających wartość użytkową lokalu oraz wysokość stawek czynszu najmu lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń ustala Prezydent Bytomia w drodze zarządzenia, z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Programu.

§ 10. 1. Wysokość stawki czynszu najmu wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2oraz wolnych lokali usytuowanych w II strefie miasta może zostać ustalona w drodze przetargu na wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2powierzchni lokalu.

2. Zmiana wysokości czynszu, o którym mowa w ust. 1, następować może raz do roku, z dniem 1 marca, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Minimalna stawka czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu wynajętego w drodze przetargu, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż stawka bazowa czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, obowiązująca w danej strefie miasta.

§ 11. 1. W celu prawidłowej realizacji założeń wynikających z niniejszego Programu w zakresie systematycznego zwiększania środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie, remonty lokali i poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy Bytom - stawka bazowa czynszu za najem lokali mieszkalnych może wzrastać systematycznie raz do roku w taki sposób, aby w okresie obowiązywania Programu osiągnąć co najmniej poziom 2,40 % wartości odtworzeniowej, za wyjątkiem stawek czynszowych, o których mowa w § 8 pkt 2-3.

2. Szacunkowe założenia dla proponowanych zmian w zakresie wzrostu stawki bazowej czynszu konieczne dla wyliczenia niezbędnych środków finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, wynikających z niniejszego Programu obrazuje załącznik nr 10 do Programu.

§ 12. 1. Wprowadza się podział miasta Bytomia na następujące strefy:

1) strefa I - obejmującą cały obszar Bytomia za wyjątkiem ulic należących do strefy II;

2) strefa II - obejmująca ulice: Dworcową, Katowicką do nr 15, Moniuszki do nr 15, Gliwicką, Jainty, Plac Kościuszki, Rynek, Piastów Bytomskich, Szymanowskiego, Krawiecką, Wałową nr 1, Rycerską nr 2, Józefczaka nr 1 i nr 2 i od nr 10 do nr 12, Podgórną nr 7/9, nr 16 i nr 18, Sądową, Wrocławską nr 1, Krakowską nr 1, Zaułek, Dzieci Lwowskich, Targową, Strażacką nr 8,
Webera nr 2, Browarnianą, Przechodnią.

2. Wysokość czynszu dla danego lokalu mieszkalnego określa się w oparciu o stawkę bazową czynszu oraz czynniki podwyższające i obniżające jego wartość użytkową.

3. Wysokość czynszu dla lokalu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia ustala się bez stosowania czynników podwyższających i obniżających jego wartość użytkową.

4. Wprowadza się następujące czynniki obniżające, mające wpływ na wysokość stawki czynszowej:

1) wynikające z położenia budynku ;

2) wynikające z wyposażenia lokalu:

a) brak łazienki,

b) brak w.c. w mieszkaniu,

c) brak w.c. w budynku,

d) brak gazu przewodowego w budynku,

e) wspólne mieszkanie;

3) wynikające z usytuowania lokalu w budynku:

a) suterena,

b) lokal mieszkalny powyżej piątej kondygnacji w budynku bez windy,

c) usytuowanie wszystkich okien w lokalu od strony północnej (nie dotyczy okien łazienek, w.c. i pomieszczeń gospodarczych);

4) wynikające z ogólnego stanu technicznego budynku - usytuowania lokalu w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego.

5. Wprowadza się następujące czynniki podwyższające, mające wpływ na wysokość stawki czynszowej:

1) centralne ogrzewanie przesyłowe;

2) centralne ogrzewanie etażowe;

3) usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku, w którym na jedno wejście do budynku przypadają nie więcej niż dwa lokale mieszkalne;

4) usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku, w którym gmina przeprowadziła po dniu 1 stycznia 2000 r. remont kapitalny;

5) usytuowanie lokalu w budynku wybudowanym po 2000 r.;

6) wyposażenie budynku w dźwig osobowy (windę) – nie dotyczy lokali usytuowanych na parterach.

6. Czynniki podwyższające i obniżające nie mają zastosowania do stawek czynszowych ustalonych w wyniku przetargu, o którym mowa w § 8 ust.4.

§ 13. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu najmu.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego lokalu z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się odpowiednio, zgodnie z § 12 uchwały.

3. Urządzenia techniczne wpływające na wysokość czynszu najmu, zainstalowane w lokalu przez najemcę na jego koszt lub koszt osoby, która otrzymała lokal do remontu - po uprzednim uzyskaniu zgody wynajmującego, nie powodują zwiększenia stawki czynszu.

4. Podstawę zmiany treści umowy najmu w zakresie wysokości stawki czynszowej stanowi protokół, stwierdzający wystąpienie czynników określonych w ust.1 i 2.

§ 14. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić tylko z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 15. 1. Ustala się, iż z wnioskiem o obniżkę stawki bazowej czynszu mogą występować najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom, w przypadku gdy stawka bazowa czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie co najmniej 3% wartości odtworzeniowej budynku stanowiącej iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

2. W przypadku wystąpienia warunku, o którym mowa w ust. 1, określa się następujące progi dochodowe, uprawniające do zastosowania obniżki czynszu najmu przez wynajmującego:

1) dla gospodarstw domowych, w których dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 50 % najniższej emerytury - maksymalnie 50 % obniżki;

2) dla gospodarstw domowych, w których wysokość dochodu na członka rodziny zawiera się w granicach od 50 % do 75 % najniższej emerytury - maksymalnie 25 % obniżki.

3. Obniżki, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mają zastosowania do stawek czynszowych ustalonych w wyniku przetargu, o którym mowa w § 8 ust. 4.


Rozdział 7.
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom

§ 16. 1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy planuje się w okresie obowiązywania niniejszego Programu:

1) weryfikacje umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe;

2) wdrażanie systemu zamiany lokali mieszkalnych służącej do realizacji celów jakimi są:

a) racjonalne przeprowadzanie napraw i remontów lokali mieszkalnych poprzez dostarczenie lokali zamiennych najemcy w każdym przypadku, gdy rodzaj naprawy lub remontu wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego trwania,

b) likwidacja dysproporcji między powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkałych a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania opłat związanych z najmem lokalu (czynsz, opłaty niezależne);

3) działania zmierzające do zwalniania lokali wyodrębnionych z mieszkaniowego zasobu gminy jako lokale socjalne, a zajmowanych przez osoby o wyższym dochodzie poprzez proponowanie im innych lokali o lepszym standardzie – w celu powiększenia zasobu lokali socjalnych;

4) realizację zasady, iż zasób lokali socjalnych tworzony będzie w sposób „rozproszony” w całym zasobie mieszkaniowym gminy, z wykorzystaniem lokali o najniższym standardzie z przeznaczeniem ich na lokale socjalne oraz poprzez budowę nowych budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne lub tymczasowe pomieszczenia, bądź remont całych budynków z przeznaczeniem na ten cel;

5) przeprowadzenie sukcesywnej inwentaryzacji powierzchni w budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy;

6) działania zmierzające do wychodzenia ze współwłasności we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina ma poniżej 10 % udziału oraz w małych wspólnotach, poprzez:

a) sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom, a w przypadku odmowy nabycia lokalu przekwaterowanie do innego lokalu w miarę możliwości gminy i sprzedaż tego lokalu na wolnym rynku w drodze przetargu,

b) dokonywanie zamian lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom pomiędzy najemcami lokali znajdującymi się w nieruchomościach gdzie funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, a najemcami lokali położonych w szczególności w budynkach, gdzie lokale mieszkalne nie są przez gminę Bytom przeznaczone do zbycia;

7) zmniejszenie liczby dłużników i listy potencjalnych osób oczekujących na lokale socjalne poprzez skuteczną windykację należności czynszowych i realizację działań związanych z przeciwdziałaniem groźbie eksmisji;

8) kontynuację działań zmierzających do odzyskiwania zaległości czynszowych byłych najemców poprzez ich windykację od ich spadkobierców;

9) podejmowanie skutecznych działań regresowych względem osób, za które gmina Bytom wypłaca odszkodowania za brak wskazania lokalu socjalnego wierzycielom;

10) monitorowanie potrzeb lokalowych mieszkańców w związku z wypowiadaniem umów najmu lokali mieszkalnych w świetle art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów;

11) pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na budownictwo socjalne i komunalne;

12) urbanistyczną rewitalizację zaniedbanych dzielnic miejskich oraz przebudowę substancji mieszkaniowej;

13) podjęcie działań polegających na zmianie systemu ogrzewania w celu zmniejszenia niskiej emisji i poprawy bezpieczeństwa użytkowników, jak również zastosowania liczników na media oraz inne działania techniczne, zmierzające do poprawy efektywności rozliczeń;

14) odtwarzanie elementów zabytkowych w remontowanych budynkach.

2. W celu pozyskania dodatkowych lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu gminy dopuszcza się:

1) wynajem lokali mieszkalnych i ich nabywanie na własność od różnych podmiotów dysponujących mieszkaniami, w tym od właścicieli mieszkań na rynku wtórnym i od spółdzielni mieszkaniowych;

2) nabywanie budynków mieszkalnych – wykończonych lub będących w trakcie realizacji;

3) partycypację w Towarzystwie Budownictwa Społecznego;

4) przeznaczenie terenów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez różne podmioty gospodarcze;

5) podejmowanie działań zmierzających do zaktywizowania inwestorów do rozwijania inwestycji budownictwa mieszkaniowego;

6) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę na cele mieszkalne pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz przekwalifikowanie lokali niemieszkalnych na lokale mieszkalne;

7) zapewnienie rezerwy terenowej dla nowego budownictwa;

8) inwestowanie w uzbrojenie terenów przeznaczanych pod budownictwo mieszkaniowe.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/330/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/330/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/330/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.), rada gminy zobowiązana jest do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Niniejsza uchwała zawiera wszystkie wymagane prawem elementy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W uchwale określono obecną wielkość zasobu mieszkaniowego gminy Bytom oraz prognozy jego zmian, wskazując jednocześnie, że gmina będzie podejmować wszelkie działania w celu utrzymania posiadanego zasobu mieszkaniowego na takim poziomie, aby umożliwiał on tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe gminy dla realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego, a także wzrastającą liczbę osób oczekujących pomocy gminy w zakresie uzyskania lokalu mieszkalnego, podkreślono konieczność podejmowania działań mających na celu skuteczną realizację zadań wynikających dla gminy wprost z ustawy o ochronie praw lokatorów (...), dotyczących zapewnienia ww. lokali, w tym lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz pomieszczeń tymczasowych.

W zakresie analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali wskazano, że utrzymanie posiadanego zasobu mieszkaniowego w niepogorszonym stanie technicznym uzależnione będzie od stopnia realizacji planu remontowego zasobu. Ponadto, program wskazuje źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w okresie jego obowiązywania. Priorytetem powinno być dążenie do zrównoważenia struktury dochodów i wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej w ramach środków finansowych ujętych w budżecie gminy na dany rok.

Program zawiera również zapisy dotyczące sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom oraz przewidywane zmiany w tym zakresie, określa zasady polityki czynszowej, a także warunki obniżania czynszu. W uchwale przedstawiono również założenia, pozwalające na poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem oraz pozyskanie dodatkowych lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »