| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, zm. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr IV/20/144/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 1883), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr IV/30/232/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r. , poz. 413);

2) uchwałą Nr IV/32/247/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 2050).

2. Podany w załączniku do niniejszego Obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2. uchwały Nr IV/30/232/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r., poz. 413), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.;

2) § 3. uchwały Nr IV/30/232/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r., poz. 413), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

3) § 2. uchwały Nr IV/32/247/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 2050), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.;

4) § 3. uchwały Nr IV/32/247/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 2050), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik do obwieszczenia
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr IV/20/144/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), art 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217),

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Tracą moc Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej:

1. Nr III/30/215/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;

2. Nr III/41/284/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;

3. Nr III/50/347/10 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;

4. Nr IV/7/43/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IV/20/144/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2012 r.

Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


Misją Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej jest "Sprawowanie opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień" .

§ 1.

1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej zwany dalej "SPZOZ" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym i nadzorującym SPZOZ jest Powiat Bielski, który wykonuje swoje zadania poprzez organy, którymi są Rada Powiatu i Zarząd Powiatu.

§ 2.

1. SPZOZ wpisany jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000014059-W-24.

2. SPZOZ posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod numerem: 00126705.

§ 3.

SPZOZ działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wydanych na jej podstawie;

2. ustawy z dnia 14 czerwca 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(t.j.Dz. U. z 2011 nr 231 poz. 1375 z późń. zm);

3. innych przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych;

4. uchwał organów Powiatu Bielskiego.

§ 4.

1. Siedzibą SPZOZ jest miasto Bielsko-Biała, adres siedziby 43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102.

2. Obszarem działania SPZOZ jest miasto Bielsko-Biała i powiat bielski.

3. SPZOZ może prowadzić działalność poza obszarem określonym w ust. 2 na podstawie odrębnych umów.

Rozdział 2.
Cele i zadania SPZOZ

§ 5.

1. Podstawowym celem SPZOZ jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii
i uzależnień oraz profilaktyki i promocji zdrowia ogółowi ludności na warunkach bezpłatności, częściowej lub pełnej odpłatności, na zasadach określonych w ustawach, odrębnych przepisach lub umowach cywilnoprawnych.

2. Do zadań SPZOZ należy:

1) udzielanie ambulatoryjnych, dziennych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, realizowanych przy współpracy z uprawnionymi podmiotami;

2) prowadzenie i rozwijanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia;

3) udzielanie świadczeń konsultacyjnych i orzecznictwo lekarskie;

4) uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) udział w realizacji programów zdrowotnych;

6) wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa;

7) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów prawnych oraz zadań powierzonych SPZOZ w szczególności przez Starostę Bielskiego, Wojewodę Śląskiego i Ministra Zdrowia.

3. SPZOZ może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi; realizującymi zadania należące do zakresu działalności opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień.

4. SPZOZ może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z prowadzeniem badania klinicznego.

5. SPZOZ może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust.3.

§ 6.

Wykonując swoje zadania SPZOZ współpracuje w szczególności z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna SPZOZ

§ 7.

1. Organizację i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor SPZOZ.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną SPZOZ oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora SPZOZ i przedstawiony podmiotowi tworzącemu.

3. Schemat organizacyjny SPZOZ zawiera załącznik nr 1 do Statutu.

§ 8. [1])

1. SPZOZ prowadzi działalność w dwóch przedsiębiorstwach:

1) Szpital,

2) Ambulatorium i Opieka Dzienna.

2. Przedsiębiorstwo Szpital tworzą komórki organizacyjne:

1) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 30 łóżek;

2) Oddział Psychiatryczny (Ogólny), Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 39 łóżek;

3) Izba Przyjęć, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;

4) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych,

Bielsko – Biała, ul. Kaszyska 35 – 18 łóżek;

5) Dział Farmacji Szpitalnej, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102.

3. Przedsiębiorstwo Ambulatorium i Opieka Dzienna tworzą komórki organizacyjne:

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1;

2) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

Bielsko- Biała, ul. Mostowa 1;

3) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1;

4) [2]) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Bielsko-Biała, ul. Piekarska 24;

5) Poradnia Zdrowia Psychicznego, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;

6) Poradnia Leczenia Nerwic, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;

7) Zespół Środowiskowy z Oddziałem Hospitalizacji Domowej, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;

8) [3]) Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży,

Bielsko-Biała, ul. Piekarska 24 – 12 miejsc;

9) Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 12 miejsc;

10) Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny), Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 14 miejsc;

11) Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny), Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 14 miejsc;

12) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny,

Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 20 miejsc.

4. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą inne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ wymienione w schemacie organizacyjnym, w tym Warsztaty Terapii Zajęciowej jako komórka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo.

Rozdział 4.
Organy i zarządzanie SPZOZ

§ 9.

Organami SPZOZ są:

1. Dyrektor.

2. Rada Społeczna.

§ 10.

1. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej nawiązuje stosunek pracy z Dyrektorem SPZOZ na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

2. Dyrektor kieruje SPZOZ oraz reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor samodzielnie zarządza SPZOZ oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników SPZOZ i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu SPZOZ przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.

§ 11.

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora SPZOZ

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata jednak nieprzerwanie do wyłonienia nowego składu Rady Społecznej.

4. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor SPZOZ oraz przedstawiciele organizacji związkowych i zaproszeni goście.

5. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 12.

1. Rada Społeczna SPZOZ składa się z 5 osób, w tym:

1) przewodniczący: Starosta Bielski lub osoba przez niego wyznaczona,

2) członkowie:

- przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

- 3 osoby wybrane przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej.

2. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik SPZOZ.

3. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

- śmierci członka Rady Społecznej,

- na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,

- na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z zastrzeżeniem ust. 4,

- na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.

4. Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Powiatu o odwołanie członka Rady Społecznej, przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

- członek Rady Społecznej nie uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,

- członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w uchwałach Rady Społecznej.

§ 13.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej.

§ 14.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją SPZOZ, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

3) przyznawania nagród Dyrektorowi SPZOZ,

4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem SPZOZ,

5) [4]) (skreślony)

2. przedstawianie Dyrektorowi SPZOZ wniosków i opinii w sprawach:

1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

3) kredytów bankowych lub dotacji,

4) podziału zysku;

5) [5]) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

6) [6]) regulaminu organizacyjnego.

3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i statucie SPZOZ oraz opiniowanie innych wniosków podmiotu tworzącego lub Dyrektora SPZOZ, a związanych z funkcjonowaniem SPZOZ.

§ 15.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi SPZOZ przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

Rozdział 5.
Zasady działalności finansowej i gospodarczej

§ 16.

1. SPZOZ jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach określonych w :

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm);

- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

2. SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów, koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora SPZOZ i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

4. Dyrektor SPZOZ przedstawia Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej w terminie ustawowym, roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji, celem zatwierdzenia.

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania (weryfikacji) sprawozdania finansowego SPZOZ dokonuje Zarząd Powiatu w Bielsku – Białej.

6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.

7. Zasady i tryb systemu kontroli zarządczej SPZOZ określają odrębne przepisy.

§ 17.

1. SPZOZ samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem stanowiącymi własność Powiatu Bielskiego oraz majątkiem własnym.

2. Zbycie aktywów trwałych SPZOZ, oddanie ich w dzierżawę najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

§ 18.

Wartość majątku SPZOZ określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

§ 19.

1. SPZOZ może uzyskiwać środki ze źródeł wymienionych w art. 55 ustawy oraz innych wszelkich możliwych źródeł w formach i sposobach nie stojących w sprzeczności z przepisami prawa.

2. SPZOZ może również uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie:

1) usług konsultacyjnych w zakresie ochrony zdrowia;

2) usług związanych z organizacją narad, kursów sympozjów naukowych i innych imprez związanych z działalnością dydaktyczną;

3) usług badawczych, rozwojowych w dziedzinie medycyny i farmacji;

4) usług najmu lub dzierżawy ruchomości oraz nieruchomości, dzierżawy miejsc na reklamę;

5) usług parkingowych;

6) usług gastronomicznych i handlowych;

7) usług xero.

§ 20.

SPZOZ może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na cele wymienione w art. 114 ustawy.

§ 21.

1. SPZOZ samodzielnie decyduje o podziale zysku.

2. SPZOZ pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 22.

1. Statut nadaje podmiot tworzący.

2. Zmiany w Statucie następują w tym samym trybie, co jego nadanie.

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm).


Załącznik Nr 1 do Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej[7])

infoRgrafika


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr IV/30/232/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 413), która weszła w życie z dniem 26 stycznia 2013 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr IV/32/247/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2050), która weszła w życie z dniem 21 marca 2013 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

[4]) Przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) Dodany przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) Dodany przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały Nr IV/30/232/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 413), która weszła w życie z dniem 26 stycznia 2013 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »