| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZSO.0719/2-2-1/13/AP Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Opatów

z dnia 28 listopada 2013r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

zawarte w Częstochowie pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa,

reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy – Przemysława Koperskiego,

Naczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych – Adriana Starońka

zwaną dalej „Miastem”,

a Gminą Opatów,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Opatów – Bogdana Sośniaka

zwaną dalej „Gminą”.

Strony zawierają niniejsze Porozumienie na podstawie przepisów art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr 544/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Nr 221/XLV/2010 Rady Gminy w Opatowie z dnia 28 maja 2010 r.

§ 1.

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż:

1) Pani Olga Kaczmarek, zam. gmina Opatów, zwróciła się z prośbą o pomoc w formie usług rehabilitacyjnych w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Centrum”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – Jakuba Kaczmarek,

2) dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i potrzebę rehabilitacji dziecka w Centrum,

3) kierownik Centrum wyraził zgodę i określił liczbę godzin rehabilitacji w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie od 18.09.2013 r. do 31.12.2013 r.,

4) pobyt w Centrum w następnych okresach będzie wynikał z kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, a liczba godzin rehabilitacji będzie określona przez kierownika Centrum.

§ 2.

Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Centrum, w wysokości określonej Zarządzeniem nr 172/12 z dnia 28.11.2012 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Częstochowie w sprawie ustalenia wysokości stawek odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, działających na terenie Miasta Częstochowy, a Miasto do niezwłocznego informowania o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w szczególności o opuszczeniu przez dziecko Centrum przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.

§ 3.

1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Centrum, wynosi w dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 29,30 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści groszy).

2. O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Centrum, ustalonej zgodnie z Zarządzeniem, o którym mowa w § 2, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia.

3. Rozliczenie możliwej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w wyniku zmiany odpłatności następować będzie w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie, o którym mowa w § 2. W tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.

§ 4.

1. Strony ustalają, iż ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w drodze miesięcznych płatności dokonywanych, w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.

2. Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.

§ 5.

Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o których mowa w § 4 Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6.

W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.

§ 7.

Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez Jakuba Kaczmarka 18. roku życia.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.

§ 9.

Spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.

§ 10.

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 11.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta.

§ 12.

Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Opatów


Bogdan Sośniak

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Przemysław Koperski

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych


Adrian Staroniek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »