| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/513/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, część dz. nr 5834 wraz z fragmentami ulic 1 Maja i Lipowej w Wiśle - Centrum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871),

RADA MIASTA WISŁA

stwierdza zgodność planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, część dz. nr 5834 wraz z fragmentami ulic 1 Maja i Lipowej w Wiśle - Centrum, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły przyjętego Uchwałą Rady Miasta Wisły Nr XIII/185/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

I UCHWALA:
PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR NR 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, CZĘŚĆ DZ. NR 5834 WRAZ Z FRAGMENTAMI ULIC 1 MAJA I LIPOWEJ W WIŚLE - CENTRUM

ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Przedmiot regulacji przepisami planu

1. Przedmiotem planu są tereny o łącznej powierzchni około 2,231 ha objęte uchwałą Nr XLIX/611/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są załączniki:

1) Nr 1 o nazwie „Rysunek planu” stanowiący część graficzną ustaleń planu w skali 1:1000,

2) Nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

3) Nr 3 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

3. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) ustalone symbolami literowymi rodzaje przeznaczenia terenów,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

4. Na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się tereny zalewowe na podstawie przepisów odrębnych.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.

6. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:

1) oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie jednostki strukturalnej E – Centrum,

2) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze rodzaju przeznaczenia terenu w ramach obszaru objętego planem,

3) oznaczenia literowe – rodzaj przeznaczenia terenu.

§ 2. Definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny, oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z tym uzbrojeniem terenu,

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych kubaturowych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji. Nieprzekraczalne linie zabudowy wraz z innymi przepisami planu i przepisami odrębnymi dotyczącymi odległości obiektów budowlanych, określają obszar wewnętrzny terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, na których dopuszcza się lokalizację zabudowy,

4) nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji,

5) terenach obsługi komunikacji – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod obiekty i urządzenia związane z obsługą autobusowej komunikacji zbiorowej – dworzec autobusowy,

6) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, sposób użytkowania terenów dopuszczany w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczany sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,

9) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:1000,

10) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i opisany symbolem,

11) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wisła,

12) tereny zalewowe – należy przez to rozumieć tereny zagrożeń powodziowych wynikające z dotychczas opracowanych dokumentów, raportów i opracowań oraz wiedzy historycznej,

13) mieszkaniu funkcyjnym – należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku lub wolnostojący budynek, w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego terenu,

14) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane w oparciu o niniejszy plan.

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 3. Przeznaczenie terenów

Ustala się następujące rodzaje przeznaczeń terenów opisanych następującymi symbolami:

1) U – tereny zabudowy usługowej

2) ZL – tereny lasów i zadrzewień

3) KD – tereny komunikacji, w tym:

a) KDZ – drogi publiczne klasy „zbiorcza”

b) KDL – drogi publiczne klasy „lokalna”

4) KDS – tereny obsługi komunikacji.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

2) zabrania się realizacji ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych,

3) w zakresie zasad sytuowania nośników reklamowych i innego rodzaju reklam:

a) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność kierowcom pojazdów na drogach,

b) z zastrzeżeniem lit. c reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów,

c) bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w planie do zabudowy.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar objęty planem znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 należy respektować powołujące go rozporządzenia i uchwały.

3. Na obszarze objętym planem nie występują rodzaje przeznaczeń wymagające ochrony akustycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

4. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice obszaru objętego planem.

5. W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach planu nie występują zabytki stanowiące dziedzictwo kulturowe lub dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Ustala się, że przestrzeń publiczną obszaru opracowania poza terenami dróg publicznych w ich liniach rozgraniczających stanowiły będą tereny udostępnione publicznie w ramach zespołu o funkcji obsługi autobusowej komunikacji zbiorowej oraz w ramach obiektów usługowych i parkingów.

2. W ramach przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1 wymagane jest sytuowanie obiektów małej architektury, nośników reklamowych, urządzeń technicznych i zieleni w sposób nieutrudniający funkcjonowania obiektów i urządzeń związanych z obsługą autobusowej komunikacji zbiorowej na terenie objętym planem.

§ 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Dla obszaru objętego planem nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalne powierzchnie działek:

a) dla terenu o symbolu E1KDL – 200,0 m2,

b) dla terenu o symbolu E1U – 2000,0 m2,

c) dla terenów o symbolach E1KDZ÷E3KDZ, E1KDS – 5000,0 m2,

2) minimalna szerokość frontu działek:

a) dla terenu o symbolu E1U – 24,0 m,

b) dla terenów o symbolach E1KDZ÷E3KDZ, E1KDL, E1KDS –10,0 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70°÷110°.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się:

1) możliwość modernizacji drogi o symbolach E1KDZ÷E3KDZ jako drogi klasy „zbiorcza” oraz drogi o symbolu E1KDL jako drogi klasy „lokalna”,

2) możliwość rozbudowy drogi o symbolu E2KDZ o skrzyżowanie z drogą stanowiącą główny wjazd na tereny objęte planem.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się następujące szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg:

1) dla drogi o symbolach E1KDZ÷E3KDZ – 20,0 m,

2) dla drogi o symbolu E1KDL – 12,0 m.

3. Dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, o których mowa w ust. 2, zgodnie z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi, w przedziale:

1) dla drogi o symbolach E1KDZ÷E3KDZ –13,0 m ÷ 45,0 m,

2) dla drogi o symbolu E1KDL – 10,0 m ÷ 20,0 m.

4. Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:

1) dla obiektów handlowych – 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

2) dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) dla biur – 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

4) dla korzystających z autobusowej komunikacji zbiorowej – 2 miejsca na 1 stanowisko przystanku autobusowego,

5) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce na 1 mieszkanie.

5. Ilość miejsc parkingowych wyliczoną zgodnie z ust. 4 należy zapewnić w ramach poszczególnych inwestycji.

6. W ramach terenu E1KDS należy zapewnić lokalizację co najmniej 7 stanowisk przystanków autobusowych dla obsługi podróżnych oraz co najmniej 10 miejsc parkingowych dla autobusów.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:

1) na obszarze planu uwzględnienie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami izolacyjnymi i sanitarnymi określonymi odrębnymi przepisami,

2) dopuszczenie modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń,

3) przebudowę oraz budowę nowych sieci zgodnie z poniższymi zasadami:

a) przebieg sieci winien być projektowany w liniach rozgraniczających dróg,

b) inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

2) dopuszczenie uzupełniającego poboru wody ze studni przydomowych pod warunkiem zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym.

3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dopuszczenie utrzymania zaopatrzenia terenów w gaz dostarczany sieciowo,

2) dopuszczenie zaopatrzenia terenów w gaz płynny.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną ustala się:

1) zachowanie przebiegu i możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia,

2) dopuszczenie budowy nowych stacji transformatorowych lub wymiany istniejących jednostek transformatorowych na obiekty o większej mocy,

3) konieczność zachowania odległości budynków od istniejących sieci elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6. W zakresie zapatrzenia w ciepło, dopuszcza się zaopatrzenie budynków z indywidualnych lokalnych i centralnych systemów grzewczych spełniających wymogi emisji zanieczyszczeń do środowiska.

7. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

8. W zakresie ochrony wód powierzchniowych ustala się konieczność zapewnienia dostępu do wody przez właścicieli nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1. W granicach obszaru objętego planem występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych nr 347 Dolina Górnej Wisły i 348 Zbiornik Godula.

2. Dla obszarów zalewowych określonych graficznie na rysunku planu i przeznaczonych do zabudowy ustala się zakaz realizacji budynków z podpiwniczeniem oraz konieczność realizacji parterów budynków na wysokości minimum 1,0 m ponad rzędną wody powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%.

ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU

§ 12. Tereny zabudowy usługowej

Dla terenu o symbolu E1U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) mieszkania funkcyjne,

b) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,

c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

d) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji,

e) stacje paliw płynnych i gazowych,

f) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,

g) dojazdy, place, chodniki,

h) stałe i tymczasowe urządzenia reklamowe,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nakaz realizacji dachów płaskich,

b) maksymalna wysokość:

- budynków – 12,5 m,

- budowli – 15,0 m,

- obiektów małej architektury – 6,0 m,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 20 %.

e) możliwość lokalizacji budynków w linii rozgraniczającej tereny E1U i E1KDS.

§ 13. Tereny lasów i zadrzewień

Dla terenu o symbolu E1ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - lasy i zadrzewienia,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) urządzenia turystyczne zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów,

b) urządzenia i obiekty małej architektury związane z obsługą turystyki rowerowej,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów spadzistych o kątach spadku połaci dachowych 200 450 oraz 200 ÷750 w przypadku realizacji dachu mansardowego,

b) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m.

§ 14. Tereny komunikacji

Dla zbiorów terenów o symbolach E1KDZ÷E3KDZ oraz E1KDL ustala się:

1) przeznaczanie podstawowe – drogi publiczne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury,

c) szpalery drzew niskopiennych w rejonach niekolidujących z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych poza przystankami autobusowymi,

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) ścieżki rowerowe należy realizować o szerokości: jednokierunkowe minimum 1,5 m; dwukierunkowe minimum 2,0 m,

b) skrzyżowania ścieżek rowerowych z drogami należy wykonać, jako pasy wydzielone przy przejściach dla pieszych.

§ 15. Tereny obsługi komunikacji

Z zastrzeżeniem §11 ust. 2 dla terenu o symbolu E1KDS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty i urządzenia związane z obsługą autobusowej komunikacji zbiorowej,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usługowe niezwiązane z funkcją dworca autobusowego, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 pod warunkiem, że nie przekraczają 40% powierzchni terenu E1KDS oraz minimum 25% powierzchni całkowitej budynków realizowanych w ramach jednej inwestycji na terenie E1KDS przeznaczona będzie dla obsługi podróżnych,

b) parkingi w poziomie terenu,

c) parkingi nadziemne,

d) drogi wewnętrzne,

e) wiaty i zadaszenia przystanków autobusowych,

f) chodniki, urządzenia małej architektury,

g) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) nakaz realizacji dachów płaskich,

b) maksymalna wysokość zabudowy – 13,2 m,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 70 %,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10 %,

e) możliwość lokalizacji budynków w linii rozgraniczającej tereny E1U i E1KDS.

ROZDZIAŁ4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16. Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) teren o symbolu E1U – 20 %,

2) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 – 5 %.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Wisła.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/513/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 19 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIII/513/2013

Rady Miasta Wisła

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

NR UWAGI

DATA WPŁYWU UWAGI

TREŚĆ UWAGI

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA WISŁA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI

UWAGI

UWAGA UWZGLĘDNIONA

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA

1

14.10.

2013

W opracowanym projekcie planu zagospodarowania uwzględnić wyłącznie funkcje dworca autobusowego wraz z obiektami – w niezbędnym zakresie – służącymi obsłudze pasażerów.

Pozostałą rezerwę terenu przeznaczyć na centralny parking miejski, którego brak stanowi najpoważniejszą barierę dla funkcjonowania ruchu turystycznego i rozwoju miasta Wisły.

-

E1KDS  - tereny obsługi komunikacji

E1U - tereny zabudowy usługowej

Ustosunkowanie się do uwagi:

W uwadze niezgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawiono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego, który ma wskazywać kierunki rozwoju miasta.

Kierunki rozwoju miasta określa Rada Miasta ustalając je w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenia terenów, które planuje się między innymi na podstawie wniosków mieszkańców i inwestorów zebrane przed przystąpieniem i w trakcie sporządzenia planu miejscowego.

Potrzeba zmiany planu miejscowego uchwalonego w 2006 roku wynika z uwzględnienia nowych kierunków rozwoju miasta określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miasta w 2008 roku.

Zmiana planu wynika również z treści wniosków jakie wpłynęły do Urzędu Miasta o zmianę studium i planu (wpłynęło 140 wniosków).

Z tego względu wnioski zawarte w końcowej części treści uwagi nie mogą być uwzględnione, ponieważ byłyby niezgodne z obowiązującym dokumentem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a w szczególności:

-              dla terenu obecnego dworca autobusowego ustalony jest kierunek „komunikacyjny” w którym dla jednostki „K” ustalono:

              zachowanie istniejących obiektów i urządzeń obsługi komunikacji oraz możliwość ich rozbudowy i modernizacji,

              możliwość budowy obiektów usługowych oraz parkingów wielopoziomowych nad- i podziemnych.

Zakaz zabudowy usługowej na tym terenie byłby więc niezgodny ze studium, podobnie jak wyznaczenie wnioskowanego w uwadze centralnego parkingu miejskiego na pozostałych terenach, które wskazane zostały w studium dla zabudowy usługowej.

W tym względzie istotny jest również fakt, że właściciele nieruchomości objętych planem mają prawo do ich zagospodarowania zgodnie z kierunkami ustalonymi w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kierunki te zostały uwzględnione w sporządzonym miejscowym planie zagospodarowania terenów dworca autobusowego w Wiśle wraz z otoczeniem.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/513/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Projekt planu nie przewiduje konieczności realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należałyby do zadań własnych gminy. Miasto Wisła w związku z realizacją postanowień planu nie poniesie żadnych wydatków. Zatem gmina nie będzie zmuszona do wydatkowania środków własnych gminy, czy też do korzystania z kredytów lub pożyczek. Będzie to korzystne dla gminy, gdyż środki finansowe bez przeszkód będą mogły być wykorzystane na inne cele ważne ze społeczno – gospodarczego punktu widzenia.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »