| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/400/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miasta Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.

Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym,

3) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2.

Zatwierdzić regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4.

Traci moc uchwała nr L/492/02 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/400/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MIASTA CIESZYNA
ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM I ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

1. Nagrodę mogą otrzymać:

a) Osoby fizyczne, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku budżetowym poprzedzającym rok jej przyznania,

b) Trenerzy, których podopieczni osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku budżetowym poprzedzającym rok jej przyznania.

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn.

3. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, jednostki organizacyjne realizujące zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej oraz grupa co najmniej 5 osób.

4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać :

-               określenie podmiotu wnoszącego o przyznanie nagrody i podpis wnioskodawcy,

-               dane osobowe kandydata,

-               uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe, a w przypadku trenerów efekty ich pracy szkoleniowej,

-               zgodę kandydata zgłoszonego do nagrody.

5. Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Cieszyna do końca marca każdego roku.

6. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna maksymalnie dla pięciu osób fizycznych i trzech trenerów po zaciągnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Cieszyna oraz Rady Sportu działającej przy Burmistrzu Miasta Cieszyna.

7. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia sportowe w systemie trzystopniowym:

a) Nagrodę I – go stopnia przyznaje się za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich:

-               za zdobycie medalu igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy,

-               za ustanowienie rekordu świata lub Europy,

-               za zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

b) Nagrodę II – go stopnia przyznaje się za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich:

- za zdobycie punktowanego miejsca na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy

- za zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy,

-               za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski

c) Nagrodę III – go stopnia przyznaje się za:

-               za zdobycie medalu na Uniwersjadzie,

-               za zdobycie medalu Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy w dyscyplinach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich

8. Na nagrodę składają się:

a) nagroda pieniężna,

b) medal Miasta Cieszyna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

9. Ustala się następujące wysokości nagród dla osób fizycznych w indywidualnych dyscyplinach sportu:

a) Nagroda I stopnia              -              do 4000,00 zł.

b) Nagroda II stopnia              -              do 2500,00 zł.

c) Nagroda III stopnia -              do 1500,00 zł.

10. Ustala się następujące wysokości nagród dla trenerów:

a) Nagroda I stopnia              -              do 3000,00 zł.

b) Nagroda II stopnia              -              do 2000,00 zł.

c) Nagroda III stopnia -              do 1000,00 zł.

11. Nagrody w zespołowych dyscyplinach sportu mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący dyscypliny, w których rywalizacja odbywa się w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.

12. Podstawą ustalenia wysokości nagrody w zespołowych dyscyplinach sportu, stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę w roku poprzedzającym rok jej przyznania zwane dalej „minimalnym wynagrodzeniem”:

a) Nagroda I stopnia              -              do 100 % minimalnego wynagrodzenia

b) Nagroda II stopnia              -              do 80 % minimalnego wynagrodzenia

c) Nagroda III stopnia -              do 60 % minimalnego wynagrodzenia

13. Maksymalna ilość zawodników w zespołowych dyscyplinach sportowych, którym może być przyznana nagroda, to liczba zawodników wpisana do protokołu meczu w rozgrywkach.

14. Nagrody wręczane są podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej lub przy innej stosownej okazji.

15. Burmistrz Miasta Cieszyna może przyznać wyróżnienia osobom lub drużynom w zespołowych dyscyplinach sportu, które nie zostały objęte nagrodą Miasta Cieszyna, a uzyskały inne wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i osiągnęły sukcesy w działalności sportowej w roku budżetowym poprzedzającym rok ich przyznania, a także osobom legitymującym się sukcesami w wieloletniej działalności w kulturze fizycznej.

16. Wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn.

17. Do wniosków o wyróżnienie i wyróżnień stosuje się odpowiednio zapisy pkt 3,5,13 i 14.

18. Wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna maksymalnie dla pięciu osób, a w przypadku zespołowych dyscyplin sportu dla jednej drużyny.

19. Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać :

- określenie podmiotu wnoszącego o przyznanie nagrody i podpis wnioskodawcy,

- dane osobowe kandydata,

- uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe,

20. Wyróżnienia mogą mieć formę:

a) nagrody pieniężnej do kwoty 1.000,00 zł,

b) nagrody rzeczowej o wartości nie przekraczającej 500,00 zł,

c) statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych.

21. Burmistrz Miasta Cieszyna może pozbawić osobę fizyczną nagrody i wyróżnienia w sytuacji gdy:

a) osoba fizyczna została prawomocnie pozbawiona wyniku sportowego, który był podstawą jej przyznania

b) informacje zawarte we wniosku, w którego wyniku nagroda lub wyróżnienie zostało przyznane, okażą się nieprawdziwe

22. W przypadku pozbawienia nagrody lub wyróżnienia nagroda pieniężna zostaje uznana za nienależną i podlega zwrotowi.

23. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Cieszyna informuje pisemnie wyróżnionego lub jego rodzica, lub opiekuna prawnego, w przypadku gdy jest niepełnoletni.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »