| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/505/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa na rok 2014

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 jak w tabeli A - w łącznej kwocie 43.551.169,00 PLN, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 34.943.651,00 PLN,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.607.518,00 PLN,

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 jak w tabeli B - w łącznej kwocie 47.219.006,00 PLN, w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 34.448.185,00 PLN,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 12.770.821,00 PLN,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych 28.405.988,00 PLN, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.343.910,00 PLN,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.062.078,00 PLN,

2) dotacje na zadania bieżące 2.456.629,00 PLN,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.072.034,00 PLN,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 213.534,00 PLN,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 PLN

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300.000,00 PLN.

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.667.837,00 PLN, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) kredytów w kwocie: 315.000,00 PLN,

2) pożyczek w kwocie: 388.690,00 PLN,

3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 2.964.147,00 PLN,

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,

6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 6.703.690,00 PLN pochodzących z następujących źródeł:

1) pożyczek w kwocie: 388.690,00 PLN,

2) kredytów w kwocie: 315.000,00 PLN,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 3.000.000,00 PLN,

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,

6) papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 3.000.000,00 PLN

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.035.853,00 PLN dotyczących następujących grup zobowiązań:

1) spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2.565.853,00 PLN,

2) spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie: 470.000,00 PLN,

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela C.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 PLN.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości 380.000,00 PLN, obejmujące:

1) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN przeznaczoną na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia),

2) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki ponoszone na odśnieżanie dróg gminnych,

3) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) rezerwę w wysokości 50.000,00 PLN na wydatki ponoszone na pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe,

5) rezerwę w wysokości 30.000,00 PLN na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

1. Wyodrębnia się z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą D;

2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dla zadań w zakresie ochrony środowiska sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą E;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelą F;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelą G;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą H;

6) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z tabelą I;

7) wydatki majątkowe - zgodnie z tabelą J;

8) dochody i wydatki związane z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z tabelą K.

2. Przyjmuje się załączniki do uchwały budżetowej:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

3. Ustala się, że w związku z brakiem samorządowych zakładów budżetowych nie sporządza się załącznika do uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 5.

Ustala się, że w budżecie nie wyodrębniono wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu: 2.000.000 PLN;

2) pozostałych kredytów i pożyczek: 315.000,00 PLN, w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 0 PLN,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 315.000,0 0 PLN,

3) emitowanych papierów wartościowych: 3.000.000,00 PLN,w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 0 PLN,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 3.000.000,00 PLN. .

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu zgodnie z przyznanym limitem;

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

§ 8.

1. Wskazuje się termin:

1) przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Miasto Wisła jako 20-ty dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie;

2) przekazywania na rachunek budżetu miasta dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta Wisła:

a) według stanu na 10-ty dzień miesiąca w terminie do 13-ego dnia miesiąca oraz

b) według stanu na 20-ty dzień miesiąca w terminie do 23-ego dnia miesiąca oraz

c) według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku do dnia 5 stycznia 2015 roku.

2. Ustala się termin:

1) przekazywania dochodów budżetowych własnych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący Miasta Wisła: do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

2) przekazywania dotacji dla instytucji kultury: do 25-tego dnia każdego miesiąca.

3. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta Wisła roku bieżącego;

2) dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków budżetu Miasta Wisła w tym roku budżetowym.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/505/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabele Uchwały Budżeetowej na rok 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/505/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załączniki do Uchwały Budżetowej na rok 2014

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »