| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/71/2013 Rady Gminy Hażlach

z dnia 18 grudnia 2013r.

uchwała budżetowa na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.212, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 listopada 2013 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwala
Uchwałę Budżetową na 2014 rok

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2014                            w wysokości                            26.440.834,00złw tym:                                                                                                 

1) dochody bieżące                                                                      w wysokości              26.032.001,00zł

2) dochody majątkowe                                                        w wysokości              408.833,00zł

- jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014                            w wysokości                            28.803.494,00złw tym:                                                                                   

1) wydatki bieżące                                                        w wysokości              25.197.943,00zł

2) wydatki majątkowe                                                        w wysokości              3.605.551,00zł

- jak w załączniku nr 2 do uchwały

2. Ustala się zadania majątkowe                                          - jak w załączniku nr 3 do uchwały

§ 3.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu                                                                      w wysokości              2.362.660,00zł

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek              w wysokości 674.720,00zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych                                                        w wysokości 1.687.940,00zł             

3. Ustala się przychody budżetu                                          w wysokości                            2.462.000,00złpochodzący z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek                            w wysokości 674.720,00zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych                                                                      w wysokości 1.776.280,00zł

3) spłaty pożyczki udzielonej z budżetu                                          w wysokości              11.000,00zł

4. Ustala się rozchody budżetu                                          w wysokości                                          99.340,00złprzeznaczone na

1) spłatę pożyczek                                          w wysokości              84.340,00zł

2) udzielenie pożyczek z budżetu              w wysokości              15.000,00zł              - jak w załączniku nr 4 do uchwały

§ 4.

1. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy                            w wysokości                            262.660,00zł

1) celową                                                                                    w wysokości                            57.100,00złna realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego

2) ogólną                                                                                    w wysokości                            205.560,00zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych dochodów                                                                                                  - jak w załączniku nr 5 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami                                                                      - jak w załączniku nr 6 do uchwały

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      - jak w załączniku nr 7 do uchwały

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa                                          - jak w załączniku nr 8 do uchwały

5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej -jak w załączniku nr 9 do uchwały

6) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim – jak w załączniku nr 10 do uchwały

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                    - jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 7.

1. Ustala się limit :

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych

2) pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do łącznej wysokości 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

2) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków polegających na przesunięciach w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,00(trzy miliony) złotych

5) udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych”

§ 9.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

4. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/71/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/71/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »