| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26/2013 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SChŚZWiK na 2014 rok

Działając na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 12 punkt "b" statutu z dnia 16 września 1992 r. z późn. zm. (tj. z dnia 3 września 1998 r.) Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie zwanego dalej "Związkiem", Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. Plan dochodów Związku w łącznej kwocie 342 000 , w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym dochody bieżące w kwocie 342 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Plan wydatków Związku w łącznej kwocie 342 000 , w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatki bieżące w kwocie 342 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 350 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3 300 zł.

§ 5. Gminy - Członkowie Związku wpłacają przypadające na nie składki na pokrycie wydatków bieżących Związku kwartalnie według załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 4 do ostatniego dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, po otrzymaniu rachunku wystawionego przez biuro Zarządu Związku, podpisanego przez Przewodniczącego Zarządu i drugiego Członka Zarządu.

§ 6. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów finansowych oraz oszczędności i celowego gospodarowania środkami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Kopel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/2013
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 grudnia 2013 r.

TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW SChŚZWiK NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Źródło

Plan /zł/

DOCHODY BIEŻĄCE

700

Gospodarka mieszkaniowa

107 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

107 000

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

107 000

758

Różne rozliczenia

5 000

75814

Różne rozliczenia finansowe

5 000

0920

Pozostałe odsetki

4 600

0970

Wpływy z różnych dochodów

400

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

230 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

230 000

0740

Wpływy z dywidend

50 000

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

180 000

Chorzów

90 000

Świętochłowice

90 000

DOCHODY OGÓŁEM:

342 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/2013
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 grudnia 2013 r.

TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW SChŚZWiK NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bieżące

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa
w art. 5
ust. 1
pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń
i
gwarancji

obsługa długu

wynagrodzenia i składki
od nich
naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

750

Administracja publiczna

336 700

336 700

281 700

184 050

97 650

55 000

0

0

0

0

0

75095

Pozostała działalność

336 700

336 700

281 700

184 050

97 650

55 000

0

0

0

0

0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

55 000

55 000

0

0

0

55 000

0

0

0

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

142 500

142 500

142 500

142 500

0

0

0

0

0

0

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 100

12 100

12 100

12 100

0

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

28 600

28 600

28 600

28 600

0

0

0

0

0

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

850

850

850

850

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000

8 000

8 000

0

8 000

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

30 000

30 000

30 000

0

30 000

0

0

0

0

0

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

850

850

850

0

850

0

0

0

0

0

0

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 200

2 200

2 200

0

2 200

0

0

0

0

0

0

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

850

850

850

0

850

0

0

0

0

0

0

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

32 000

32 000

32 000

0

32 000

0

0

0

0

0

0

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

9 200

9 200

9 200

0

9 200

0

0

0

0

0

0

4410

Podróże służbowe krajowe

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 750

2 750

2 750

0

2 750

0

0

0

0

0

0

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

758

Różne rozliczenia

3 300

3 300

3 300

0

3 300

0

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3 300

3 300

3 300

0

3 300

0

0

0

0

0

0

4810

Rezerwy

3 300

3 300

3 300

0

3 300

0

0

0

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

4480

Podatek od nieruchomości

2 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

342 000

342 000

287 000

184 050

102 950

55 000

0

0

0

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 26/2013
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 grudnia 2013 r.

TABELA NR 3 - PLAN PRZYCHODÓW SChŚZWiK NA 2014 ROK

Paragraf

Treść

Plan /zł/

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

350 000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 26/2013
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 grudnia 2013 r.

TABELA NR 4 - ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI GMIN W 2014 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZKU

Lp.

Gmina

Liczba członków
Zgromadzenia/
Zarządu

Płatności - kwartały
(płatne do dnia)

RAZEM
2014

I kw (31.01.2014)

II kw (30.04.2014)

III kw (31.07.2014)

IV kw (31.10.2014)

1.


Chorzów

4/2

22 500

22 500

22 500

22 500

90 000

2.


Świętochłowice

4/1

22 500

22 500

22 500

22 500

90 000


RAZEM


8/3


45 000


45 000


45 000


45 000


180 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »