| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIX/376/13 z 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXII/427/13 z 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/376/13 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/376/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późni. zm.), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 4 pkt 1lit. a, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), mając na uwadze potrzebę poprawy stanu środowiska w gminie, a także realizując zadania zawarte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętym uchwałą   Nr LIV/665/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. i „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętym uchwałą Nr XII/98/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 października 2003 r. i „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - aktualizacja” przyjętym uchwałą                   Nr XXX/308/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r., po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz.2160),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach, uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, które dysponują prawem własności nieruchomości, przeznaczonej na:

1) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest,

2) budową instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

§ 2.

1. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 następuje na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a osobą fizyczną o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

2. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych postanowieniami zawartej umowy, dokona merytorycznie właściwy wydział Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Burmistrz Gminy i Miasta określi wzory: wniosku, umowy, protokołu odbioru i oświadczenia o wykonaniu zadania, które obowiązywać będą osoby ubiegające się o dotację celową.

§ 4.

Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

§ 5.

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania dotacji do:

1) budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny określa załącznik nr 1 niniejszej uchwały

2) usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest  określa załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 7.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XX/215/12 z dnia 30.03.2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012, poz. 1818).

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/376/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 lutego 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

§ 1.

Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć budynek będący własnością osób fizycznych.

2. Dostawcy – należy przez to rozumieć producenta/sprzedawcę od którego Inwestor może dokonać zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Inwestorze – należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem
o funkcji mieszkalnej zlokalizowanej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

4. Instalatorze – należy przez to rozumieć firmę instalacyjną wybraną przez Inwestora, dokonującą montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

5. Przydomowej oczyszczalni ścieków – należy przez to rozumieć zespół urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i odprowadzających je w stanie oczyszczonym.

§ 3.

1. Do otrzymania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za wyłączeniem wymienionych w ust. 2 i 3, które wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków i będą ją eksploatować przez okres min. 10 lat od daty odbioru.

2. Do otrzymania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne położone są w rejonach miasta uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej umożliwiającą odprowadzenie ścieków, oraz w tych rejonach, gdzie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej do końca roku 2015.

3. Do otrzymania dotacji nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, w których w całości lub
w części prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 4.

1. Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, złożone wnioski będą rozpatrywane w roku kolejnym.

3. Wnioski, które zostaną złożone po dniu 31 października, będą rozpatrywane w roku kolejnym.

§ 5.

1. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w wysokości 25% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 2 500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Dotowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przysługuje właścicielowi określonemu w § 3 jednorazowo.

3. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5 m3/dobę w ramach zwykłego korzystania z wód.

4. Dotacji nie podlegają:

1) koszty sporządzonej dokumentacji,

2) koszty żwiru i piasku.

5. Dotacją objęte są urządzenia posiadające oznakowanie zgodności, zgodnie z Ustawą
o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

6. Jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi ponoszącemu koszty budowy.

§ 6.

1. Przystępując do zadania Inwestor zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wniosek, oświadczając że:

1) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,

2) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy
              i Miasta              Czerwionka-Leszczyny,

3) będzie użytkował oczyszczalnię (stosował bioaktywatory, czyścił filtr, wywoził osady              ściekowe, itp.) zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,

4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji wniosku,              przyznania i wypłaty dotacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych              osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

5) zobowiązuje się do zwrotu dotacji jeśli będą zachodzić okoliczności wymienione              w § 9 ust. 2 regulaminu,

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) opis zadania przewidzianego do realizacji

2) termin i miejsce realizacji zadania

3) kalkulację kosztów realizacji zadania

4) kwotę wnioskowanej dotacji

5) deklarowaną wielkość udziału własnego

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej

2) oświadczenia o których mowa w § 5 ust. 6 regulaminu, jeśli są wymagane.

4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników Wydziału Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta.

6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a wnioskodawcą. Umowa określa w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) wysokość dotacji oraz termin jej przekazania i rozliczenia,

4) termin realizacji zadania nie dłuższy niż do 31 października danego roku budżetowego.

§ 7.

Sposób rozliczenia dotacji:

1. Podmiot, z którym zawarto umowę dotacji zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, pisemnego oświadczenia o wykonaniu zadania będącego przedmiotem dofinansowania wraz
z następującymi załącznikami:

1) kserokopię faktury,

2) kopię opinii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce
Leszczynach o braku możliwości skierowania ścieków z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej.

3) oświadczenie Instalatora o zgodności budowy instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
zgodnie z projektem jej budowy.

2. Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast montażu urządzeń dokona Instalator.

3. Inwestor samodzielnie wybierze Instalatora i Dostawcę oraz zobowiąże się do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa wodnego.

4. Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie i w sposób przewidziany umową.

§ 8.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ma prawo odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9.

1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji Gmina zastrzega sobie prawo kontrolowania eksploatacji przydomowej oczyszczalni, na której budowę została przyznana dotacja oraz wglądu do oryginałów dokumentów.

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta (dostawcy) urządzeń.

3. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dotacji powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zastosowania trybu, w którym regulamin został uchwalony.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/376/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 lutego 2013 r.

Regulamin
przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest

§ 1.

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej
na realizację prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny.

2. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie usunęły i wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, do których mają tytuł prawny.

§ 2.

Wykonanie prac wymienionych w § 1 należy zlecić podmiotowi, który zobowiąże się do ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

1. Wysokość dotacji wynosi 70% kosztów związanych z demontażem
i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest - bez kosztów transportu, jednak nie więcej niż 2.500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

2. Jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi ponoszącemu koszty inwestycji.

§ 4.

1. Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, złożone wnioski będą rozpatrywane w roku kolejnym.

3. Wnioski, które zostaną złożone po dniu 31 października, będą rozpatrywane w roku kolejnym.

§ 5.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego,

2) oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, jeśli są wymagane.

§ 6.

1. Przystępując do zadania Inwestor zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wniosek, o którym mowa w § 5, oświadczając że:

1) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,

2) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji wniosku,
przyznania i wypłaty dotacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) opis zadania przewidzianego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację kosztów realizacji zadania,

4) kwotę wnioskowanej dotacji,

5) deklarowaną wielkość udziału własnego.

§ 7.

1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników Wydziału Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielania dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta.

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a osobą fizyczną, o której mowa w § 1 niniejszego Regulaminu. Umowa określa w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) wysokość dotacji oraz termin jej przekazania i rozliczenia,

4) termin realizacji zadania nie dłuższy niż do 31 października danego roku budżetowego.

§ 8.

Sposób rozliczenia dotacji:

1. Osoba, z którą zawarto umowę dotacji zobowiązana jest do złożenia Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, pisemnego oświadczenia o wykonaniu zadania będącego przedmiotem dofinansowania wraz z następującymi załącznikami:

1) kopię faktury VAT potwierdzonej przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, wystawionej przez firmę na wnioskodawcę, z tytułu wykonania prac związanych
z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest, zawierającą między innymi masę odpadów, koszt ich usunięcia, transportu oraz unieszkodliwiania,

2) kopię karty przekazania odpadów na składowisko do unieszkodliwienia,

3) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o zgodności wykonania prac z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania materiałów zawierających              azbest oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem              właściwych przepisów              technicznych i sanitarnych.

2. Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie i w sposób przewidziany umową.

§ 9.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ma prawo odstępstwa od  postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zastosowania trybu, w którym regulamin został uchwalony.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »