| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/400/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miasta Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.

Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym,

3) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2.

Zatwierdzić regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4.

Traci moc uchwała nr L/492/02 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/400/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MIASTA CIESZYNA
ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM I ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

1. Nagrodę mogą otrzymać:

a) Osoby fizyczne, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku budżetowym poprzedzającym rok jej przyznania,

b) Trenerzy, których podopieczni osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku budżetowym poprzedzającym rok jej przyznania.

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn.

3. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, jednostki organizacyjne realizujące zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej oraz grupa co najmniej 5 osób.

4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać :

-               określenie podmiotu wnoszącego o przyznanie nagrody i podpis wnioskodawcy,

-               dane osobowe kandydata,

-               uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe, a w przypadku trenerów efekty ich pracy szkoleniowej,

-               zgodę kandydata zgłoszonego do nagrody.

5. Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Cieszyna do końca marca każdego roku.

6. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna maksymalnie dla pięciu osób fizycznych i trzech trenerów po zaciągnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Cieszyna oraz Rady Sportu działającej przy Burmistrzu Miasta Cieszyna.

7. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia sportowe w systemie trzystopniowym:

a) Nagrodę I – go stopnia przyznaje się za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich:

-               za zdobycie medalu igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy,

-               za ustanowienie rekordu świata lub Europy,

-               za zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

b) Nagrodę II – go stopnia przyznaje się za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich:

- za zdobycie punktowanego miejsca na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy

- za zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy,

-               za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski

c) Nagrodę III – go stopnia przyznaje się za:

-               za zdobycie medalu na Uniwersjadzie,

-               za zdobycie medalu Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy w dyscyplinach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich

8. Na nagrodę składają się:

a) nagroda pieniężna,

b) medal Miasta Cieszyna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

9. Ustala się następujące wysokości nagród dla osób fizycznych w indywidualnych dyscyplinach sportu:

a) Nagroda I stopnia              -              do 4000,00 zł.

b) Nagroda II stopnia              -              do 2500,00 zł.

c) Nagroda III stopnia -              do 1500,00 zł.

10. Ustala się następujące wysokości nagród dla trenerów:

a) Nagroda I stopnia              -              do 3000,00 zł.

b) Nagroda II stopnia              -              do 2000,00 zł.

c) Nagroda III stopnia -              do 1000,00 zł.

11. Nagrody w zespołowych dyscyplinach sportu mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący dyscypliny, w których rywalizacja odbywa się w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.

12. Podstawą ustalenia wysokości nagrody w zespołowych dyscyplinach sportu, stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę w roku poprzedzającym rok jej przyznania zwane dalej „minimalnym wynagrodzeniem”:

a) Nagroda I stopnia              -              do 100 % minimalnego wynagrodzenia

b) Nagroda II stopnia              -              do 80 % minimalnego wynagrodzenia

c) Nagroda III stopnia -              do 60 % minimalnego wynagrodzenia

13. Maksymalna ilość zawodników w zespołowych dyscyplinach sportowych, którym może być przyznana nagroda, to liczba zawodników wpisana do protokołu meczu w rozgrywkach.

14. Nagrody wręczane są podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej lub przy innej stosownej okazji.

15. Burmistrz Miasta Cieszyna może przyznać wyróżnienia osobom lub drużynom w zespołowych dyscyplinach sportu, które nie zostały objęte nagrodą Miasta Cieszyna, a uzyskały inne wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i osiągnęły sukcesy w działalności sportowej w roku budżetowym poprzedzającym rok ich przyznania, a także osobom legitymującym się sukcesami w wieloletniej działalności w kulturze fizycznej.

16. Wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn.

17. Do wniosków o wyróżnienie i wyróżnień stosuje się odpowiednio zapisy pkt 3,5,13 i 14.

18. Wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Cieszyna maksymalnie dla pięciu osób, a w przypadku zespołowych dyscyplin sportu dla jednej drużyny.

19. Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać :

- określenie podmiotu wnoszącego o przyznanie nagrody i podpis wnioskodawcy,

- dane osobowe kandydata,

- uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe,

20. Wyróżnienia mogą mieć formę:

a) nagrody pieniężnej do kwoty 1.000,00 zł,

b) nagrody rzeczowej o wartości nie przekraczającej 500,00 zł,

c) statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych.

21. Burmistrz Miasta Cieszyna może pozbawić osobę fizyczną nagrody i wyróżnienia w sytuacji gdy:

a) osoba fizyczna została prawomocnie pozbawiona wyniku sportowego, który był podstawą jej przyznania

b) informacje zawarte we wniosku, w którego wyniku nagroda lub wyróżnienie zostało przyznane, okażą się nieprawdziwe

22. W przypadku pozbawienia nagrody lub wyróżnienia nagroda pieniężna zostaje uznana za nienależną i podlega zwrotowi.

23. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Cieszyna informuje pisemnie wyróżnionego lub jego rodzica, lub opiekuna prawnego, w przypadku gdy jest niepełnoletni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »