| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26/2013 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SChŚZWiK na 2014 rok

Działając na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 12 punkt "b" statutu z dnia 16 września 1992 r. z późn. zm. (tj. z dnia 3 września 1998 r.) Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie zwanego dalej "Związkiem", Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. Plan dochodów Związku w łącznej kwocie 342 000 , w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym dochody bieżące w kwocie 342 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Plan wydatków Związku w łącznej kwocie 342 000 , w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatki bieżące w kwocie 342 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 350 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3 300 zł.

§ 5. Gminy - Członkowie Związku wpłacają przypadające na nie składki na pokrycie wydatków bieżących Związku kwartalnie według załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 4 do ostatniego dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, po otrzymaniu rachunku wystawionego przez biuro Zarządu Związku, podpisanego przez Przewodniczącego Zarządu i drugiego Członka Zarządu.

§ 6. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów finansowych oraz oszczędności i celowego gospodarowania środkami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Kopel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/2013
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 grudnia 2013 r.

TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW SChŚZWiK NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Źródło

Plan /zł/

DOCHODY BIEŻĄCE

700

Gospodarka mieszkaniowa

107 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

107 000

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

107 000

758

Różne rozliczenia

5 000

75814

Różne rozliczenia finansowe

5 000

0920

Pozostałe odsetki

4 600

0970

Wpływy z różnych dochodów

400

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

230 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

230 000

0740

Wpływy z dywidend

50 000

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

180 000

Chorzów

90 000

Świętochłowice

90 000

DOCHODY OGÓŁEM:

342 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/2013
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 grudnia 2013 r.

TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW SChŚZWiK NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bieżące

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa
w art. 5
ust. 1
pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń
i
gwarancji

obsługa długu

wynagrodzenia i składki
od nich
naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

750

Administracja publiczna

336 700

336 700

281 700

184 050

97 650

55 000

0

0

0

0

0

75095

Pozostała działalność

336 700

336 700

281 700

184 050

97 650

55 000

0

0

0

0

0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

55 000

55 000

0

0

0

55 000

0

0

0

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

142 500

142 500

142 500

142 500

0

0

0

0

0

0

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 100

12 100

12 100

12 100

0

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

28 600

28 600

28 600

28 600

0

0

0

0

0

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

850

850

850

850

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000

8 000

8 000

0

8 000

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

30 000

30 000

30 000

0

30 000

0

0

0

0

0

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

850

850

850

0

850

0

0

0

0

0

0

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 200

2 200

2 200

0

2 200

0

0

0

0

0

0

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

850

850

850

0

850

0

0

0

0

0

0

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

32 000

32 000

32 000

0

32 000

0

0

0

0

0

0

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

9 200

9 200

9 200

0

9 200

0

0

0

0

0

0

4410

Podróże służbowe krajowe

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 750

2 750

2 750

0

2 750

0

0

0

0

0

0

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

758

Różne rozliczenia

3 300

3 300

3 300

0

3 300

0

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3 300

3 300

3 300

0

3 300

0

0

0

0

0

0

4810

Rezerwy

3 300

3 300

3 300

0

3 300

0

0

0

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

4480

Podatek od nieruchomości

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

342 000

342 000

287 000

184 050

102 950

55 000

0

0

0

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 26/2013
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 grudnia 2013 r.

TABELA NR 3 - PLAN PRZYCHODÓW SChŚZWiK NA 2014 ROK

Paragraf

Treść

Plan /zł/

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

350 000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 26/2013
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 grudnia 2013 r.

TABELA NR 4 - ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI GMIN W 2014 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZKU

Lp.

Gmina

Liczba członków
Zgromadzenia/
Zarządu

Płatności - kwartały
(płatne do dnia)

RAZEM
2014

I kw (31.01.2014)

II kw (30.04.2014)

III kw (31.07.2014)

IV kw (31.10.2014)

1.


Chorzów

4/2

22 500

22 500

22 500

22 500

90 000

2.


Świętochłowice

4/1

22 500

22 500

22 500

22 500

90 000


RAZEM


8/3


45 000


45 000


45 000


45 000


180 000

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »