| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/505/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa na rok 2014

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 jak w tabeli A - w łącznej kwocie 43.551.169,00 PLN, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 34.943.651,00 PLN,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.607.518,00 PLN,

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 jak w tabeli B - w łącznej kwocie 47.219.006,00 PLN, w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 34.448.185,00 PLN,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 12.770.821,00 PLN,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych 28.405.988,00 PLN, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.343.910,00 PLN,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.062.078,00 PLN,

2) dotacje na zadania bieżące 2.456.629,00 PLN,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.072.034,00 PLN,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 213.534,00 PLN,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 PLN

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300.000,00 PLN.

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.667.837,00 PLN, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) kredytów w kwocie: 315.000,00 PLN,

2) pożyczek w kwocie: 388.690,00 PLN,

3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 2.964.147,00 PLN,

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,

6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 6.703.690,00 PLN pochodzących z następujących źródeł:

1) pożyczek w kwocie: 388.690,00 PLN,

2) kredytów w kwocie: 315.000,00 PLN,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 3.000.000,00 PLN,

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN,

6) papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 3.000.000,00 PLN

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.035.853,00 PLN dotyczących następujących grup zobowiązań:

1) spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2.565.853,00 PLN,

2) spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie: 470.000,00 PLN,

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela C.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 PLN.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej wysokości 380.000,00 PLN, obejmujące:

1) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN przeznaczoną na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia),

2) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki ponoszone na odśnieżanie dróg gminnych,

3) rezerwę w wysokości 100.000,00 PLN na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) rezerwę w wysokości 50.000,00 PLN na wydatki ponoszone na pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe,

5) rezerwę w wysokości 30.000,00 PLN na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

1. Wyodrębnia się z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą D;

2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dla zadań w zakresie ochrony środowiska sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z tabelą E;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelą F;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelą G;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą H;

6) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z tabelą I;

7) wydatki majątkowe - zgodnie z tabelą J;

8) dochody i wydatki związane z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z tabelą K.

2. Przyjmuje się załączniki do uchwały budżetowej:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

3. Ustala się, że w związku z brakiem samorządowych zakładów budżetowych nie sporządza się załącznika do uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 5.

Ustala się, że w budżecie nie wyodrębniono wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu: 2.000.000 PLN;

2) pozostałych kredytów i pożyczek: 315.000,00 PLN, w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 0 PLN,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 315.000,0 0 PLN,

3) emitowanych papierów wartościowych: 3.000.000,00 PLN,w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 0 PLN,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 3.000.000,00 PLN. .

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu zgodnie z przyznanym limitem;

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

§ 8.

1. Wskazuje się termin:

1) przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Miasto Wisła jako 20-ty dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie;

2) przekazywania na rachunek budżetu miasta dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta Wisła:

a) według stanu na 10-ty dzień miesiąca w terminie do 13-ego dnia miesiąca oraz

b) według stanu na 20-ty dzień miesiąca w terminie do 23-ego dnia miesiąca oraz

c) według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku do dnia 5 stycznia 2015 roku.

2. Ustala się termin:

1) przekazywania dochodów budżetowych własnych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący Miasta Wisła: do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

2) przekazywania dotacji dla instytucji kultury: do 25-tego dnia każdego miesiąca.

3. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta Wisła roku bieżącego;

2) dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków budżetu Miasta Wisła w tym roku budżetowym.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/505/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabele Uchwały Budżeetowej na rok 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/505/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załączniki do Uchwały Budżetowej na rok 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »