| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/1024/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic”, obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic”, obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami), art.3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647, z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163 poz. 981, z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr XVI/315/11 Rady Miasta Katowice z 30 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentów terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic” i KWK „Wieczorek” obejmującego dwa tereny zlokalizowane w rejonie ulic Barbórki i Adama (teren nr 1) oraz ulicy 73 Pułku Piechoty (teren nr 2) w Katowicach oraz uchwałą nr XXXV/800/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentów terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki Staszic” i KWK „Wieczorek” obejmującego dwa tereny zlokalizowane w rejonie ulic Barbórki i Adama (teren nr 1) oraz ulicy 73 Pułku Piechoty (teren nr 2) w Katowicach

Rada Miasta Katowice

stwierdza, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic”, obejmujący teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama w Katowicach nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" – II edycja, przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 kwietnia 2012r.

i uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic”, obejmujący teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama w Katowicach.

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic”, obejmujący teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama w Katowicach obejmuje obszar o powierzchni 0,1635ha w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) przepisy ogólne;

2) ustalenia ogólne obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;

3) ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) przepisy końcowe.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2.

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic” obejmujący teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama w Katowicach (zwany dalej w skrócie „planem”) składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3.

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowe lub liczbowo-literowe służące identyfikacji terenów, dla których ustalenia określa plan:

a) ITK – tereny infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji,

b) KDD – droga publiczna klasy dojazdowej.

2. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia przyjęte na podstawie przepisów odrębnych:

1) granice i numery działek ewidencyjnych;

2) obszar i teren górniczy „Giszowiec I” KWK Murcki - Staszic;

3) udokumentowane złoże węgla kamiennego "Staszic"

3. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1) obszar historycznej płytkiej eksploatacji;

2) strefa wychodni uskoku „Leon”;

3) granice zasięgu kategorii terenów górniczych;

4) prognozowane izolinie osiadań;

5) istniejąca infrastruktura techniczna, w tym zlokalizowana poza obszarem planu:

a) sieć teletechniczna,

b) linie energetyczne,

c) sieć cieplna ZEC S.A.

§ 4.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w granicach określonych niniejszą uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej;

2) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym lub cyfrowo – literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający (tj. stanowiący co najmniej 51% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalony planem uzupełniający sposób zagospodarowania terenu;

5) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

6) nośnikureklamowym należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenie reklamowe lub urządzenie reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną a także tablice reklamowe na ścianach budynków, służące prezentacji reklamy w jakiejkolwiek postaci.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w przepisach odrębnych.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

§ 5.

Ustalenia dotyczące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach zasięgu użytkowego poziomu wód podziemnych CII Mikołów – Sosnowiec.

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i wód podziemnych ustala się zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu.

§ 6.

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Na obszarze planu ustala się zakaz umieszczania nośników reklamowych i szyldów.

§ 7.

W obszarze objętym planem ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. Obszar objęty planem położony jest w obszarze udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Staszic”.

2. Obszar objęty planem, położony jest w granicach terenu górniczego oraz obszaru górniczego „Giszowiec I” KWK Murcki - Staszic – ze względu na projektowaną eksploatację górniczą przewiduje się:

1) II kategorię terenu górniczego,

2) wstrząsy górnicze nie przekraczające 230mm/s2.

3. Uwarunkowania będące następstwem prowadzonej eksploatacji górniczej KWK Wieczorek prowadzonej w granicach terenu górniczego „Janów”, zlokalizowanego poza granicami planu:

1) maksymalnie III kategorię deformacji terenu górniczego;

2) wstrząsy górnicze nie przekraczające 300mm/s2;

3) amplitudy składowych poziomych prędkość drgań gruntu nie przekraczające 0,009m/s;

4) na rysunku planu, w celach informacyjnych, wskazano uwarunkowania będące następstwem prowadzonej przez KWK Wieczorek eksploatacji górniczej:

a) granice zasięgu wpływu kategorii terenu górniczego,

b) prognozowane izolinie obniżeń.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, są aktualne na dzień uchwalenia planu – działalność inwestycyjną winno się prowadzić po uzyskaniu od przedsiębiorcy górniczego aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej.

5. Na rysunku planu, oznaczono w celach informacyjnych:

1) obszar historycznej płytkiej eksploatacji;

2) strefę wychodni uskoku „Leon”.

§ 8.

W obszarze objętym planem ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury.

1. Wszelkie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

2. W obrębie terenów objętych planem dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się możliwość jej rozbudowy, remontów, przebudowy oraz zmiany przebiegu.

§ 9.

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5% dla terenów oznaczonych symbolem 1ITK, 2ITK i 1KDD.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 10.

1. Ustala się zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem 1ITK i 2ITK , oraz określenie zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.

1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura techniczna z zakresu kanalizacji deszczowej;

2) przeznaczenie uzupełniające – ścieżki rowerowe, dojazdy, zieleń, sieci infrastruktury nie wymienione w pkt 1;

3) zakaz lokalizowania budynków;

4) zakaz wprowadzania ogrodzeń.

2. Zagospodarowanie terenów 1ITK i 2ITK, nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem, zawartych w rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 11.

1. Ustala się zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1KDD oraz określenie zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu;

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego w obszarze objętym planem – 15,7m.

2. Zagospodarowanie terenu 1KDD nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem, zawartych w rozdziale 1 i 2 uchwały.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 12.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/1024/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rysunek Planu

Nie udało się dołączyć obrazu. Brak pamięci.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/1024/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic”, obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i Adama w Katowicach, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/1024/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Rada Miasta Katowice

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.647, z późn. zm.),

Rada Miasta Katowice

postanawia co następuje:

1. Inwestorem zapisanej w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych miasta, polegającej na budowie odcinka kanalizacji deszczowej stanowiącego część inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu Adama w rejonie ul. Górniczego stanu, Adama, Sosnowa w Katowicach Etap II, III, IV”, będzie Miasto Katowice.

2. Źródłem finansowania inwestycji, o której mowa w ust.1, będą środki własne miasta Katowice.

3. Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów dotyczących finansowania inwestycji.

4. Realizacja zadania, o którym mowa w ust.1, nastąpi na etapie realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu Adama w rejonie ul. Górniczego stanu, Adama, Sosnowa w Katowicach Etap II, III, IV”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »