| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/312/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc § 2 Uchwały nr XIV/112/99 Rady Gminy w Istebnej z dnia 28 grudnia 1999 roku nadający Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Istebnej statut.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/312/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr XXXII/312/2013 Rady Gminy Istebna

STATUT

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Istebnej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej, zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.),

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. 135 ze zm.),

4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.)

6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze. zm.),

7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.),

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.),

9) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.),

10) Uchwały Nr XIV/112/99 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.

11) niniejszego statutu.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Istebnej w budynku Urzędu Gminy Istebna 1000.

3. Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar gminy Istebna.

4. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Istebna.

2. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski.

Rozdział 2.
Cel i zadania Ośrodka

§ 3. 1. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

2. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

4) przyznawanie oraz wypłacanie zasiłków celowych,

5) przyznawanie pomocy rzeczowej,

6) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie

8) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

9) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodową, kierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

10) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

11) pokrywanie wydatków na świadczenie lecznicze na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

12) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

13) sprawianie pogrzebu,

14) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń,

15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

16) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem, ustalaniem wysokości i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych,

17) udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

19) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,

20) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,

21) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych,

22) przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

23) wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,

24) prowadzenie postępowań z sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

25) wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej oraz przekazanych przez Radę Gminy i Wojewodę mających na celu ochronę życia osób i rodzin,

26) prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

27) realizacja zadań własnych Gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

28) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

29) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych zadań własnych Gminy

30) wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

31) wykonywane zadań wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W wykonywaniu wymienionych zadań Ośrodek współdziała w szczególności z:

1) Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie.

2) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej.

3) Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach.

4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz

5) środowiskiem lokalnym,

6) podmiotami leczniczymi,

7) sądami i ich organami pomocniczymi,

8) Policją,

9) instytucjami oświatowymi,

10) kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy.

3. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy.

4. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka.

5. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

6. Ośrodek jest pracodawcą zatrudnionych w Ośrodku pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.

7. Status prawny pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają przepisy szczególne.

8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 5. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Istebna na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Obsługę finansowo – księgową łącznie z obsługą kasową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie.

3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie gminy Istebna.

5. Plan finansowy określany jest na każdy rok budżetowy.

6. Finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek następuje:

1) ze środków własnych gminy,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa,

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

7. Fundusze na cele pomocy społecznej mogą być tworzone także z darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych po uzyskaniu zgody Wójta Gminy.

§ 6. 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek dla prowadzenia działalności.

2. Ośrodek może administrować przekazanym mu majątkiem Gminy, Skarbu Państwa lub innych osób fizycznych i prawnych w tym przekazanym napodstawie decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, najmu lub dzierżawy w celu realizacji zadań.

3. W celu prawidłowego zarządzania przekazanym majątkiem Ośrodek:

1) prowadzi właściwą ewidencję,

2) przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiany statutu  Ośrodka następują w drodze uchwały Rady Gminy .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »